Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (tập 2) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Giải sgk Toán 6 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - tập 2.

Phần SỐ HỌC (SGK Toán 6 – tập 2 – bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Phần HÌNH HỌC PHẲNG (SGK Toán 6 – tập 2 – bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT (SGK Toán 6 – tập 2 – bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình.

Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè?

Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra.

Bài tập ôn tập cuối năm.

Bảng tra cứu thuật ngữ.

Bảng giải thích thuật ngữ.