$\S\;$ 1.1. [Bài tập] SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 1 trong tổng số 5 bài của chuỗi bài viết [Bài tập Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài tập 1.1 – SỐ TỰ NHIÊN (Đề bài). Các bài tập sau đây được phân loại và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Hãy cố gắng hoàn thành chúng! Trước khi làm bài tập, nên xem lại các bài học lý thuyết liên quan: >>$S\;$ 1.1 – Số […]

$\S\;$ 1.2. [Bài tập] TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 2 trong tổng số 5 bài của chuỗi bài viết [Bài tập Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Các bài tập sau đây được phân loại và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Hãy cố gắng hoàn thành chúng! Trước khi làm bài tập, nên xem lại bài học lý thuyết liên quan: >>$\S\;$ 1.3 – Tập hợp các số tự nhiên. 1- Sử dụng ký hiệu $\in, \notin.$ 1.1) […]

$\S\;$ 1.3. [Bài tập] THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 3 trong tổng số 5 bài của chuỗi bài viết [Bài tập Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Các bài tập sau đây được phân loại và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Hãy cố gắng hoàn thành chúng! Trước khi làm bài tập, nên xem lại bài học lý thuyết liên quan: >>$\S\;$ 1.4 – Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên. 1- Tia số tự nhiên. […]

$\S\;$ 1.4. [Bài tập] CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 4 trong tổng số 5 bài của chuỗi bài viết [Bài tập Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Các bài tập sau đây được phân loại và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Hãy cố gắng hoàn thành chúng! Trước khi làm bài tập, nên xem lại các bài học lý thuyết liên quan: >>$\S\;$ 1.5 – Phép cộng và phép trừ số tự nhiên. >>$\S\;$ 1.6 – Phép nhân […]

$\S\;$ 1.5. [Bài tập] ÁP DỤNG CÁC PHÉP TÍNH (SỐ TỰ NHIÊN) VÀO TOÁN CÓ LỜI VĂN.

Đây là bài số 5 trong tổng số 5 bài của chuỗi bài viết [Bài tập Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Các bài tập sau đây được phân loại và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Hãy cố gắng hoàn thành chúng! Trước khi làm bài tập, nên xem lại bài học lý thuyết liên quan: >>$\S\;$ 1.9 – Áp dụng các phép tính (số tự nhiên) vào toán có lời văn. 1- […]