TOÁN LỚP 7 – Bài tập theo chuyên đề.

Sau đây là danh sách các bài tập TOÁN LỚP 7 theo chuyên đề do pphoc.com biên soạn, sưu tầm và biên tập lại. Hãy click vào tiêu đề để đến trang chi tiết tương ứng.

Phần SỐ HỌC và ĐẠI SỐ

SỐ HỮU TỶ (Số học)

Tập hợp các số hữu tỷ.

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỷ.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ.

Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.

⭐ Biểu diễn thập phân của số hữu tỷ.

⭐ Bài tập tổng hợp: SỐ HỮU TỶ.

SỐ THỰC (Số học)

⭐ Số vô tỷ. Căn bậc hai số học.

⭐ Tập hợp các số thực.

⭐ Biểu diễn thập phân của số hữu tỷ.

⭐ Giá trị tuyệt đối của một số thực.

⭐ Làm tròn và ước lượng.

⭐ Bài tập tổng hợp: SỐ THỰC.

TỶ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ (Đại số)

⭐ Tỷ lệ thức.

⭐ Dãy tỷ số bằng nhau.

⭐ Đại lượng tỷ lệ thuận.

⭐ Đại lượng tỷ lệ nghịch.

⭐ Bài tập tổng hợp: TỶ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ.

BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN (Đại số)

⭐ Biểu thức đại số.

⭐ Đa thức một biến.

⭐ Phép cộng và phép trừ đa thức một biến.

⭐ Phép nhân đa thức một biến.

⭐ Phép chia đa thức một biến.

⭐ Bài tập tổng hợp: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN.

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CÁC HÌNH KHỐI (Hình học trực quan)

⭐ Hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

⭐ Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

⭐ Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.

⭐ Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.

⭐ Bài tập tổng hợp: CÁC HÌNH KHỐI.

GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG (Hình học phẳng)

⭐ Góc ở vị trí đặc biệt.

⭐ Tia phân giác của một góc.

⭐ Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.

⭐ Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song.

⭐ Định lý và chứng minh định lý.

TAM GIÁC BẰNG NHAU (Hình học phẳng)

⭐ Tổng các góc trong một tam giác.

⭐ Hai tam giác bằng nhau.

⭐ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh.

⭐ Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh.

⭐ Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc.

⭐ Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

⭐ Tam giác cân.

⭐ Đường trung trực của một đoạn thẳng.

⭐ Bài tập tổng hợp: TAM GIÁC BẰNG NHAU.

QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC (Hình học phẳng)

⭐ Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

⭐ Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

⭐ Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.

⭐ Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

⭐ Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

⭐ Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

⭐ Tính chất ba đường cao của tam giác.

⭐ Bài tập tổng hợp: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC.

Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU (Thống kê)

⭐ Thu thập và phân loại dữ liệu.

⭐ Phân tích và xử lý dữ liệu.

⭐ Biểu đồ đoạn thẳng.

⭐ Biểu đồ hình quạt tròn.

⭐ Bài tập tổng hợp: THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU.

BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT (Xác suất)

⭐ Biến cố.

⭐ Xác suất của biến cố.

⭐ Bài tập tổng hợp: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT.