TOÁN LỚP 10 – Bài tập theo chuyên đề.

Sau đây là danh sách các bài tập TOÁN LỚP 10 theo chuyên đề do pphoc.com biên soạn, sưu tầm và biên tập lại. Hãy click vào tiêu đề để đến trang chi tiết tương ứng.

Phần ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Mệnh đề.

Tập hợp.

Các phép toán trên tập hợp.

⭐ Bài tập tổng hợp: MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

⭐ Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

⭐ Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

⭐ Bài tập tổng hợp: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.

⭐ Hàm số và đồ thị.

⭐ Hàm số bậc hai và đồ thị của hàm số bậc hai.

⭐ Dấu của tam thức bậc hai.

⭐ Bất phương trình bậc hai một ẩn.

⭐ Phương trình quy về phương trình bậc hai.

⭐ Bài tập tổng hợp: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.

ĐẠI SỐ TỔ HỢP

⭐ Quy tắc đếm (Quy tắc cộng và quy tắc nhân).

⭐ Hoán vị, chỉnh hợp.

⭐ Tổ hợp.

⭐ Nhị thức Newton.

⭐ Bài tập tổng hợp: ĐẠI SỐ TỔ HỢP.

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

⭐ Giá trị lượng giác của một góc từ $0^o$ đến $180^o.$

⭐ Định lý cô-sin và định lý sin.

⭐ Tính diện tích tam giác.

⭐ Giải tam giác.

⭐ Bài tập tổng hợp: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.

VEC-TƠ

⭐ Khái niệm vec-tơ.

⭐ Tổng và hiệu của hai vec-tơ.

⭐ Tích của một số với một vec-tơ.

⭐ Tích vô hướng của hai vec-tơ.

⭐ Bài tập tổng hợp: VEC-TƠ.

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

⭐ Tọa độ của vec-tơ.

⭐ Biểu thức tọa độ của các phép toán vec-tơ.

⭐ Phương trình đường thẳng.

⭐ Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

⭐ Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.

⭐ Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ.

⭐ Bài tập tổng hợp: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.

Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM (Thống kê)

⭐ Số gần đúng và sai số.

⭐ Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ.

⭐ Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.

⭐ Các số đặc trưng đo mức độ phân tán.

⭐ Bài tập tổng hợp: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM.

XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN (Xác suất)

⭐ Không gian mẫu và biến cố.

⭐ Xác suất của biến cố.