Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 10 – bộ sách Chân trời sáng tạo (tập 2) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

Chương 7 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bài 1 – Dấu của tam thức bậc hai.

Bài 2 – Giải bất phương trình bậc hai một ẩn.

Bài 3 – Phương trình quy về phương trình bậc hai.

Bài tập cuối chương 7.

Chương 8 – ĐẠI SỐ TỔ HỢP

Bài 1 – Quy tắc cộng và quy tắc nhân.

Bài 2 – Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.

Bài 3 – Nhị thức Newton.

Bài tập cuối chương 8.

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 9 – PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1 – Tọa độ của véc-tơ.

Bài 2 – Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ.

Bài 3 – Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.

Bài 4 – Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ.

Bài tập cuối chương 9.

PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chương 10 – XÁC SUẤT

Bài 1 – Không gian mẫu và biến cố.

Bài 2 – Xác suất của biến cố.

Bài tập cuối chương 10.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Bài 1 – Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra.

Bài 2 – Vẽ ba đường conic bằng phần mềm GeoGebra.