Bài tập TOÁN 6 (CT mới) – Chuyên đề MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ. PHÂN SỐ BẰNG NHAU.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Các bài tập sau đây phù hợp với cả ba bộ sách của chương trình Toán lớp 6 mới: CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG.

Mức độ DỄ:

BT 1: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số: $(-5)\;:\;7;\;\;$ $11\;:\;(-8);\;\;$ $(-25)\;:\;(-41);\;\;$ $3\;:\;18.$

$(-5)\;:\;7=\dfrac{-5}{7};\;\;$ $11\;:\;(-8)=\dfrac{11}{-8};\;\;$ $(-25)\;:\;(-41)=\dfrac{-25}{-41};\;\;$ $3\;:\;18=\dfrac{3}{18}.$

BT 2: Phần tô màu trong hình vẽ sau đây biểu diễn phân số nào?

Bài tập TOÁN 6 - Chuyên đề KHÁI NIỆM PHÂN SỐ. PHÂN SỐ BẰNG NHAU.

Có tất cả $25$ ô vuông nhỏ bằng nhau nên mẫu là $25.$

Có $4$ ô vuông nhỏ được tô màu nên tử là $4.$

Vậy phần tô màu trong hình vẽ trên biểu diễn phân số $\dfrac{4}{25}.$

BT 3: Viết các số nguyên sau dưới dạng phân số: $19;$ $-43;$ $-2\;023;$ $0;$ $1.$

$19=\dfrac{19}{1};$ $-43=\dfrac{-43}{1};$ $-2\;023=\dfrac{-2\;023}{1};$ $0=\dfrac{0}{1};$ $1=\dfrac{1}{1}.$

BT 4: Cách viết nào sau đây cho ta phân số: $\dfrac{3}{-102};$ $\dfrac{-3,2}{-7};$ $\dfrac{-4}{8};$ $\dfrac{-23}{0};$ $\dfrac{0}{-23}.$

$\dfrac{3}{-102}$ là phân số (tử là $3,$ mẫu là $-102).$

$\dfrac{-3,2}{-7}$ không phải là phân số vì $-3,2$ không phải là số nguyên.

$\dfrac{-4}{8}$ là phân số (tử là $-4,$ mẫu là $8).$

$\dfrac{-23}{0}$ không phải là phân số vì mẫu bằng $0.$

$\dfrac{0}{-23}$ là phân số (tử là $0,$ mẫu là $-23).$

BT 5: Dùng phân số để đổi các đại lượng sau ra đơn vị $kg:$

$23\;g;$ $427\;g.$

Ta biết: $1\;kg=1\;000\;g.$ Do đó: $23\;g=\dfrac{23}{1\;000}\;kg;$ $427\;g=\dfrac{427}{1\;000}\;kg.$

BT 6: Dùng phân số để đổi các đại lượng sau ra đơn vị $km:$

$403\;m;$ $721\;cm;$ $49\;mm.$

Vì $1\;km=1\;000\;m$ nên $403\;m=\dfrac{403}{1\;000}\;km.$

Vì $1\;km=100\;000\;cm$ nên $721\;cm=\dfrac{721}{100\;000}\;km.$

Vì $1\;km=1\;000\;000\;mm$ nên $49\;mm=\dfrac{49}{1\;000\;000}\;km.$

BT 7: Dùng phân số để đổi các đại lượng thời gian sau ra đơn vị $giờ:$

$35\;phút;$ $249\;giây.$

Vì $1\;giờ=60\;phút$ nên $35\;phút=\dfrac{35}{60}\;giờ.$

Vì $1\;giờ=60\;phút$ và $1\;phút=60\;giây$ nên $1\;giờ=60\cdot 60\;giây=3\;600\;giây.$ Do đó, $249\;giây=\dfrac{249}{3\;600}\;giờ.$

BT 8: Mỗi cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao?

