Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 7 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (tập 1) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Chương 1 – SỐ HỮU TỶ

Bài 1 – Tập hợp các số hữu tỷ.

Bài 2 – Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỷ.

Luyện tập chung trang 14.

Bài 3 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ.

Bài 4 – Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế.

Luyện tập chung trang 23.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 – SỐ THỰC

Bài 5 – Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 6 – Số vô tỷ. Căn bậc hai số học.

Bài 7 – Tập hợp các số thực.

Luyện tập chung trang 37.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3 – GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 8 – Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.

Bài 9 – Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.

Luyện tập chung trang 50.

Bài 10 – Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song.

Bài 11 – Định lý và chứng minh định lý.

Luyện tập chung trang 58.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4 – TAM GIÁC BẰNG NHAU

Bài 12 – Tổng các góc trong một tam giác.

Bài 13 – Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.

Luyện tập chung trang 68.

Bài 14 – Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác.

Luyện tập chung trang 74.

Bài 15 – Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Bài 16 – Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 85.

Bài tập cuối chương 4.

Chương 5 – THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Bài 17 – Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 18 – Biểu đồ hình quạt tròn.

Bài 19 – Biểu đồ đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 106.

Bài tập cuối chương 5.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra.

Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam.