TOÁN LỚP 10 – Bài tập TỰ LUẬN cơ bản.

Sau đây là danh sách các dạng bài tập TOÁN LỚP 10 cơ bản thường gặp.

1 – MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP (Đại số – Giải tích)

Chủ đề 1.1: MỆNH ĐỀ

#1 – Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến.

#2 – Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và mệnh đề tương đương.

#3 – Mệnh đề có chứa lượng từ với mọi, tồn tại.

#4 – Phủ định mệnh đề.

Chủ đề 1.2: TẬP HỢP

#1 – Xác định tập hợp.

#2 – Tập hợp con. Hai tập hợp bằng nhau.

#3 – Các phép toán trên tập hợp: Giao – hợp – hiệu – phần bù.

2 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (Đại số – Giải tích)

Chủ đề 2.1: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

#1 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn và miền nghiệm.

#2 – Ứng dụng bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chủ đề 2.2: HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

#1 – Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và miền nghiệm.

#2 – Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

3 – HÀM SỐ – ĐỒ THỊ (Đại số – Giải tích)

Chủ đề 3.1: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

#1 – Xác định hàm số.

#2 – Tìm tập xác định của hàm số.

#3 – Đồ thị của hàm số.

#4 – Sự biến thiên của hàm số.

Chủ đề 3.2: HÀM SỐ BẬC HAI

#1 – Xác định hàm số bậc hai.

#2 – Sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc hai.

#3 – Ứng dụng hàm số bậc hai.