a) $\dfrac{2}{3}$ và $\dfrac{3}{9}.$

b) $\dfrac{-7}{-4}$ và $\dfrac{14}{8}.$

c) $\dfrac{1}{9}$ và $\dfrac{3}{11}.$

d) $\dfrac{4}{-9}$ và $\dfrac{-8}{18}.$

a) $\dfrac{2}{3}$ và $\dfrac{3}{9}.$

Ta có: $2\cdot 9=18$ và $3\cdot 3=9.$

Vậy $2\cdot 9\neq 3\cdot 3,$ nên $\dfrac{2}{3}\neq\dfrac{3}{9}.$

b) $\dfrac{-7}{-4}$ và $\dfrac{14}{8}.$

Ta có: $(-7)\cdot 8=-56$ và $(-4)\cdot 14=-56.$

Vậy $(-7)\cdot 8=(-4)\cdot 14,$ nên $\dfrac{-7}{-4}=\dfrac{14}{8}.$

c) $\dfrac{1}{9}$ và $\dfrac{3}{11}.$

Ta có: $1\cdot 11=11$ và $9\cdot 3=27.$

Vậy $1\cdot 11\neq 9\cdot 3,$ nên $\dfrac{1}{9}\neq\dfrac{3}{11}.$

d) $\dfrac{4}{-9}$ và $\dfrac{-8}{18}.$

Ta có: $4\cdot 18=72$ và $(-9)\cdot (-8)=72.$

Vậy $4\cdot 18=(-9)\cdot(-8),$ nên $\dfrac{4}{-9}=\dfrac{-8}{18}.$

BT 9: Một trường học có số học sinh giỏi chiếm $\dfrac{12}{35}$ số học sinh toàn trường, số học sinh khá chiếm $\dfrac{13}{25}$ số học sinh toàn trường. Số học sinh giỏi và số học sinh khá của trường đó có bằng nhau không? Vì sao?

Vì $12\cdot 25\neq 13\cdot 35$ nên $\dfrac{12}{35}\neq\dfrac{13}{35}.$

Vậy số học sinh giỏi và số học sinh khá của trường đó không bằng nhau.

Mức độ TRUNG BÌNH:

BT 10: Cho tập hợp $A=\{-2; 1; 3\}.$ Viết tập hợp $B$ các phân số có tử và mẫu khác nhau thuộc tập hợp $A.$

Các phân số có tử và mẫu khác nhau:

+) Mẫu là $-2$ gồm: $\dfrac{1}{-2};$ $\dfrac{3}{-2}.$

+) Mẫu là $1$ gồm: $\dfrac{-2}{1};$ $\dfrac{3}{1}.$

+) Mẫu là $3$ gồm: $\dfrac{-2}{3};$ $\dfrac{1}{3}.$

Vậy $B=\left\{\dfrac{1}{-2}; \dfrac{3}{-2}; \dfrac{-2}{1}; \dfrac{3}{1}; \dfrac{-2}{3}; \dfrac{1}{3}\right\}.$

BT 11: Cho ba số nguyên $-7;$ $0;$ $5.$ Viết tất cả các phân số có tử và mẫu lấy từ các số nguyên đã cho.

Lưu ý: Mẫu số của phân số phải khác $0.$

Vì mẫu số phải khác $0$ nên mẫu là $-7$ hoặc $5.$

+) Mẫu là $-7$ gồm các phân số: $\dfrac{-7}{-7};$ $\dfrac{0}{-7};$ $\dfrac{5}{-7}.$

+) Mẫu là $5$ gồm các phân số: $\dfrac{-7}{5};$ $\dfrac{0}{5};$ $\dfrac{5}{5}.$

BT 12: Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau $3$ giờ thì đầy bể. Hỏi sau $2$ giờ, lượng nước đã chiếm bao nhiêu phần bể?

Sau $2$ giờ, lượng nước chiếm $\dfrac{2}{3}$ bể.

BT 13: Tìm số nguyên $n$ sao cho mỗi phân số sau có giá trị là số nguyên:

a) $\dfrac{3}{n-3}.$

b) $\dfrac{-4}{3n+1}.$

a) Để $\dfrac{3}{n-3}$ có giá trị là số nguyên thì $3\;\vdots\;n-3.$

Suy ra $n-3\in Ư(3)=\{-3; -1; 1; 3\}.$

+) Khi $n-3=-3$ thì $n=-3+3=0.$

+) Khi $n-3=-1$ thì $n=-1+3=2.$

+) Khi $n-3=1$ thì $n=1+3=4.$

+) Khi $n-3=3$ thì $n=3+3=6.$

Vậy các số nguyên $n$ cần tìm là: $0; 2; 4; 6.$

b) Để $\dfrac{-4}{3n+1}$ có giá trị là số nguyên thì $-4\;\vdots\;3n+1.$

Suy ra $3n+1\in Ư(-4)=\{-4; -2; -1; 1; 2; 4\}.$

+) Nếu $3n+1=-4$ thì $3n=-4-1=-5.$ Vì $-5\;\not{\vdots}\;3$ nên không có số nguyên $n$ thỏa $3n=-5.$ Do đó ta loại trường hợp này.

