Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 7 – bộ sách Cánh diều (tập 1) của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Chương 1 – SỐ HỮU TỶ

Bài 1 – Tập hợp $\mathbb{Q}$ các số hữu tỷ.

Bài 2 – Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỷ.

Bài 3 – Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ.

Bài 4 – Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc.

Bài 5 – Biểu diễn thập phân của số hữu tỷ.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 – SỐ THỰC

Bài 1 – Số vô tỷ. Căn bậc hai số học.

Bài 2 – Tập hợp $\mathbb{R}$ các số thực.

Bài 3 – Giá trị tuyệt đối của một số thực.

Bài 4 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 5 – Tỷ lệ thức.

Bài 6 – Dãy tỷ số bằng nhau.

Bài 7 – Đại lượng tỷ lệ thuận.

Bài 8 – Đại lượng tỷ lệ nghịch.

Bài tập cuối chương 2.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: Chủ đề 1 – Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh.

Chương 3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bài 1 – Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương.

Bài 2 – Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác.

Bài tập cuối chương 3.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: Chủ đề 2: Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng.

Chương 4 – GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1 – Góc ở vị trí đặc biệt.

Bài 2 – Tia phân giác của một góc.

Bài 3 – Hai đường thẳng song song.

Bài 4 – Định lý.

Bài tập cuối chương 4.