TOÁN LỚP 6 – Bài học LÝ THUYẾT cơ bản.

Chương 1 – SỐ TỰ NHIÊN [Số học]

Chương 2 – SỐ NGUYÊN [Số học]

Chương 3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN [Hình học]

Chương 4 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ [Thống kê – Xác suất]

Chương 5 – PHÂN SỐ [Số học]

#1 – Phân số với tử và mẫu là số nguyên.

#2 – Hai phân số bằng nhau.

#3 – Tính chất cơ bản của phân số. Áp dụng để quy đồng và rút gọn phân số.

#4 – So sánh phân số.

#5 – Cộng, trừ phân số.

#6 – Số đối của phân số. Quy tắc dấu ngoặc.

#7 – Nhân, chia phân số.

#8 – Giá trị phân số của một số (Hai bài toán về phân số).

#9 – Hỗn số.

Chương 6 – SỐ THẬP PHÂN [Số học]

#1 – Số thập phân.

#2 – Cách so sánh hai số thập phân.

#3 – Phép cộng, phép trừ số thập phân.

#4 – Phép nhân, phép chia số thập phân.

#5 – Tính giá trị biểu thức với số thập phân.

#6 – Cách làm tròn số.

#7 – Cách ước lượng.

#8 – Tỷ số và tỷ số phần trăm.

#9 – Toán thực tế ứng dụng tỷ số và tỷ số phần trăm.

Chương 7 – HÌNH HỌC PHẲNG [Hình học]

#1 – Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.

#2 – Điểm thuộc, không thuộc đường thẳng.

#3 – Ba điểm thẳng hàng. Điểm nằm giữa hai điểm.

#4 – Đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.

#5 – Độ dài đoạn thẳng.

#6 – Trung điểm.

#7 – Tia.

#8 – Góc.

#9 – Số đo góc. Cách vẽ góc.

#10 – So sánh và phân loại góc.

Chương 8 – MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT [Thống kê – Xác suất]