+) Nếu $3n+1=-2$ thì $3n=-2-1=-3.$ Do đó $n=-3\;:\;3=-1.$

+) Nếu $3n+1=-1$ thì $3n=-1-1=-2.$ Vì $-2\;\not{\vdots}\;3$ nên không có số nguyên $n$ thỏa $3n=-2.$ Do đó ta loại trường hợp này.

+) Nếu $3n+1=1$ thì $3n=1-1=0.$ Do đó $n=0.$

+) Nếu $3n+1=2$ thì $3n=2-1=1.$ Vì $1\;\not{\vdots}\;3$ nên không có số nguyên $n$ thỏa $3n=1.$ Do đó ta loại trường hợp này.

+) Nếu $3n+1=4$ thì $3n=4-1=3.$ Do đó $n=3\;:\;3=1.$

Vậy các số nguyên $n$ cần tìm là: $-1; 0; 1.$

BT 14: Cho biểu thức $M=\dfrac{-3}{n-1}.$

a) Số nguyên $n$ phải thỏa mãn điều kiện gì để $M$ là phân số?

b) Tìm phân số $M$ khi $n=3,$ $n=5,$ $n=-4.$

c) Tìm các số nguyên $n$ để $M$ là một số nguyên.

a) Để $M=\dfrac{-3}{n-1}$ là phân số thì $n-1\neq 0,$ hay $n\neq 1.$

b) Khi $n=3$ thì $M=\dfrac{-3}{3-1}=\dfrac{-3}{2}.$

Khi $n=5$ thì $M=\dfrac{-3}{5-1}=\dfrac{-3}{4}.$

Khi $n=-4$ thì $M=\dfrac{-3}{-4-1}=\dfrac{-3}{-5}.$

c) Để $M=\dfrac{-3}{n-1}$ là một số nguyên thì $-3\;\vdots\;n-1.$

Suy ra $n-1\in Ư(-3)=\{-3; -1; 1; 3\}.$

+) Nếu $n-1=-3$ thì $n=-3+1=-2.$

+) Nếu $n-1=-1$ thì $n=-1+1=0.$

+) Nếu $n-1=1$ thì $n=1+1=2.$

+) Nếu $n-1=3$ thì $n=3+1=4.$

Vậy các số nguyên $n$ cần tìm là $-2; 0; 2; 4.$

BT 15: Tìm các số nguyên $x, y,$ biết:

a) $\dfrac{x}{-15}=\dfrac{-2}{5}.$

b) $\dfrac{-7}{-5}=\dfrac{14}{y}.$

c) $\dfrac{y}{-5}=4.$

d) $\dfrac{8}{x}=-2.$

d) $\dfrac{3}{x}=\dfrac{y}{21}=\dfrac{15}{35}.$

a) Vì $\dfrac{x}{-15}=\dfrac{-2}{5}$ nên $x\cdot 5=(-15)\cdot(-2),$ hay $x\cdot 5=30.$

Do đó, $x=30\;:\;5=6.$

Vậy $x=6.$

b) Vì $\dfrac{-7}{-5}=\dfrac{14}{y}$ nên $(-7)\cdot y=(-5)\cdot 14,$ hay $(-7)\cdot y=-70.$

Do đó, $y=(-70)\;:\;(-7)=10.$

Vậy $y=10.$

c) Vì $\dfrac{y}{-5}=4$ và $4=\dfrac{4}{1}$ nên $\dfrac{y}{-5}=\dfrac{4}{1}.$ Suy ra $y\cdot 1=(-5)\cdot 4.$ Do đó, $y=-20.$

d) Vì $\dfrac{8}{x}=-2$ và $-2=\dfrac{-2}{1}$ nên $\dfrac{8}{x}=\dfrac{-2}{1}.$ Suy ra $x\cdot (-2)=8\cdot 1,$ hay $x\cdot(-2)=8.$ Do đó, $x=8\;:\;(-2)=-4.$

