Sau đây là danh sách các đường link dẫn đến các Bài hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 7 – bộ sách Cánh diều (tập 2) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hãy click vào tên bài để đến trang bài giải tương ứng.

Chương 5 – MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1 – Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu.

Bài 2 – Phân tích và xử lý dữ liệu.

Bài 3 – Biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 4 – Biểu đồ hình quạt tròn.

Bài 5 – Biến cố trong một số trò chơi đơn giản.

Bài 6 – Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.

Bài tập cuối chương 5.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: Chủ đề 3 – Dung tích phổi.

Chương 6 – BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1 – Biểu thức số. Biểu thức đại số.

Bài 2 – Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.

Bài 3 – Phép cộng, phép trừ đa thức một biến.

Bài 4 – Phép nhân đa thức một biến.

Bài 5 – Phép chia đa thức một biến.

Bài tập cuối chương 6.

Chương 7 – TAM GIÁC

Bài 1 – Tổng các góc của một tam giác.

Bài 2 – Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác.

Bài 3 – Hai tam giác bằng nhau.

Bài 4 – Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh.

Bài 5 – Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh.

Bài 6 – Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc.

Bài 7 – Tam giác cân.

Bài 8 – Đường vuông góc và đường xiên.

Bài 9 – Đường trung trực của một đoạn thẳng.

Bài 10 – Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Bài 11 – Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

Bài 12 – Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

Bài 13 – Tính chất ba đường cao của tam giác.

Bài tập cuối chương 7.