Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 10 – bộ sách Chân trời sáng tạo (tập 1) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

Chương 1 – MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.

Bài 1 – Mệnh đề.

Bài 2 – Tập hợp.

Bài 3 – Các phép toán trên tập hợp.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài 2 – Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3 – HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1 – Hàm số và đồ thị.

Bài 2 – Hàm số bậc hai.

Bài tập cuối chương 3.

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 4 – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 1 – Giá trị lượng giác của một góc từ 0o đến 180o.

Bài 2 – Định lý cô-sin và định lý sin.

Bài 3 – Giải tam giác và ứng dụng thực tế.

Bài tập cuối chương 4.

Chương 5 – VÉC-TƠ

Bài 1 – Khái niệm véc-tơ.

Bài 2 – Tổng và hiệu của hai véc-tơ.

Bài 3 – Tích của một số với một véc-tơ.

Bài 4 – Tích vô hướng của hai véc-tơ.

Bài tập cuối chương 5.

PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chương 6 – THỐNG KÊ

Bài 1 – Số gần đúng và sai số.

Bài 2 – Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ.

Bài 3 – Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

Bài 4 – Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.

Bài tập cuối chương 6.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Bài 1 – Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.

Bài 2 – Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.