Vậy $x=-4.$

d) $\dfrac{3}{x}=\dfrac{y}{21}=\dfrac{15}{35}.$

Ta có: $\dfrac{3}{x}=\dfrac{15}{35}.$ Suy ra $x\cdot 15=3\cdot 35,$ hay $x\cdot 15=105.$ Do đó, $x=105\;:\;15=7.$

Ta có: $\dfrac{y}{21}=\dfrac{15}{35}.$ Suy ra $y\cdot 35=21\cdot 15,$ hay $y\cdot 35=315.$ Do đó, $y=315\;:\;35=9.$

Vậy $x=7; y=9.$

BT 16: Tìm số nguyên $x,$ biết:

a) $\dfrac{2x}{9}=\dfrac{2}{3}.$

b) $\dfrac{7}{-8}=\dfrac{-x}{16}.$

c) $\dfrac{x+1}{15}=-2.$

d) $\dfrac{-5}{-14}=\dfrac{20}{6-5x}.$

a) Vì $\dfrac{2x}{9}=\dfrac{2}{3}$ nên $(2x)\cdot 3=9\cdot 2,$ hay $6x=18.$

Do đó, $x=18\;:\;6=3.$

b) Vì $\dfrac{7}{-8}=\dfrac{-x}{16}$ nên $(-x)\cdot(-8)=7\cdot 16,$ hay $8x=112.$

Do đó, $x=112\;:\;8=14.$

c) Vì $\dfrac{x+1}{15}=-2$ và $-2=\dfrac{-2}{1}$ nên $\dfrac{x+1}{15}=\dfrac{-2}{1}.$ Do đó, $(x+1)\cdot 1=15\cdot(-2),$ hay $x+1=-30.$

Suy ra $x=-30-1=-31.$

d) Vì $\dfrac{-5}{-14}=\dfrac{20}{6-5x}$ nên $(-5)\cdot (6-5x)=(-14)\cdot 20,$ hay $(-5)\cdot(6-5x)=-280.$

Do đó, $6-5x=(-280)\;:\;(-5)=56.$

Dẫn đến $5x=6-56=-50.$

Suy ra $x=(-50)\;:\;5=-10.$

BT 17: Hãy giải thích tại sao $\dfrac{2018}{-2019}\neq\dfrac{2020}{2021}?$

Xét hai tích $2018\cdot 2021$ và $(-2019)\cdot 2020.$

Thấy $2018\cdot 2021 > 0$ (vì là tích của hai số dương) và $(-2019)\cdot 2020 < 0$ (vì là tích của số âm và số dương).

Do đó $2018\cdot 2021\neq(-2019)\cdot 2020.$

Suy ra $\dfrac{2018}{-2019}\neq\dfrac{2020}{2021}.$

Mức độ KHÓ:

BT 18: Tìm số tự nhiên $n$ để cả ba phân số sau đều là số nguyên:

$\dfrac{15}{n};$ $\dfrac{12}{n+2};$ $\dfrac{6}{2n-5}.$

Ta có $2n-5$ là số lẻ.

Vậy để $\dfrac{6}{2n-5}$ là số nguyên thì $2n-5$ phải là ước lẻ của $6.$ Do đó:

Bài tập TOÁN 6 - Chuyên đề KHÁI NIỆM PHÂN SỐ. PHÂN SỐ BẰNG NHAU.

Để $\dfrac{15}{n}$ là số nguyên, ta loại $n=2$ và $n=4.$

Để $\dfrac{12}{n+2}$ là số nguyên, ta loại $n=3.$

Vậy $n=1.$ Khi đó, ba phân số bằng $15; 4; -2.$

BT 19: Tìm số tự nhiên $n$ để mỗi phân số sau có giá trị là số nguyên:

a) $A=\dfrac{n+10}{2n-8}.$

b) $B=\dfrac{n+3}{2n-2}.$

a) $A=\dfrac{n+10}{2n-8}.$

Để $A=\dfrac{n+10}{2n-8}$ có giá trị là số nguyên thì tử phải chia hết cho mẫu, tức là: $n+10\;\vdots\;2n-8$

Suy ra: $2(n+10)\;\vdots\;2n-8,$ hay $2n+20\;\vdots\;2n-8\;\;\;(1)$

Mà $2n-8\;\vdots\;2n-8\;\;\;(2)$

Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra $(2n+20)-(2n-8)\;\vdots\;2n-8,$ hay $28\;\vdots\;2n-8=2(n-4).$

