TOÁN LỚP 11 – Bài tập theo chuyên đề.

Sau đây là danh sách các bài tập TOÁN LỚP 11 theo chuyên đề do pphoc.com biên soạn, sưu tầm và biên tập lại. Hãy click vào tiêu đề để đến trang chi tiết tương ứng.

Phần ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Góc lượng giác.

Giá trị lượng giác của một góc lượng giác.

Công thức lượng giác (Phép biến đổi lượng giác).

⭐ Hàm số lượng giác và đồ thị.

⭐ Phương trình lượng giác.

⭐ Bài tập tổng hợp: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.

DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.

⭐ Dãy số.

⭐ Cấp số cộng.

⭐ Cấp số nhân.

⭐ Bài tập tổng hợp: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.

GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.

⭐ Giới hạn của dãy số.

⭐ Giới hạn của hàm số.

⭐ Hàm số liên tục.

⭐ Bài tập tổng hợp: GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.

HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

⭐ Lũy thừa với số mũ thực.

⭐ Lôgarit.

⭐ Hàm số mũ và hàm số lôgarit.

⭐ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

⭐ Bài tập tổng hợp: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.

ĐẠO HÀM

⭐ Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.

⭐ Các quy tắc tính đạo hàm.

⭐ Đạo hàm cấp hai.

⭐ Bài tập tổng hợp: ĐẠO HÀM.

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

⭐ Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

⭐ Hai đường thẳng song song.

⭐ Đường thẳng và mặt phẳng song song.

⭐ Hai mặt phẳng song song.

⭐ Hình lăng trụ và hình hộp.

⭐ Phép chiếu song song.

⭐ Bài tập tổng hợp: QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.

QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

⭐ Hai đường thẳng vuông góc.

⭐ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

⭐ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

⭐ Hai mặt phẳng vuông góc.

⭐ Khoảng cách.

⭐ Thể tích.

⭐ Bài tập tổng hợp: QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.

Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM (Thống kê)

⭐ Mẫu số liệu ghép nhóm.

⭐ Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.

⭐ Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

⭐ Bài tập tổng hợp: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.

CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT (Xác suất)

⭐ Biến cố hợp.

⭐ Biến cố giao.

⭐ Hai biến cố xung khắc. Công thức cộng xác suất.

⭐ Biến cố độc lập.

⭐ Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.

⭐ Bài tập tổng hợp: CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.