Học kỳ 1

Chương 1. SỐ TỰ NHIÊN

❦1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

❦2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

❦3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

❦4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

❦5. Thứ tự thực hiện các phép tính.

❦6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

❦7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

❦8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

❦9. Ước và bội.

❦10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

❦11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

❦12. Ước chung. Ước chung lớn nhất.

❦13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

❦14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 1.

Chương 2. SỐ NGUYÊN

❦1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

❦2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

❦3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

❦4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

❦5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 2.

Chương 3. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

❦1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều.

❦2. Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân.

❦3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

❦4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 3.

Chương 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

❦1. Thu thập và phân loại dữ liệu.

❦2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

❦3. Biểu đồ tranh.

❦4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép.

❦5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 4.

Học kỳ 2

Chương 5. PHÂN SỐ

❦1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

❦2. Tính chất cơ bản của phân số.

❦3. So sánh phân số.

❦4. Phép cộng và phép trừ phân số.

❦5. Phép nhân và phép chia phân số.

❦6. Giá trị phân số của một số.

❦7. Hỗn số.

❦8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 5.

Chương 6. SỐ THẬP PHÂN

❦1. Số thập phân.

❦2. Các phép tính với số thập phân.

❦3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.

❦4. Tỷ số và tỷ số phần trăm.

❦5. Bài toán về tỷ số phần trăm.

❦6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 6.

Chương 7. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

❦1. Hình có trục đối xứng.

❦2. Hình có tâm đối xứng.

❦3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

❦4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 7.

Chương 8. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

❦1. Điểm. Đường thẳng.

❦2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

❦3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

❦4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

❦5. Trung điểm của đoạn thẳng.

❦6. Góc.

❦7. Số đo góc. Các góc đặc biệt.

❦8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 8.

Chương 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

❦1. Phép thử nghiệm – Sự kiện.

❦2. Xác suất thực nghiệm.

❦3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Ôn tập chương 9.