Do đó $14\;\vdots\;n-4.$

Suy ra $n-4$ là ước của $14.$ Các ước của $14$ là $\pm 1;$ $\pm 2;$ $\pm 7;$ $\pm 14.$

Nhận xét rằng $n-4\geq -4$ (vì $n$ là số tự nhiên) nên $n-4$ chỉ nhận các giá trị $\pm 1;$ $\pm 2;$ $7;$ $14.$ Ta có:

$n-4$$n$$A=\dfrac{n+10}{2n-8}$
$1$$5$$\dfrac{15}{2}$ (loại)
$-1$$3$$\dfrac{13}{-2}$ (loại)
$2$$6$$\dfrac{16}{4}=4$
$-2$$2$$\dfrac{12}{-4}=-3$
$7$$11$$\dfrac{21}{14}$ (loại)
$14$$18$$\dfrac{28}{28}=1$

Các giá trị cần tìm của $n$ là: $6; 2; 18.$

b) $B=\dfrac{n+3}{2n-2}.$

Làm tương tự câu a).

Đáp số: $n=5.$

BT 20: Chứng minh rằng các phân số sau có giá trị là số tự nhiên:

a) $\dfrac{10^{2002}+2}{3}.$

b) $\dfrac{10^{2003}+8}{9}.$

Hướng dẫn: Muốn chứng minh phân số $\dfrac{A}{B}$ có giá trị là số tự nhiên, ta chứng minh hai ý:

(1) $\dfrac{A}{B} \geq 0,$ (muốn vậy thì $A=0$ hoặc $A, B$ cùng dấu)

(2) $A\;\vdots\;B.$

a) Ta thấy:

+) Do $10^{2002}+2 > 0$ và $3 > 0$ nên $\dfrac{10^{2002}+2}{3} > 0.$

+) Do $10^{2002}+2=10…0+2=10…02$ có tổng các chữ số bằng $3$ nên $10^{2002}+2\;\vdots\;3.$

Từ hai điều trên ta suy ra $\dfrac{10^{2002}+2}{3}$ có giá trị là một số tự nhiên.

b) Tương tự câu a). Để ý $10^{2003}+8=10…08$ có tổng các chữ số bằng $9$ nên chia hết cho $9.$

BT 21: Tìm các số nguyên $x, y,$ biết:

a) $\dfrac{x}{-2}=\dfrac{-8}{x}.$

b) $\dfrac{x}{3}=\dfrac{5}{y}.$

c) $\dfrac{x}{4}=\dfrac{7}{y}$ và $x > y.$

d) $\dfrac{x}{6}=\dfrac{2}{y}$ và $x < y < 0.$

e) $\dfrac{2x-1}{3}=\dfrac{2}{y-2}.$

a) Vì $\dfrac{x}{-2}=\dfrac{-8}{x}$ nên $x\cdot x=(-2)\cdot(-8),$ hay $x^2=16.$

Mà $16=4^2=(-4)^2,$ nên $x=4$ hoặc $x=-4.$

b) Vì $\dfrac{x}{3}=\dfrac{5}{y}$ nên $xy=3\cdot 5,$ hay $xy=15.$

Suy ra $15\;\vdots\;x.$

Do đó $x\in Ư(15)=\{\pm 1; \pm 3; \pm 5; \pm 15\}.$

+) Khi $x=1$ thì $y=15\;:\;x=15.$

+) Khi $x=-1$ thì $y=15\;:\;x=-15.$

+) Khi $x=3$ thì $y=15\;:\;x=5.$

+) Khi $x=-3$ thì $y=15\;:\;x=-5.$

+) Khi $x=5$ thì $y=15\;:\;x=3.$

+) Khi $x=-5$ thì $y=15\;:\;x=-3.$

+) Khi $x=15$ thì $y=15\;:\;x=1.$

+) Khi $x=-15$ thì $y=15\;:\;x=-1.$

Vậy các cặp số nguyên $(x; y)$ cần tìm là: $(1; 15),$ $(-1; -15),$ $(3; 5),$ $(-3; -5),$ $(5; 3),$ $(-5; -3),$ $(15; 1),$ $(-15; -1).$

c) $\dfrac{x}{4}=\dfrac{7}{y}$ và $x > y.$

Vì $\dfrac{x}{4}=\dfrac{7}{y}$ nên $xy=4\cdot 7,$ hay $xy=28.$

Suy ra $28\;\vdots\;x,$ hay $x\in Ư(28)=\{\pm 1; \pm 2; \pm 4; \pm 7; \pm 14; \pm 28\}.$

