[BT-T6-1.3#4] Bài tập TÍNH NHANH – TÍNH MỘT CÁCH HỢP LÝ trong tập hợp SỐ TỰ NHIÊN.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là các bài tập TOÁN về TÍNH NHANH – TÍNH MỘT CÁCH HỢP LÝ dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

Các dạng bài tập thường gặp:

Dạng 1: Đổi chỗ và nhóm các số để khi cộng (hoặc nhân) thì được số tròn chục, tròn trăm, …

✨ Nhờ tính chất giao hoán và kết hợp, nên trong một tổng (hoặc một tích), ta được quyền đổi chỗ các số hạng (hoặc thừa số) và tính riêng từng nhóm để được các giá trị tròn chục, tròn trăm, …

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý:

a) 4 + 2[nbsp]021 + 6;

b) 86 + 8 + 14 + 12 + 1[nbsp]880;

c) 25 . 2[nbsp]022 . 4;

d) 5 . 4 . 27 . 25 . 2.

Bài tập 1.2: Tính nhanh tổng sau:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9;

b) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19.

Bài tập 1.3: Tính một cách hợp lý:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50;

b) 2[nbsp].[nbsp]3[nbsp].[nbsp]5 + 25[nbsp].[nbsp]8[nbsp].[nbsp]4 + 70 + 4[nbsp].[nbsp]2[nbsp].[nbsp]25.

Dạng 2: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (hoặc phép trừ)

✨ Tính chất PHÂN PHỐI của phép nhân đối với phép cộng (hoặc phép trừ):

a(b + c) = ab + ac;

a(b – c) = ab – ac.

Bài tập 2.1: Tính nhanh:

a) 8 . 111 + 8[nbsp].[nbsp]14;

b) 28 . 64 + 28[nbsp].[nbsp]36;

c) 2 021 . 194 – 2[nbsp]021[nbsp].[nbsp]94;

d) 25 . 36 – 25[nbsp].[nbsp]32.

Bài tập 2.2: Tính một cách hợp lý:

a) 58 . 75 + 58[nbsp].[nbsp]50 – 58[nbsp].[nbsp]25;

b) 57 . 64 – 57[nbsp].[nbsp]3 + 39[nbsp].[nbsp]57;

c) 136 . 23 + 17[nbsp].[nbsp]136 – 136[nbsp].[nbsp]40;

d) 66 . 25 + 15[nbsp].[nbsp]66 + 66[nbsp].[nbsp]14 + 46[nbsp].[nbsp]66;

Bài tập 2.3: Tính nhanh:

a) 37 . 30 + 8[nbsp].[nbsp]60 + 37[nbsp].[nbsp]70 + 8[nbsp].[nbsp]40;

b) 5 . 205 + 3[nbsp].[nbsp]105 – 80[nbsp].[nbsp]5 + 20[nbsp].[nbsp]3.

c) 3 . (5 + 6) + 5[nbsp].[nbsp]7 – 6[nbsp].[nbsp]3;

Dạng 3: Thêm hoặc bớt

✨ Trong một tổng: Nếu thêm ở số hạng này và bớt ở số hạng kia với cùng số thì tổng không đổi:

a + b = (a[nbsp]+[nbsp]c)[nbsp]+[nbsp](b[nbsp][nbsp]c).

Bài tập 3.1: Tính nhẩm:

a) 99 + 48;

b) 999 + 123;

c) 35 + 98;

d) 46 + 29.

Bài tập 3.2: Tính nhẩm:

a) 1 998 + 23;

b) 197 + 2 135.

✨ Trong một hiệu: Nếu thêm (hoặc bớt) cùng một số vào số bị trừ và số trừ thì hiệu không đổi:

a – b = (a[nbsp]+[nbsp]c)[nbsp][nbsp](b[nbsp]+[nbsp]c);

a – b = (a[nbsp][nbsp]c)[nbsp][nbsp](b[nbsp][nbsp]c).

Bài tập 3.3: Tính nhẩm:

a) 316 – 97;

b) 321 – 96;

c) 2 021 – 721.

✨ Trong một tích: Nếu nhân thừa số này và chia thừa số kia với cùng một số thì tích không đổi:

ab = (a[nbsp].[nbsp]c)[nbsp].[nbsp](b[nbsp]:[nbsp]c).

