Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 – bộ sách Cánh diều (tập 2) của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Giải sgk Toán 6 bộ Cánh diều - tập 2.

Chương 4 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1 – Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu.

Bài 2 – Biểu đồ cột kép.

Bài 3 – Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

Bài 4 – Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

Bài tập cuối chương 4.

Chương 5 – PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Phân số với tử và mẫu là số nguyên.

Bài 2 – So sánh các phân số. Hỗn số dương.

Bài 3 – Phép cộng, phép trừ phân số.

Bài 4 – Phép nhân, phép chia phân số.

Bài 5 – Số thập phân.

Bài 6 – Phép cộng, phép trừ số thập phân.

Bài 7 – Phép nhân, phép chia số thập phân.

Bài 8 – Ước lượng và làm tròn số.

Bài 9 – Tỷ số. Tỷ số phần trăm.

Bài 10 – Hai bài toán về phân số.

Bài tập cuối chương 5.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM:

Chủ đề 2: Chỉ số khối cơ thể (BMI).

Chương 6 – HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1 – Điểm. Đường thẳng.

Bài 2 – Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song.

Bài 3 – Đoạn thẳng.

Bài 4 – Tia.

Bài 5 – Góc.

Bài tập cuối chương 6.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM:

Chủ đề 3: Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng.

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI.

BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.