TOÁN LỚP 10 – Bài học LÝ THUYẾT cơ bản.

Chương 1 – MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP. (Đại số – Giải tích)

#1 – Mệnh đề và mệnh đề chứa biến.

#2 – Những loại mệnh đề thường gặp.

#3 – Mệnh đề phủ định.

#4 – Các khái niệm cơ bản về tập hợp.

#5 – Tập hợp con. Hai tập hợp bằng nhau.

#6 – Các phép toán trên tập hợp.

Chương 2 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. (Đại số – Giải tích)

#1 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

#2 – Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

#3 – Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

#4 – Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

#5 – Áp dụng bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào các bài toán thực tế.

Chương 3 – HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ (Đại số – Giải tích)

#1 – Hàm số và đồ thị.

#2 – Hàm số bậc hai và đồ thị của hàm số bậc hai.

Chương 4 – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (Hình học)

#1 – Giá trị lượng giác của một góc từ $0^o$ đến $180^o.$

#2 – Định lý cosin và định lý sin. Giải tam giác.

#3 – Tính diện tích tam giác.

Chương 5 – VECTƠ (Hình học)

#1 – Khái niệm vectơ.

#2 – Tổng và hiệu của hai vectơ. Tích của một số với một vectơ.

#2.1 – Trung điểm của đoạn thẳng. Trọng tâm của tam giác.

#2.1 – Tổng hợp vectơ và ứng dụng thực tiễn.

#2.2 – Phân tích vectơ và ứng dụng thực tiễn.

#3 – Tích vô hướng của hai vectơ.

#3.1 – Điều kiện để hai vectơ cùng phương. Ba điểm thẳng hàng.

#3.2 – Ứng dụng tích vô hướng vào thực tiễn.

#3.3 – Chứng minh đẳng thức vectơ.

Chương 6 – CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM (Thống kê – Xác suất)

#1 – Số gần đúng và sai số.

#2 – Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

#3 – Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.

Chương 7 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN (Đại số – Giải tích)

#1 – Dấu của tam thức bậc hai.

#2 – Giải bất phương trình bậc hai một ẩn.

#3 – Phương trình quy về phương trình bậc hai.

Chương 8 – PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (Hình học)

#1 – Tọa độ của vectơ.

#2 – Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ.

#3 – Phương trình đường thẳng.

#3.1 – Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.

#3.2 – Góc giữa hai đường thẳng.

#3.3 – Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

#4 – Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.

#5 – Ba đường conic.

Chương 9 – ĐẠI SỐ TỔ HỢP (Đại số – Giải tích)

#1 – Quy tắc đếm: Quy tắc cộng và quy tắc nhân.

#2 – Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.

#3 – Nhị thức Newton.

Chương 10 – XÁC SUẤT (Thống kê – Xác suất)

#1 – Không gian mẫu và biến cố.

#2 – Xác suất của biến cố.