$\S\;$ 2.1. SỐ VÔ TỶ. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC.

Đây là bài số 1 trong tổng số 2 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 7 - Cơ bản - 02] SỐ THỰC

Chúng ta đã học về SỐ HỮU TỶ, đó là những số viết được dưới dạng phân số. Tuy nhiên, trong thực tế lại tồn tại những số không thể viết được dưới dạng phân số, chẳng hạn như SỐ VÔ TỶ mà ta đề cập đến trong bài học hôm nay.

$\S\;$ 2.2. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN, VÔ HẠN TUẦN HOÀN, VÔ HẠN KHÔNG TUẦN HOÀN.

Đây là bài số 1 trong tổng số 2 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 7 - Cơ bản - 02] SỐ THỰC

Số thập phân HỮU HẠN thì dãy chữ số sau dấu phẩy sẽ dừng lại. Còn số thập phân VÔ HẠN (TUẦN HOÀN hoặc KHÔNG TUẦN HOÀN) thì dãy chữ số sau dấu phẩy sẽ kéo dài mãi mãi (được biểu thị bằng dấu ba chấm …).