Bài tập 3.4: Tính nhẩm:

a) 25 . 12;

b) 5 . 2 022;

c) 125 . 24;

d) 3 . 16 . 125.

✨ Trong một thương: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia cho cùng một số thì thương không đổi:

a : b = (a[nbsp].[nbsp]c)[nbsp]:[nbsp](b[nbsp].[nbsp]c);

a : b = (a[nbsp]:[nbsp]c)[nbsp]:[nbsp](b[nbsp]:[nbsp]c).

Bài tập 3.5: Tính nhẩm:

a) 1 200 : 50;

b) 1 400 : 25;

c) 9 000 : 60;

d) 7 200 : 45.

Dạng 4: Nâng cao – Phối hợp các dạng trên

Bài tập 4.1: Tính nhanh:

a) 1 998 + 1 004 + 98 + 10;

b) 7 . 12 . 25 + 3[nbsp].[nbsp]16[nbsp].[nbsp]125 + 8[nbsp].[nbsp]25.

Bài tập 4.2: Tính nhanh:

a) 4 . 22 . 87 + 11[nbsp].[nbsp]8[nbsp].[nbsp]36 – 2[nbsp].[nbsp]44[nbsp].[nbsp]23;

b) 35 . 12 + 65[nbsp].[nbsp]13;

Bài tập 4.3: Tính nhanh:

a) 19 . 64 + 76[nbsp].[nbsp]34;

b) 136 . 68 + 16[nbsp].[nbsp]272.

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) 4 + 2[nbsp]021 + 6 = (4[nbsp]+[nbsp]6)[nbsp]+[nbsp]2[nbsp]021 = 10[nbsp]+[nbsp]2[nbsp]021 = 2[nbsp]031.

b) 86 + 8 + 14 + 12 + 1[nbsp]880

= (86 + 14) + (8[nbsp]+[nbsp]12) + 1[nbsp]880

= 100 + 20 + 1[nbsp]880

= 100 + (20[nbsp]+[nbsp]1[nbsp]880)

= 100 + 1[nbsp]900

= 2 000.

c) 25 . 2[nbsp]022 . 4 = (25[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp]2[nbsp]022 = 100[nbsp]. 2[nbsp]022 = 202[nbsp]200.

d) 5[nbsp].[nbsp]4[nbsp].[nbsp]27[nbsp].[nbsp]25[nbsp].[nbsp]2 = (5[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp](4[nbsp].[nbsp]25)[nbsp].[nbsp]27 = 10[nbsp].[nbsp]100[nbsp].[nbsp]27 = 1[nbsp]000[nbsp].[nbsp]27 = 27[nbsp]000.

Bài tập 1.2:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= (1[nbsp]+[nbsp]9) + (2[nbsp]+[nbsp]8) + (3[nbsp]+[nbsp]7) + (4[nbsp]+[nbsp]6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 4[nbsp].[nbsp]10 + 5

= 40 + 5

= 45.

b) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19

= (11[nbsp]+[nbsp]19) + (12[nbsp]+[nbsp]18) + (13[nbsp]+[nbsp]17) + (14[nbsp]+[nbsp]16) + 15

= 30 + 30 + 30 + 30 + 15

= 4[nbsp].[nbsp]30 + 15

= 120 + 15

= 135.

Bài tập 1.3: Tính một cách hợp lý:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50

= (42[nbsp]+[nbsp]48) + (44[nbsp]+[nbsp]46) + 50

= 90 + 90 + 50

= 2[nbsp].[nbsp]90 + 50

= 180 + 50

= 230

b) 2 . 3 . 5 + 25[nbsp].[nbsp]8[nbsp].[nbsp]4 + 70 + 4[nbsp].[nbsp]2[nbsp].[nbsp]25

= 2 . 5 . 3 + 25[nbsp].[nbsp]4[nbsp].[nbsp]8 + 70 + 4[nbsp].[nbsp]25[nbsp].[nbsp]2

= 10 . 3 + 100[nbsp].[nbsp]8 + 70 + 100[nbsp].[nbsp]2

= 30 + 800 + 70 + 200

= 30 + 70 + 800 + 200

= 100 + 1[nbsp]000

= 1 100.

