$\S\;$ 6.2. HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH VUÔNG.

Đây là bài số 2 trong tổng số 7 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 06] MỘT SỐ HÌNH PHẲNG

HÌNH CHỮ NHẬT có 4 góc vuông và có 2 cặp cạnh song song. HÌNH VUÔNG cũng giống hình chữ nhật (có 4 góc vuông và 2 cặp cạnh song song), nhưng nó đặc biệt hơn: bốn cạnh của hình vuông phải bằng nhau.

$\S\;$ 6.5. CHU VI CỦA MỘT SỐ HÌNH ĐÃ HỌC.

Chu vi - diện tích của một hình
Đây là bài số 5 trong tổng số 7 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 06] MỘT SỐ HÌNH PHẲNG

Bài học này củng cố những gì đã học ở Tiểu học về chu vi của một hình. Trước tiên, ta phân biệt khái niệm chu vi và diện tích của một hình phẳng, sau đó, ta thành lập và nêu công thức tính chu vi của một số hình đã học.

$\S\;$ 6.7. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH TRONG CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ.

Đây là bài số 7 trong tổng số 7 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 06] MỘT SỐ HÌNH PHẲNG

Trong bài này, ta vận dụng các công thức tính chu vi, diện tích đã học để tính chu vi, diện tích của các hình phức tạp. Từ đó, ta giải được các bài toán thực tế liên quan như lót gạch, làm rào, …