$\S\;$ 1.1. ĐƠN THỨC. THU GỌN ĐƠN THỨC.

Đây là bài số 1 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Đơn thức. Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc có dạng tích của những số và biến. Chẳng hạn: +) Các biểu thức chỉ gồm một số như $4;$ $-5;$ $\sqrt{5};$ $\dfrac{-2}{9}$ đều là các đơn thức. +) Các biểu thức chỉ gồm một biến như $x,$ […]

$\S\;$ 1.2. HAI ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.

Đây là bài số 2 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Hai đơn thức đồng dạng. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức với hệ số khác $0$ và có phần biến giống nhau. Chẳng hạn: $\dfrac{3}{4}x^2 y$ và $-7x^2 y$ là hai đơn thức đồng dạng, vì hệ số của chúng đều khác $0$ và phần biến của chúng giống nhau (đều là […]

$\S\;$ 1.3. ĐA THỨC. THU GỌN ĐA THỨC.

Đây là bài số 3 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Đa thức. Đa thức là tổng của những đơn thức; mỗi đơn thức trong tổng được gọi là một hạng tử của đa thức đó. Chẳng hạn: +) Biểu thức $xy^2+5x+y$ là một đa thức, nó gồm có ba hạng tử là $xy^2,$ $5x$ và $y.$ +) Biểu thức $x-3y$ có thể đưa về dạng […]

$\S\;$ 1.4. GIÁ TRỊ CỦA ĐA THỨC.

Đây là bài số 4 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Khi thay các biến bởi giá trị cụ thể, ta tính được giá trị tương ứng của đa thức. Chẳng hạn, xét đa thức $M=x^2-2y.$ +) Giá trị của $M$ tại $x=0, y=1$ là: $0^2-2\cdot 1=0-2=-2.$ +) Giá trị của $M$ tại $x=1, y=3$ là: $1^2-2\cdot 3=1-6=-5.$ Ví dụ 1: Tính giá trị của đa […]

$\S\;$ 1.5. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ ĐA THỨC.

Đây là bài số 5 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Phép cộng, phép trừ đa thức. Để cộng, trừ hai đa thức, ta áp dụng quy tắc dấu ngoặc đã học. Nhắc lại: Chẳng hạn: $(3x+2xy^2)-(5x-3xy^2)$ $=3x+2xy^2-5x+3xy^2.$ Sau khi phá bỏ dấu ngoặc, ta thu gọn đa thức nhận được: $3x+2xy^2-5x+3xy^2$ $=3x-5x+2xy^2+3xy^2$ $=(3x-5x)+(2xy^2+3xy^2)$ $=-2x+5xy^2.$ Ví dụ 1: Cho hai đa thức: $A=3x^2y+6y-4$ và $B=7y+4x^2y-xy.$ Tính […]

$\S\;$ 1.6. PHÉP NHÂN ĐA THỨC.

Đây là bài số 6 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Nhân hai đơn thức. Để nhân hai đơn thức, ta áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân (tương tự như khi thu gọn đơn thức). Chẳng hạn: $(3xy^2)\cdot(-4x^2y)$ $=[3\cdot(-4)](x\cdot x^2)(y^2\cdot y)$ $=-12x^3y^3.$ Ví dụ 1: Thực hiện phép nhân: $(4xy^3)\cdot\left(\dfrac{-1}{2}xz\right).$ Giải: $(4xy^3)\cdot\left(\dfrac{-1}{2}xz\right)$ $=\left(4\cdot\dfrac{-1}{2}\right)(x\cdot x)y^3z$ $=-2x^2yz.$ Mẹo: Để nhân hai đơn […]

$\S\;$ 1.7. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC.

Đây là bài số 7 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Khái niệm. Với $A, B$ là các đa thức $(B\neq 0),$ nếu có đa thức $Q$ sao cho $A=B\cdot Q$ thì ta có phép chia hết $A\;:\;B=Q.$ Tương tự như đối với các số, ta gọi $A, B, Q$ lần lượt là đa thức bị chia, đa thức chia và đa thức thương (gọi tắt […]

$\S\;$ 1.8. BẬC CỦA ĐA THỨC.

Đây là bài số 8 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Bậc của đơn thức. Bậc của đơn thức (thu gọn) có hệ số khác $0$ là tổng các số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó. Ta quy ước: Số thực khác $0$ là đơn thức bậc không. Số $0$ là đơn thức không có bậc. Chẳng hạn: +) Đơn thức […]