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) 8[nbsp].[nbsp]111 + 8[nbsp].[nbsp]14 = 8[nbsp].[nbsp](111[nbsp]+[nbsp]14) = 8[nbsp].[nbsp]125 = 1[nbsp]000.

b) 28 . 64 + 28[nbsp].[nbsp]36 = 28[nbsp].[nbsp](64[nbsp]+[nbsp]36) = 28[nbsp].[nbsp]100 = 2[nbsp]800.

c) 2[nbsp]021[nbsp].[nbsp]194[nbsp][nbsp]2[nbsp]021[nbsp].[nbsp]94 = 2[nbsp]021[nbsp].[nbsp](194[nbsp][nbsp]94) = 2[nbsp]021[nbsp].[nbsp]100 = 202[nbsp]100.

d) 25[nbsp].[nbsp]36 – 25[nbsp].[nbsp]32 = 25[nbsp].[nbsp](36[nbsp][nbsp]32) = 25[nbsp].[nbsp]4 = 100.

Bài tập 2.2:

a) 58[nbsp].[nbsp]75 + 58[nbsp].[nbsp]50 – 58[nbsp].[nbsp]25

= 58[nbsp].[nbsp](75[nbsp]+[nbsp]50[nbsp][nbsp]25)

= 58[nbsp].[nbsp][(75[nbsp][nbsp]25)[nbsp]+[nbsp]50]

= 58[nbsp].[nbsp][50[nbsp]+[nbsp]50]

= 58 . 100

= 5 800

b) 57[nbsp].[nbsp]64 – 5[nbsp].[nbsp]3 + 39[nbsp].[nbsp]57

= 57[nbsp].[nbsp](64[nbsp][nbsp]3[nbsp]+[nbsp]39)

= 57[nbsp].[nbsp](61[nbsp]+[nbsp]39)

= 57 . 100

= 5 700.

c) 136 . 23 + 17[nbsp].[nbsp]136 – 136[nbsp].[nbsp]40

= 136[nbsp].[nbsp](23[nbsp]+[nbsp]17[nbsp][nbsp]40)

= 136[nbsp].[nbsp](40[nbsp][nbsp]40)

= 136 . 0

= 0

d) 66 . 25 + 15[nbsp].[nbsp]66 + 66[nbsp].[nbsp]14 + 46[nbsp].[nbsp]66

= 66[nbsp].[nbsp](25[nbsp]+[nbsp]15[nbsp]+[nbsp]14[nbsp]+[nbsp]46)

= 66 . 100

= 6 600.

Bài tập 2.3:

a) 37 . 30 + 8[nbsp].[nbsp]60 + 37[nbsp].[nbsp]70 + 8[nbsp].[nbsp]40

= (37[nbsp].[nbsp]30 + 37[nbsp].[nbsp]70) + (8[nbsp].[nbsp]60[nbsp]+[nbsp]8[nbsp].[nbsp]40)

= 37 . (30 + 70) + 8[nbsp].[nbsp](60[nbsp]+[nbsp]40)

= 37 . 100 + 8[nbsp].[nbsp]100

= 100 . (37 + 8)

= 100 . 45

= 4 500.

b) 5 . 205 + 3[nbsp].[nbsp]105 – 80[nbsp].[nbsp]5 + 20[nbsp].[nbsp]3

= 5 . 205 – 80[nbsp].[nbsp]5 + 3[nbsp].[nbsp]105 + 20[nbsp].[nbsp]3

= 5 . (205 – 80) + 3[nbsp].[nbsp](105[nbsp]+[nbsp]20)

= 5 . 125 + 3[nbsp].[nbsp]125

= 125 . (5 + 3)

= 125 . 8

= 1 000.

c) 3 . (5 + 6) + 5[nbsp].[nbsp]7 – 6[nbsp].[nbsp]3

= 3 . 5 + 3[nbsp].[nbsp]6 + 5[nbsp].[nbsp]7 – 6[nbsp].[nbsp]3

= (3 . 5 + 5[nbsp].[nbsp]7) + (3[nbsp].[nbsp]6[nbsp][nbsp]6[nbsp].[nbsp]3)

= 5 . (3 + 7) + 3[nbsp].[nbsp](6[nbsp][nbsp]6)

