Học kỳ 1

Chương I. SỐ TỰ NHIÊN

❦1. Tập hợp.

Bài tập tự luận về Tập hợp.

✅ Bài tập trắc nghiệm về Tập hợp.

❦2. Tập hợp các số tự nhiên.

❦3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

❦4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

❦5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.

❦6. Thứ tự thực hiện các phép tính.

❦7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.

❦8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

❦9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

❦10. Số nguyên tố. Hợp số.

❦11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

❦12. Ước chung và ước chung lớn nhất.

❦13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất.

Ôn tập chương I.

Chương II. SỐ NGUYÊN

❦1. Số nguyên âm.

❦2. Tập hợp các số nguyên.

❦3. Phép cộng các số nguyên.

❦4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc.

❦5. Phép nhân các số nguyên.

❦6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên.

Ôn tập chương II.

Chương III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

❦1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

❦2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

❦3. Hình bình hành.

❦4. Hình thang cân.

❦5. Hình có trục đối xứng.

❦6. Hình có tâm đối xứng.

❦7. Đối xứng trong thực tiễn.

Ôn tập chương III.

Học kỳ 2

Chương IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

❦1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu.

❦2. Biểu đồ cột kép.

❦3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

❦4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

Ôn tập chương IV.

Chương V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

❦1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên.

❦2. So sánh các phân số. Hỗn số dương.

❦3. Phép cộng, phép trừ phân số.

❦4. Phép nhân, phép chia phân số.

❦5. Số thập phân.

❦6. Phép cộng, phép trừ số thập phân.

❦7. Phép nhân, phép chia số thập phân.

❦8. Ước lượng và làm tròn số.

❦9. Tỷ số. Tỷ số phần trăm.

❦10. Hai bài toán về phân số.

Ôn tập chương V.

Chương VI. HÌNH HỌC PHẲNG

❦1. Điểm. Đường thẳng.

❦2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song.

❦3. Đoạn thẳng.

❦4. Tia.

❦5. Góc.

Ôn tập chương VI.