TOÁN LỚP 6 – Bài tập theo chuyên đề.

Sau đây là danh sách các bài tập TOÁN LỚP 6 theo chuyên đề do pphoc.com biên soạn, sưu tầm và biên tập lại. Hãy click vào tiêu đề để đến trang chi tiết tương ứng.

Phần SỐ HỌC

TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tập hợp.

Tập hợp số tự nhiên.

Phép cộng, phép trừ số tự nhiên.

Phép nhân, phép chia số tự nhiên.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài tập tổng hợp: TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN.

TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Chia hết và chia có dư.

Tính chất chia hết.

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Số nguyên tố. Hợp số.

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Ước và bội.

Ước chung và ước chung lớn nhất.

Bội chung và bội chung nhỏ nhất.

Bài tập tổng hợp: TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN.

SỐ NGUYÊN

Số nguyên âm – Tập hợp số nguyên.

Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Phép cộng, phép trừ số nguyên.

Quy tắc dấu ngoặc.

Phép nhân số nguyên.

Phép chia hết hai số nguyên. Ước và bội của số nguyên.

Bài tập tổng hợp: SỐ NGUYÊN.

PHÂN SỐ

Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau.

⭐ Tính chất cơ bản của phân số.

⭐ So sánh phân số.

⭐ Hỗn số.

⭐ Phép cộng, phép trừ phân số.

⭐ Phép nhân, phép chia phân số.

⭐ Giá trị phân số của một số. Hai bài toán về phân số.

⭐ Bài tập tổng hợp: PHÂN SỐ.

SỐ THẬP PHÂN

⭐ Số thập phân.

⭐ Phép cộng, phép trừ số thập phân.

⭐ Phép nhân, phép chia số thập phân.

⭐ Làm tròn và ước lượng.

⭐ Tỷ số và tỷ số phần trăm.

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CÁC HÌNH PHẲNG (Hình học trực quan)

⭐ Hình vuông. Tam giác đều. Lục giác đều.

⭐ Hình chữ nhật. Hình thoi.

⭐ Hình bình hành.

⭐ Hình thang cân.

⭐ Chu vi và diện tích.

⭐ Bài tập tổng hợp: CÁC HÌNH PHẲNG.

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG (Hình học trực quan)

⭐ Hình có trục đối xứng.

⭐ Hình có tâm đối xứng.

⭐ Bài tập tổng hợp: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG.

CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN (Hình học phẳng)

⭐ Điểm. Đường thẳng.

⭐ Ba điểm thẳng hàng. Điểm nằm giữa.

⭐ Hai đường thẳng cắt nhau, song song.

⭐ Tia.

⭐ Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

⭐ Trung điểm của đoạn thẳng.

⭐ Góc.

⭐ Số đo góc.

⭐ Bài tập tổng hợp: CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN.

Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

THỐNG KÊ

⭐ Dữ liệu.

⭐ Bảng thống kê.

⭐ Biểu đồ.

XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

⭐ Mô hình xác suất.

⭐ Xác suất thực nghiệm.