= 5 . 10 + 0

= 50

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) 99 + 48 = (99[nbsp]+[nbsp]1)[nbsp]+[nbsp](48[nbsp][nbsp]1) = 100[nbsp]+[nbsp]47 = 147.

b) 999 + 123 = (999[nbsp]+[nbsp]1)[nbsp]+[nbsp](123[nbsp][nbsp]1) = 1[nbsp]000[nbsp]+[nbsp]122 = 1[nbsp]122.

c) 35 + 98 = (35[nbsp][nbsp]2)[nbsp]+[nbsp](98[nbsp]+[nbsp]2) = 33[nbsp]+[nbsp]100 = 133.

d) 46 + 29 = (46[nbsp][nbsp]1)[nbsp]+[nbsp](29[nbsp]+[nbsp]1) = 45[nbsp]+[nbsp]30 = 75.

Bài tập 3.2:

a) 1 998 + 23 = (1[nbsp]998[nbsp]+[nbsp]2)[nbsp]+[nbsp](23[nbsp][nbsp]2) = 2[nbsp]000[nbsp]+[nbsp]21 = 2[nbsp]021.

b) 197 + 2[nbsp]135 = (197[nbsp]+[nbsp]3)[nbsp]+[nbsp](2[nbsp]135[nbsp][nbsp]3) = 200[nbsp]+[nbsp]2[nbsp]132 = 2[nbsp]332.

Bài tập 3.3:

a) 316 – 97 = (316[nbsp]+[nbsp]3)[nbsp][nbsp](97[nbsp]+[nbsp]3) = 319[nbsp][nbsp]100 = 219.

b) 321 – 96 = (321[nbsp]+[nbsp]4)[nbsp][nbsp](96[nbsp]+[nbsp]4) = 325[nbsp][nbsp]100 = 225.

c) 2[nbsp]021 – 721 = (2[nbsp]021[nbsp][nbsp]21)[nbsp][nbsp](721[nbsp][nbsp]21) = 2[nbsp]000[nbsp][nbsp]700 = 1[nbsp]300.

Bài tập 3.4:

a) 25 . 12 = (25[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp](12[nbsp]:[nbsp]4) = 100[nbsp].[nbsp]3 = 300.

Cách khác: 25[nbsp].[nbsp]12 = 25[nbsp].[nbsp](4[nbsp].[nbsp]3) = (25[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp]3 = 100[nbsp].[nbsp]3 = 300.

b) 5 . 2[nbsp]022 = (5[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp](2[nbsp]022[nbsp]:[nbsp]2) = 10[nbsp].[nbsp]1[nbsp]011 = 10[nbsp]110.

Cách khác: 5[nbsp].[nbsp]2[nbsp]022 = 5[nbsp].[nbsp](2[nbsp].[nbsp]1[nbsp]011) = (5[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp]1[nbsp]011 = 10[nbsp].[nbsp]1[nbsp]011 = 10[nbsp]110.

c) 125 . 24 = (125[nbsp].[nbsp]8)[nbsp].[nbsp](24[nbsp]:[nbsp]8) = 1[nbsp]000[nbsp].[nbsp]3 = 3[nbsp]000.

Cách khác: 125[nbsp].[nbsp]24 = 125[nbsp].[nbsp](8[nbsp].[nbsp]3) = (125[nbsp].[nbsp]8)[nbsp].[nbsp]3 = 1[nbsp]000[nbsp].[nbsp]3 = 3[nbsp]000.

d) 3 . 16 . 125 = 3[nbsp].[nbsp](2[nbsp].[nbsp]8)[nbsp].[nbsp]125 = (3[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp](8[nbsp].[nbsp]125) = 6[nbsp].[nbsp]1[nbsp]000 = 6[nbsp]000.

Bài tập 3.5:

a) 1 200 : 50 = (1[nbsp]200[nbsp].[nbsp]2)[nbsp]:[nbsp](50[nbsp].[nbsp]2) = 2[nbsp]400[nbsp]:[nbsp]100 = 24.

b) 1 400 : 25 = (1[nbsp]400[nbsp].[nbsp]4)[nbsp]:[nbsp](25[nbsp].[nbsp]4) = 5[nbsp]600[nbsp]:[nbsp]100 = 56.

c) 9 000 : 60 = (9[nbsp]000[nbsp]:[nbsp]30)[nbsp]:[nbsp](60[nbsp]:[nbsp]30) = 300[nbsp]:[nbsp]2 = 150

d) 7 200 : 45 = (7[nbsp]200[nbsp]:[nbsp]9)[nbsp]:[nbsp](45[nbsp]:[nbsp]9) = 800[nbsp]:[nbsp]5 = (800[nbsp].[nbsp]2)[nbsp]:[nbsp](5[nbsp].[nbsp]2) = 1[nbsp]600[nbsp]:[nbsp]10 = 160.

