TOÁN lớp 6 – Bài học lý thuyết.

Chương 1 – SỐ TỰ NHIÊN [Số học]

Chương 2 – SỐ NGUYÊN [Số học]

Chương 3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN [Hình học]

Chương 4 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ [Thống kê]

Chương 5 – PHÂN SỐ [Số học]

#1 – Phân số với tử và mẫu là số nguyên.

#2 – Hai phân số bằng nhau.

#3 – Tính chất cơ bản của phân số. Áp dụng để quy đồng và rút gọn phân số.

#4 – So sánh phân số.

#5 – Cộng, trừ phân số.

#6 – Số đối của phân số. Quy tắc dấu ngoặc.

#7 – Nhân, chia phân số.

#8 – Giá trị phân số của một số (Hai bài toán về phân số).

#9 – Hỗn số.