Học kỳ 1

Chương I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

❦1. Tập hợp.

❦2. Cách ghi số tự nhiên.

❦3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên.

❦4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên.

❦5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên.

Luyện tập chung trang 20.

❦6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

❦7. Thứ tự thực hiện các phép tính.

Luyện tập chung trang 27.

Ôn tập chương I.

Chương II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

❦8. Quan hệ chia hết và tính chất.

❦9. Dấu hiệu chia hết.

❦10. Số nguyên tố.

Luyện tập chung trang 43.

❦11. Ước chung. Ước chung lớn nhất.

❦12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Luyện tập chung trang 54.

Ôn tập chương II.

Chương III. SỐ NGUYÊN

❦13. Tập hợp các số nguyên.

❦14. Phép cộng và phép trừ số nguyên.

❦15. Quy tắc dấu ngoặc.

Luyện tập chung trang 69.

❦16. Phép nhân số nguyên.

❦17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

Luyện tập chung trang 75.

Ôn tập chương III.

Chương IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

❦18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

❦19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

❦20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học.

Luyện tập chung trang 95.

Ôn tập chương IV.

Chương V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN.

❦21. Hình có trục đối xứng.

❦22. Hình có tâm đối xứng.

Luyện tập chung trang 108.

Ôn tập chương V.

Học kỳ 2

Chương VI. PHÂN SỐ

❦23. Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau.

❦24. So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

❦25. Phép cộng và phép trừ phân số.

❦26. Phép nhân và phép chia phân số.

❦27. Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Ôn tập chương VI.

Chương VII. SỐ THẬP PHÂN

❦28. Số thập phân.

❦29. Tính toán với số thập phân.

❦30. Làm tròn và ước lượng.

❦31. Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Ôn tập chương VII.

Chương VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

❦32. Điểm và đường thẳng.

❦33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

❦34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

❦35. Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

❦36. Góc.

❦37. Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Ôn tập chương VIII.

Chương IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

❦38. Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

❦39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

❦40. Biểu đồ cột.

❦41. Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

❦42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

❦43. Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Ôn tập chương IX.

Ôn tập cuối năm.