Dạng 4: Nâng cao

Bài tập 4.1:

a) 1[nbsp]998 + 1[nbsp]004 + 98 + 10

= (1[nbsp]998[nbsp]+[nbsp]2) + (1[nbsp]004[nbsp][nbsp]4) + (98[nbsp]+[nbsp]2) + 10

= 2[nbsp]000 + 1[nbsp]000 + 100 + 10

= 3[nbsp]110.

b) 7[nbsp].[nbsp]12[nbsp].[nbsp]25 + 3[nbsp].[nbsp]16[nbsp].[nbsp]125 + 8[nbsp].[nbsp]25

= 7[nbsp].[nbsp](3[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp]25 + 3[nbsp].[nbsp](2[nbsp].[nbsp]8)[nbsp].[nbsp]125 + (2[nbsp].[nbsp]4)[nbsp].[nbsp]25

= (7[nbsp].[nbsp]3)[nbsp].[nbsp](4[nbsp].[nbsp]25) + (3[nbsp].[nbsp]2)[nbsp].[nbsp](8[nbsp].[nbsp]125) + 2[nbsp].[nbsp](4[nbsp].[nbsp]25)

= 21 . 100 + 6[nbsp].[nbsp]1[nbsp]000 + 2[nbsp].[nbsp]100

= 21 . 100 + 2[nbsp].[nbsp]100 + 6[nbsp].[nbsp]1[nbsp]000

= 100 . (21 + 2) + 6[nbsp]000

= 100 . 23 + 6[nbsp]000

= 2[nbsp]300 + 6[nbsp]000

= 8 300.

Bài tập 4.2:

a) 4 . 22 . 87 + 11[nbsp].[nbsp]8[nbsp].[nbsp]36 – 2[nbsp].[nbsp]44[nbsp].[nbsp]23

= 88 . 87 + 88[nbsp].[nbsp]36 – 88[nbsp].[nbsp]23

= 88[nbsp].[nbsp](87[nbsp]+[nbsp]36[nbsp][nbsp]23)

= 88 . 100

= 8 800.

b) 35 . 12 + 65[nbsp].[nbsp]13

= 35 . 12 + 65[nbsp].[nbsp](12[nbsp]+[nbsp]1)

= 35 . 12 + 65[nbsp].[nbsp]12 + 65

= 12[nbsp].[nbsp](35[nbsp]+[nbsp]65) + 65

= 12 . 100 + 65

= 1 200 + 65

= 1 265.

Bài tập 4.3:

a) 19 . 64 + 76[nbsp].[nbsp]34

= 19 . 4 . 16 + 76[nbsp].[nbsp]34

= 76 . 16 + 76[nbsp].[nbsp]34

= 76 . (16 + 34)

= 76 . 50

= 38 . 2 . 50

= 38 . 100

= 3 800

b) 136 . 68 + 16[nbsp].[nbsp]272

= 136 . 68 + 16[nbsp].[nbsp]2[nbsp].[nbsp]136

= 136 . 68 + 32[nbsp].[nbsp]136

= 136 . (68 + 32)

= 136 . 100

= 13 600

Chia sẻ nếu thấy hay:
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

9 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ngọc hà

11x 36 – 36 + 9 x 64 + 64

Nguyễn Vũ

21+24+27+….+96+99

KimAnh

Bước 1: Tìm số chữ số = (số cuối- số đầu): khoảng cách + 1
Bước 2: Tổng= (số cuối + số đầu)* số chữ số : 2
Áp dụng: Số chữ số = (99-21):3+1=27 số
==> Tổng= (99+21)*27:2= 1620

hoạt

175+175*5-175+175*2+175+175

Luulo

46*99

michale jackson

ko sát với thức tế

L na

hay

L na

kh thích lắm vì nó làm hơi mệt

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x