$\S\;$ 1.8. CÁC TẬP CON THƯỜNG DÙNG CỦA $\mathbb{R}.$

Đây là bài số 8 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 10 - Cơ bản - 01] MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Các tập con thường dùng của tập hợp số thực $\mathbb{R}:$ Trong bảng trên: Để ý rằng khi dùng dấu ngoặc vuông thì tại đó xảy ra dấu bằng “=”, khi dùng dấu ngoặc tròn […]

$\S\;$ 1.5. MỆNH ĐỀ ĐẢO. HAI MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG.

Đây là bài số 5 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 10 - Cơ bản - 01] MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Mệnh đề đảo. Cho trước mệnh đề kéo theo $P\Rightarrow Q.$ Mệnh đề đảo của nó là mệnh đề $Q\Rightarrow P.$ Chẳng hạn, mệnh đề “Vì $12$ chia hết cho $6$ nên $12$ chia hết […]

$\S\;$ 1.2. MỆNH ĐỀ CÓ CHỨA KÝ HIỆU $\forall, \exists.$

Đây là bài số 2 trong tổng số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 10 - Cơ bản - 01] MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Trong toán học, dùng các từ “với mọi” (ký hiệu là $\forall)$ hay “tồn tại” (ký hiệu là $\exists),$ ta có thể tạo ra các mệnh đề. Chẳng hạn: +) Câu “Mọi số tự nhiên […]