+) Nếu $x=1$ thì $y=28$ (loại, vì $1 < 28).$

+) Nếu $x=2$ thì $y=14$ (loại, vì $2 < 14).$

+) Nếu $x=4$ thì $y=7$ (loại, vì $4 < 7).$

+) Nếu $x=7$ thì $y=4$ (nhận, vì $7 > 4).$

+) Nếu $x=14$ thì $y=2$ (nhận, vì $14 > 2).$

+) Nếu $x=28$ thì $y=1$ (nhận, vì $28 > 1).$

+) Nếu $x=-1$ thì $y=-28$ (nhận, vì $-1 > -28).$

+) Nếu $x=-2$ thì $y=-14$ (nhận, vì $-2 > -14).$

+) Nếu $x=-4$ thì $y=-7$ (nhận, vì $-4 > -7).$

+) Nếu $x=-7$ thì $y=-4$ (loại, vì $-7 < -4).$

+) Nếu $x=-14$ thì $y=-2$ (loại, vì $-14 < -2).$

+) Nếu $x=-28$ thì $y=-1$ (loại, vì $-28 < -1).$

Vậy các cặp số $(x; y)$ cần tìm là $(7; 4),$ $(14; 2),$ $(28; 1),$ $(-1; -28),$ $(-2; -14),$ $(-4; -7).$

d) $\dfrac{x}{6}=\dfrac{2}{y}$ và $x < y < 0.$

Vì $\dfrac{x}{6}=\dfrac{2}{y}$ nên $xy=6\cdot 2,$ hay $xy=12.$

Suy ra $12\;\vdots\;x,$ hay $x\in Ư(12)=\{\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4; \pm 6; \pm 12\}.$

Vì $x < 0$ nên $x\in\{-1; -2; -3; -4; -6; -12\}.$

+) Nếu $x=-1$ thì $y=-12$ (loại, vì $-1 > -12).$

+) Nếu $x=-2$ thì $y=-6$ (loại, vì $-2 > -6).$

+) Nếu $x=-3$ thì $y=-4$ (loại, vì $-3 > -4).$

+) Nếu $x=-4$ thì $y=-3$ (nhận, vì $-4 < -3).$

+) Nếu $x=-6$ thì $y=-2$ (nhận, vì $-6 < -2).$

+) Nếu $x=-12$ thì $y=-1$ (nhận, vì $-12 < -1).$

Vậy các cặp số $(x; y)$ cần tìm là $(-4; -3),$ $(-6; -2),$ $(-12; -1).$

e) $\dfrac{2x-1}{3}=\dfrac{2}{y-2}$

Đặt $2x-1=X$ và $y-2=Y.$ Ta có: $\dfrac{X}{3}=\dfrac{2}{Y}.$

Suy ra $XY=3\cdot 2,$ hay $XY=6.$

Do đó, $6\;\vdots\;X,$ hay $X\in Ư(6)=\{\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6\}.$

Nhận xét rằng $X=2x-1$ là số nguyên lẻ nên $X$ chỉ có thể nhận các giá trị $\pm 1,$ $\pm 3.$

