$\S\;$ 1.5. XÉT DẤU CỦA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC.

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 5 trong tống số 9 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 11 - Cơ bản - 01] HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.

Trên đường tròn lượng giác, gọi $M(x_M;y_M)$ là điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo $\alpha.$

Xét dấu của các giá trị lượng giác.

Ta nhận thấy:

+) Nếu $M$ thuộc góc phần tư thứ nhất $(I)$ thì $x_M > 0$ và $y_M > 0,$ nên $\cos\alpha > 0$ và $\sin\alpha > 0.$ Suy ra, $\tan\alpha > 0$ và $\cot\alpha > 0.$

+) Nếu $M$ thuộc góc phần tư thứ hai $(II)$ thì $x_M < 0$ và $y_M > 0,$ nên $\cos\alpha < 0$ và $\sin\alpha > 0.$ Suy ra, $\tan\alpha < 0$ và $\cot\alpha < 0.$

+) Nếu $M$ thuộc góc phần tư thứ ba $(III)$ thì $x_M < 0$ và $y_M < 0,$ nên $\cos\alpha < 0$ và $\sin\alpha < 0.$ Suy ra, $\tan\alpha > 0$ và $\cot\alpha > 0.$

+) Nếu $M$ thuộc góc phần tư thứ tư $(IV)$ thì $x_M > 0$ và $y_M < 0,$ nên $\cos\alpha > 0$ và $\sin\alpha < 0.$ Suy ra, $\tan\alpha < 0$ và $\cot\alpha < 0.$

Tóm gọn các điều vừa nêu, ta có bảng xét dấu các giá trị lượng giác như sau:

Bảng xét dấu các giá trị lượng giác.

Chú ý: Trong phạm vi từ $0$ đến $2\pi$ (hay từ $0^o$ đến $360^o),$ nếu điểm $M$ biểu diễn góc lượng giác $\alpha$ (hay $a^o):$

  • trong khoảng từ $0$ đến $\dfrac{\pi}{2}$ (hay từ $0^o$ đến $90^o)$ thì $M$ thuộc góc phần tư thứ nhất $(I);$
  • trong khoảng từ $\dfrac{\pi}{2}$ đến $\pi$ (hay từ $90^o$ đến $180^o)$ thì $M$ thuộc góc phần tư thứ hai $(II);$
  • trong khoảng từ $\pi$ đến $\dfrac{3\pi}{2}$ (hay từ $180^o$ đến $270^o)$ thì $M$ thuộc góc phần tư thứ ba $(III);$
  • trong khoảng từ $\dfrac{3\pi}{2}$ đến $2\pi$ (hay từ $270^o$ đến $360^o)$ thì $M$ thuộc góc phần tư thứ tư $(IV);$

Ví dụ 1: Điểm biểu diễn góc lượng giác $\dfrac{3\pi}{4}$ thuộc góc phần tư thứ mấy? Dựa vào đó xét dấu các giá trị lượng giác của góc $\dfrac{3\pi}{4}.$

Giải:

Ta có $\dfrac{\pi}{2} < \dfrac{3\pi}{4} < \pi$ nên điểm biểu diễn góc lượng giác $\dfrac{3\pi}{4}$ thuộc góc phần tư thứ hai $(II).$

Do đó: $\cos\dfrac{3\pi}{4} < 0;$ $\sin\dfrac{3\pi}{4} > 0;$ $\tan\dfrac{3\pi}{4} < 0;$ $\cot\dfrac{3\pi}{4} < 0.$

Ví dụ 2: Xét dấu các giá trị lượng giác của góc $191^o.$

Giải:

Ta có $180^o<191^o<270^o$ nên điểm biểu diễn góc lượng giác $191^o$ thuộc góc phần tư thứ ba $(III).$

Do đó: $\cos 191^o < 0;$ $\sin 191^o < 0;$ $\tan 191^o > 0;$ $\cot 191^o > 0.$

Ví dụ 3: Chứng minh rằng góc lượng giác $-405^o$ có chung điểm biểu diễn với góc lượng giác $315^o.$ Dựa vào đó, hãy xét dấu các giá trị lượng giác của góc $-405^o.$

Giải:

Ta có $-405^o+2\cdot 360^o=315^o.$

Do đó, góc lượng giác $-405^o$ có chung điểm biểu diễn với góc lượng giác $315^o.$

Mặt khác, vì $270^o < 315^o < 360^o$ nên điểm biểu diễn góc $315^o$ thuộc góc phần tư thứ tư $(IV).$

Suy ra điểm biểu diễn góc $-405^o$ cũng thuộc góc phần tư thứ tư $(IV).$

Do đó: $\cos(-405^o) > 0;$ $\sin(-405^o) < 0;$ $\tan(-405^o) < 0;$ $\cot(-405^o) < 0.$

Ví dụ 4: Xét dấu các giá trị lượng giác của góc $\dfrac{14\pi}{3}.$

Giải:

Ta có: $\dfrac{14\pi}{3}-2\cdot 2\pi=\dfrac{2\pi}{3}.$

Do đó, góc $\dfrac{14\pi}{3}$ có chung điểm biểu diễn với góc $\dfrac{2\pi}{3}.$

Mặt khác, vì $\dfrac{\pi}{2} < \dfrac{2\pi}{3} < \pi$ nên điểm biểu diễn góc $\dfrac{2\pi}{3}$ thuộc góc phần tư thứ hai $(II).$

Suy ra điểm biểu diễn góc $\dfrac{14\pi}{3}$ cũng thuộc góc phần tư thứ hai $(II).$

