Sách Chân trời sáng tạo – Hướng dẫn giải SGK Toán 6 – tập 1.

Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6tập 1– trong bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Sách Toán 6 - bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ (SGK Toán 6 – tập 1 – bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Chương 1 – SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 – Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 – Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 – Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 – Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 – Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 – Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 9 – Ước và bội.

Bài 10 – Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 – Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 – Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 – SỐ NGUYÊN

Bài 1 – Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 – Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 – Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 – Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Phần HÌNH HỌC TRỰC QUAN (SGK Toán 6 – tập 1 – bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Chương 3 – CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 – Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều.

Bài 2 – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân.

Bài 3 – Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT (SGK Toán 6 – tập 1 – bộ sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Chương 4 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 – Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 – Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 – Biểu đồ tranh.

Bài 4 – Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép.

Bài 5 – Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.