TOÁN LỚP 7 – Bài học LÝ THUYẾT cơ bản.

Chương 1 – SỐ HỮU TỶ [Số học]

#1 – Tập hợp các số hữu tỷ.

#2 – Biểu diễn số hữu tỷ trên trục số. Số đối của một số hữu tỷ.

#3 – Thứ tự trong tập hợp số hữu tỷ.

#4 – Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỷ.

#5 – Đẳng thức và Quy tắc chuyển vế.

#6 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ.

#7 – Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc.

Chương 2 – SỐ THỰC [Số học]

#1 – Số vô tỷ. Tập hợp $\mathbb{I}$ các số vô tỷ.

#2 – Số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn, vô hạn không tuần hoàn.

#3 – Căn bậc hai số học.

#4 – Tập hợp $\mathbb{R}$ các số thực.

#5 – So sánh các số thực. Trục số thực.

#6 – Số đối và Giá trị tuyệt đối của một số thực.

#7 – Làm tròn và ước lượng.

Chương 3 – MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN [Hình học trực quan]

#1 – Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương.

#2 – Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác.

#3 – Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác.

#4 – Thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác.

Chương 4 – GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG [Hình học phẳng]

#1 – Hai góc kề nhau, bù nhau, đối đỉnh.

#2 – Tia phân giác của một góc.

#3 – Các cặp góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị.

#4 – Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

#5 – Tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Tính chất của hai đường thẳng song song.

#6 – Định lý và chứng minh định lý.

Chương 5 – TAM GIÁC BẰNG NHAU [Hình học phẳng]

#1 – Tổng các góc trong một tam giác.

#2 – Hai tam giác bằng nhau.

#3 – Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh.

#4 – Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh.

#5 – Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc.

#6 – Tam giác cân. Tam giác vuông cân. Tam giác đều.

#7 – Đường trung trực của đoạn thẳng.

Chương 6 – THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU [Thống kê và xác suất]

#1 – Thu thập và phân loại dữ liệu.

#2 – Biểu đồ hình quạt tròn.

#3 – Biểu đồ đoạn thẳng.

Chương 7 – TỶ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ [Số học]

#1 – Tỷ lệ thức.

#2 – Dãy tỷ số bằng nhau.

#3 – Đại lượng tỷ lệ thuận.

#4 – Đại lượng tỷ lệ nghịch.

#5 – Đại lượng tỷ lệ trong đời sống.

Chương 8 – BIỂU THỨC ĐẠI SỐ [Đại số]

#1 – Biểu thức số. Biểu thức đại số.

#2 – Đơn thức một biến.

#3 – Cộng, trừ, nhân, chia hai đơn thức một biến.

#4 – Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.

#5 – Phép cộng, phép trừ đa thức một biến.

#6 – Phép nhân đa thức một biến.

#7 – Phép chia đa thức một biến.

Chương 9 – LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT [Thống kê và xác suất]

#1 – Làm quen với biến cố.

#2 – Làm quen với xác suất của biến cố.

Chương 10 – QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC [Hình học phẳng]

#1 – Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

#2 – Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

#3 – Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác.

#4 – Ba đường trung trực của tam giác.

#5 – Ba đường cao của tam giác. Trực tâm của tam giác.

#6 – Ba đường trung tuyến của tam giác. Trọng tâm của tam giác.

#7 – Ba đường phân giác của tam giác.