TOÁN LỚP 8 – Bài tập theo chuyên đề.

Sau đây là danh sách các bài tập TOÁN LỚP 8 theo chuyên đề do pphoc.com biên soạn, sưu tầm và biên tập lại. Hãy click vào tiêu đề để đến trang chi tiết tương ứng.

Phần ĐẠI SỐ

ĐA THỨC

Đơn thức.

Đa thức.

Phép cộng và phép trừ đa thức.

⭐ Phép nhân đa thức.

⭐ Phép chia đa thức cho đơn thức.

⭐ Bài tập tổng hợp: ĐA THỨC.

HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

⭐ Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu.

⭐ Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu.

⭐ Tổng và hiệu hai lập phương.

⭐ Phân tích đa thức thành nhân tử.

⭐ Bài tập tổng hợp: HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ.

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

⭐ Phân thức đại số.

⭐ Tính chất cơ bản của phân thức đại số.

⭐ Phép cộng, phép trừ phân thức đại số.

⭐ Phép nhân, phép chia phân thức đại số.

⭐ Bài tập tổng hợp: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.

HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

⭐ Khái niệm hàm số.

⭐ Đồ thị của hàm số.

⭐ Hàm số bậc nhất.

⭐ Đồ thị của hàm số bậc nhất.

⭐ Hệ số góc của đường thẳng.

⭐ Bài tập tổng hợp: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

⭐ Phương trình bậc nhất một ẩn.

⭐ Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất.

⭐ Bài tập tổng hợp: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CÁC HÌNH KHỐI (Hình học trực quan)

⭐ Hình chóp tam giác đều.

⭐ Hình chóp tứ giác đều.

⭐ Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.

TỨ GIÁC (Hình học phẳng)

⭐ Tứ giác.

⭐ Hình thang cân.

⭐ Hình bình hành.

⭐ Hình chữ nhật.

⭐ Hình thoi.

⭐ Hình vuông.

⭐ Bài tập tổng hợp: TỨ GIÁC.

ĐỊNH LÝ THALÈS (Hình học phẳng)

⭐ Định lý Thalès trong tam giác.

⭐ Ứng dụng của định lý Thalès trong tam giác.

⭐ Đường trung bình của tam giác.

⭐ Tính chất đường phân giác của tam giác.

⭐ Bài tập tổng hợp: ĐỊNH LÝ THALÈS.

HÌNH ĐỒNG DẠNG (Hình học phẳng)

⭐ Hai tam giác đồng dạng.

⭐ Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác (c-c-c).

⭐ Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác (c-g-c).

⭐ Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác (g-g).

⭐ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

⭐ Hình đồng dạng.

⭐ Bài tập tổng hợp: HÌNH ĐỒNG DẠNG.

Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ (Thống kê)

⭐ Thu thập và phân loại dữ liệu.

⭐ Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ.

⭐ Phân tích dữ liệu dựa vào bảng, biểu đồ.

⭐ Bài tập tổng hợp: DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ.

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Xác suất)

⭐ Kết quả có thể và kết quả thuận lợi.

⭐ Tính xác suất của biến cố bằng tỷ số.

⭐ Xác suất lý thuyết và xác suất thực nghiệm.

⭐ Bài tập tổng hợp: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.