Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 1 – TẬP HỢP. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 1 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. Nên xem: ? Cách viết tập hợp. ? Các dạng bài tập về tập hợp. ? Trắc nghiệm T6 – […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 2 – TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 2 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. Nên xem: ? Cách so sánh các số tự nhiên. ? Cách ghi số tự nhiên. ? Các dạng bài […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 3 – PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 3 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. Nên xem: ? Trắc nghiệm Toán 6 – chủ đề CÁC PHÉP TÍNH trong tập hợp số tự nhiên. Luyện […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 4 – PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 4 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. Nên xem: ? Trắc nghiệm Toán 6 – chủ đề CÁC PHÉP TÍNH trong tập hợp số tự nhiên. Luyện […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 5 – PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 5 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 5 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. Luyện tập 1 (Trang 23 / Toán 6 – tập 1 / Cánh diều) Viết và tính các lũy thừa […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 6 – THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 6 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. Luyện tập 1 (Trang 26 / Toán 6 – tập 1 / Cánh diều) Tính giá trị của biểu thức: […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 7 – QUAN HỆ CHIA HẾT. TÍNH CHẤT CHIA HẾT. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 7 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 7 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. ✨ Nên xem bài học Tính chất chia hết và Cách tìm ước và bội để hiểu và làm tốt […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 8 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 8 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 8 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. ✨ Nên xem bài học Dấu hiệu chia hết để hiểu được các bài tập phía dưới. Luyện tập 1 […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 9 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 9 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 9 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. ✨ Nên xem bài học Dấu hiệu chia hết để hiểu được các bài tập phía dưới. Luyện tập 1 […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 10 – SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 10 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 10 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. ✨ Bạn nên xem bài: Số nguyên tố và Hợp số để hiểu rõ các bài tập phía dưới. Luyện […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 11 – PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 11 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 11 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. ✨ Nên xem bài học Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố để hiểu được các bài […]

Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 12 – ƯỚC CHUNG VÀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT. (bộ Cánh diều)

Đây là bài số 12 trong tổng số 51 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CD-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 12 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. Luyện tập 1 (Trang 48 / Toán 6 – tập 1 / Cánh diều) a) Số 8 có phải là […]