TOÁN LỚP 6 – Mở rộng, hiểu sâu vấn đề.

Các bài viết được liệt kê sau đây giúp mở rộng, hiểu sâu các vấn đề trong chương trình TOÁN LỚP 6.

1- Chứng minh các tính chất chia hết của một tổng.

2- Tại sao quy ước a^0 = 1 ?

3- Giải thích dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

4- Giải thích dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

5- Chứng minh quy tắc bằng nhau của phân số.

6 – Cách đổi phân số thành số thập phân.