Sách Cánh diều – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 – tập 1.

Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6tập 1– trong bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Sách Toán 6 - bộ CÁNH DIỀU.

Chương 1 – SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 – Tập hợp.

Bài 2 – Tập hợp các số tự nhiên.

Bài 3 – Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

Bài 4 – Phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

Bài 5 – Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 6 – Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 7 – Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.

Bài 8 – Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 9 – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 10 – Số nguyên tố. Hợp số.

Bài 11 – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 12 – Ước chung và ước chung lớn nhất.

Bài 13 – Bội chung và bội chung nhỏ nhất.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 – SỐ NGUYÊN

Bài 1 – Số nguyên âm.

Bài 2 – Tập hợp các số nguyên.

Bài 3 – Phép cộng các số nguyên.

Bài 4 – Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc.

Bài 5 – Phép nhân các số nguyên.

Bài 6 – Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Hoạt động TH & TN – Chủ đề 1: Đầu tư kinh doanh.

Chương 3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bài 1 – Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

Bài 2 – Hình chữ nhật. Hình thoi.

Bài 3 – Hình bình hành.

Bài 4 – Hình thang cân.

Bài 5 – Hình có trục đối xứng.

Bài 6 – Hình có tâm đối xứng.

Bài 7 – Đối xứng trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Thực hành phần mềm GEOGEBRA.