Vậy $\cos\dfrac{14\pi}{3} < 0;$ $\sin\dfrac{14\pi}{3} > 0;$ $\tan\dfrac{14\pi}{3} < 0;$ $\cot\dfrac{14\pi}{3} < 0.$

Nhận xét: Bằng cách thêm hoặc bớt một bội nguyên của $2\pi$ (hoặc $360^o),$ ta có thể đưa việc xét dấu các giá trị lượng giác của một góc bất kỳ về việc xét dấu các giá trị lượng giác của góc $\alpha$ trong khoảng $0$ đến $2\pi.$

Bài tập:

1)- Xét dấu của các giá trị lượng giác sau: $\sin 65^o;$ $\cos 98^o;$ $\tan 289^o;$ $\cot 254^o.$

2)- Xét dấu của các giá trị lượng giác sau: $\tan\dfrac{5\pi}{6};$ $\sin\dfrac{7\pi}{4};$ $\cos\dfrac{11\pi}{8};$ $\cot\dfrac{3\pi}{8}.$

3)- Xét dấu của các giá trị lượng giác sau: $\cos 465^o;$ $\tan(-200^o);$ $\sin\left(-\dfrac{17\pi}{3}\right);$ $\cot\dfrac{19\pi}{4}.$

4)- Cho $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi.$ Xác định dấu của các biểu thức sau:

a) $\tan\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right).$

b) $\sin\dfrac{14\pi}{9}\cdot \cot(\pi+\alpha).$

Giải:

1)- Điểm biểu diễn góc $65^o$ thuộc góc phần tư thứ $I$ nên $\sin 65^o > 0.$

Điểm biểu diễn góc $98^o$ thuộc góc phần tư thứ $II$ nên $\cos 98^o < 0.$

Điểm biểu diễn góc $289^o$ thuộc góc phần tư thứ $IV$ nên $\tan 289^o < 0.$

Điểm biểu diễn góc $254^o$ thuộc góc phần tư thứ $III$ nên $\cot 254^o > 0.$

2)- Điểm biểu diễn góc $\dfrac{5\pi}{6}$ thuộc góc phần tư thứ $II$ nên $\tan\dfrac{5\pi}{6} < 0.$

Điểm biểu diễn góc $\dfrac{7\pi}{4}$ thuộc góc phần tư thứ $IV$ nên $\sin\dfrac{7\pi}{4} < 0.$

Điểm biểu diễn góc $\dfrac{11\pi}{8}$ thuộc góc phần tư thứ $III$ nên $\cos\dfrac{11\pi}{8} < 0.$

Điểm biểu diễn góc $\dfrac{3\pi}{8}$ thuộc góc phần tư thứ $I$ nên $\cot\dfrac{3\pi}{8} > 0.$

3)- Ta có $465^o-360^o=105^o$ nên góc $465^o$ có chung điểm biểu diễn với góc $105^o$ (thuộc góc phần tư thứ $II).$ Do đó, $\cos 465^o = \cos 105^o < 0.$

Ta có $-200^o +360^o=160^o$ nên góc $-200^o$ có chung điểm biểu diễn với góc $160^o$ (thuộc góc phần tư thứ $II).$ Do đó, $\tan(-200^o)=\tan 160^o < 0.$

Ta có $-\dfrac{17\pi}{3}+3\cdot 2\pi=\dfrac{\pi}{3}$ nên góc $-\dfrac{17\pi}{3}$ có chung điểm biểu diễn với góc $\dfrac{\pi}{3}$ (thuộc góc phần tư thứ $I).$ Do đó, $\sin\left(-\dfrac{17\pi}{3}\right)=\sin\dfrac{\pi}{3} > 0.$

Ta có $\dfrac{19\pi}{4}-2\cdot 2\pi=\dfrac{3\pi}{4}$ nên góc $\dfrac{19\pi}{4}$ có chung điểm biểu diễn với góc $\dfrac{3\pi}{4}$ (thuộc góc phần tư thứ $II).$ Do đó, $\cot\dfrac{19\pi}{4}=\cot\dfrac{3\pi}{4} < 0.$

4)-

a)

Theo đề: $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ $\Leftrightarrow -\dfrac{pi}{2} > -\alpha > -\pi$ $\Leftrightarrow \dfrac{3\pi}{2}-\dfrac{pi}{2} > \dfrac{3\pi}{2}-\alpha > \dfrac{3\pi}{2}-\pi$ $\Leftrightarrow \pi > \dfrac{3\pi}{2}-\alpha > \dfrac{pi}{2}.$

Vậy góc $\dfrac{3\pi}{2}-\alpha$ có điểm biểu diễn thuộc góc phần tư thứ $II.$

Suy ra $\tan\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right) < 0.$

b)

Theo đề: $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ $\Leftrightarrow \pi+\dfrac{\pi}{2} < \pi+\alpha < \pi+\pi$ $\Leftrightarrow \dfrac{3\pi}{2} < \pi+\alpha < 2\pi.$

Vậy góc $\pi+\alpha$ có điểm biểu diễn thuộc góc phần tư thứ $IV.$

Suy ra $\cot(\pi+\alpha) < 0.$

Mặt khác, vì góc $\dfrac{14\pi}{9}$ có điểm biểu diễn thuộc góc phần tư thứ $IV$ nên $\sin\dfrac{14\pi}{9} < 0.$

Từ đó ta suy ra: $\sin\dfrac{14\pi}{9}\cdot \cot(\pi+\alpha) > 0.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 1.4. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC.$\S\;$ 1.6. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x