+) Nếu $X=1$ thì $Y=6\;\vdots\;X=6.$ Ta được $2x-1=1$ và $y-2=6.$

Vì $2x-1=1$ nên $2x=1+1=2.$ Do đó, $x=2\;\vdots\;2=1.$

Vì $y-2=6$ nên $y=6+2=8.$

+) Nếu $X=-1$ thì $Y=6\;\vdots\;X=-6.$ Ta được $2x-1=-1$ và $y-2=-6.$

Vì $2x-1=-1$ nên $2x=-1+1=0.$ Do đó, $x=0\;\vdots\;2=0.$

Vì $y-2=-6$ nên $y=-6+2=-4.$

+) Nếu $X=3$ thì $Y=6\;\vdots\;X=2.$ Ta được $2x-1=3$ và $y-2=2.$

Vì $2x-1=3$ nên $2x=3+1=4.$ Do đó, $x=4\;\vdots\;2=2.$

Vì $y-2=2$ nên $y=2+2=4.$

+) Nếu $X=-3$ thì $Y=6\;\vdots\;X=-2.$ Ta được $2x-1=-3$ và $y-2=-2.$

Vì $2x-1=-3$ nên $2x=-3+1=-2.$ Do đó, $x=-2\;\vdots\;2=-1.$

Vì $y-2=-2$ nên $y=-2+2=0.$

Vậy các cặp số $(x; y)$ cần tìm là $(1; 8),$ $(0; -4),$ $(2; 4),$ $(-1; 0).$

BT 22: Hãy giải thích tại sao $\dfrac{20182019}{20192020}\neq\dfrac{20192020}{20202021}?$

Xét tích $20182019\cdot 20202021$ và $20192020\cdot 20192020.$

Ta thấy:

+) $20182019\cdot 20202021$ có kết quả là số lẻ vì là tích của hai số lẻ.

+) $20192020\cdot 20192020$ có kết quả là số chẵn vì là tích của hai số chẵn.

Vậy $20182019\cdot 20202021\neq 20192020\cdot 20192020.$

Do đó $\dfrac{20182019}{20192020}\neq\dfrac{20192020}{20202021}.$

BT 23: Chứng minh rằng: $\dfrac{20202020}{20212021}=\dfrac{2020}{2021}.$

Xét tích: $20202020\cdot 2021$ và $20212021\cdot 2020.$

Ta có $20202020=2020\cdot 1001$ và $20212021=2021\cdot 1001.$

Do đó: $20202020\cdot 2021=2020\cdot 1001\cdot 2021$ và $20212021\cdot 2020=2021\cdot 1001\cdot 2020.$

Suy ra: $20202020\cdot 2021=20212021\cdot 2020.$

Vậy $\dfrac{20202020}{20212021}=\dfrac{2020}{2021}.$

BT 24: Tìm số tự nhiên $x,$ biết:

a) $\dfrac{10+x}{17+x}=\dfrac{3}{4}.$

b) $\dfrac{40+x}{77-x}=\dfrac{6}{7}.$

a) Vì $\dfrac{10+x}{17+x}=\dfrac{3}{4}$ nên $(10+x)\cdot 4=(17+x)\cdot 3.$

Mà: $(10+x)\cdot 4=10\cdot 4+x\cdot 4=40+4x$ và $(17+x)\cdot 3=17\cdot 3+x\cdot 3=51+3x.$

Do đó: $40+4x=51+3x$ $\Rightarrow 40+4x-3x=51$ $\Rightarrow 40+x=51$ $\Rightarrow x=51-40=11.$

Vậy $x=11.$

b) Vì $\dfrac{40+x}{77-x}=\dfrac{6}{7}$ nên $(40+x)\cdot 7=(77-x)\cdot 6.$

Mà $(40+x)\cdot 7=40\cdot 7+x\cdot 7=280+7x$ và $(77-x)\cdot 6=77\cdot 6-6x=462-6x.$

Do đó: $280+7x=462-6x$ $\Rightarrow 280+7x+6x=462$ $\Rightarrow 280+13x=462$ $\Rightarrow 13x=462-280=182.$

Vậy $x=182\;:\;13=14.$

BT 25: Cho phân số $\dfrac{-3}{5}.$ Phải cộng thêm vào tử và mẫu cùng một số nào để được một phân số mới có giá trị bằng phân số $\dfrac{3}{7}?$

Gọi $x$ là số cộng thêm vào tử và mẫu của phân số $\dfrac{-3}{5}.$

Theo đề, ta có: $\dfrac{-3+x}{5+x}=\dfrac{3}{7},$ hay $\dfrac{x-3}{5+x}=\dfrac{3}{7}.$

Suy ra $(x-3)\cdot 7=(5+x)\cdot 3.$

Mà $(x-3)\cdot 7=x\cdot 7-3\cdot 7=7x-21$ và $(5+x)\cdot 3=5\cdot 3+x\cdot 3=15+3x.$

Do đó $7x-21=15+3x$ $\Rightarrow 7x-21-3x=15$ $\Rightarrow 4x-21=15$ $\Rightarrow 4x=15+21=36.$

Vậy $x=36\;:\;4=9.$

Chia sẻ nếu thấy hay:
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x