TOÁN LỚP 7 – Bài tập TỰ LUẬN cơ bản.

Sau đây là danh sách các dạng bài tập TOÁN LỚP 7 cơ bản thường gặp.

1 – SỐ HỮU TỶ (Số học)

Chủ đề 1.1: TẬP HỢP $\mathbb{Q}$ CÁC SỐ HỮU TỶ

#1 – Nhận biết số hữu tỷ.

#2 – So sánh các số hữu tỷ.

Chủ đề 1.2: CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ HỮU TỶ

#1 – Cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỷ.

#2 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỷ.

#3 – Thứ tự thực hiện các phép tính.

#4 – Tìm $x.$

#5 – Tính nhanh – Rút gọn biểu thức chứa số hữu tỷ.

#6 – Toán có lời văn.

#7 – Dạng toán chứng minh (liên quan đến số hữu tỷ).

2 – SỐ THỰC (Số học)

Chủ đề 2.1: SỐ VÔ TỶ – SỐ THỰC

#1 – Nhận biết số vô tỷ, số thực.

#2 – Căn bậc hai số học.

#3 – Giá trị tuyệt đối.

Chủ đề 2.2: LÀM TRÒN – ƯỚC LƯỢNG