Giải Toán 6 (t2) [Chương 9] BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9. (bộ Chân trời sáng tạo)

Đây là bài số 56 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài tập cuối chương 9, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Trọn […]

Đây là bài số 56 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài tập cuối chương 9, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bài tập 1 (Trang 107 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra một quả bóng từ hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10.

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tháng 8 để đi về quê.

Giải

a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi lấy ra một quả bóng từ hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10 là:

$$X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 \}$$

b) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi bạn Lan chọn một ngày trong tháng 8 là:

$$X = \{ 1; 2; 3; …; 31\}$$

(Lưu ý là tháng 8 có 31 ngày.)

Bài tập 2 (Trang 107 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Trong hộp có 1 cây bút xanh, 1 cây bút đỏ, 1 cây bút tím. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau:

a) Lấy ra 1 cây bút từ hộp.

b) Lấy ra cùng một lúc 2 cây bút từ hộp.

Giải

a) Lấy ra một cây bút từ hộp thì có thể được bút xanh, hoặc được bút đỏ, hoặc được bút tím.

Vậy các kết quả có thể xảy ra là: bút xanh, bút đỏ, bút tím.

b) Lấy ra cùng một lúc 2 cây bút từ hộp thì có thể được: [1 bút xanh và 1 bút đỏ], hoặc [1 bút đỏ và 1 bút tím], hoặc [1 bút tím và 1 bút xanh].

Vậy có 3 kết quả có thể xảy ra khi lấy ra cùng lúc 2 cây bút từ hộp:

 • bút xanh và bút đỏ;
 • bút đỏ và bút tím;
 • bút tím và bút xanh.

Lưu ý

Ký hiệu X, Đ, T lần lượt là bút xanh, bút đỏ, bút tím thì lời giải cho bài tập này là:

a) Khi lấy 1 cây bút từ hộp thì có các kết quả là: X, Đ, T.

b) Khi lấy ra cùng một lúc 2 cây bút thì có các kết quả là: [X, Đ], [Đ, T] và [T,X]

Bài tập 3 (Trang 107 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Lớp trưởng lớp 6A làm bốn tấm bìa giống hệt nhau ghi tên bốn bạn hay hát trong lớp là Mai, Lan, Cúc, Trúc và cho vào một hộp. Một bạn trong lớp rút một trong bốn tấm bìa đó và bạn có tên sẽ lên hát, sau đó tấm bìa được trả lại hộp và cứ thế tiếp tục chọn người lên hát.

a) Liệt kê tập hợp các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần rút tấm bìa.

b) Em có thể dự đoán trước được người tiếp theo lên hát không?

c) Có bạn nào phải lên hát nhiều lần không?

Giải

a) Vì tấm bìa được trả lại hộp sau mỗi lần rút nên mỗi lần rút đều phải trúng một trong các bạn Mai, Lan, Cúc, Trúc.

Vậy tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần rút tấm bìa là: {Mai, Lan, Cúc, Trúc}

b) Rất khó để dự đoán trước được người tiếp theo lên hát.

c) Có thể xảy ra trường hợp một bạn lên hát nhiều lần.

Bài tập 4 (Trang 107 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Trong hộp có 10 lá thăm được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp 2 lá thăm. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào có thể xảy ra?

a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1.

b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1.

c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0.

d) Tổng các số ghi trên hai lá thăm lớn hơn 0.

Giải

a) Sự kiện “Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1” là có thể xảy ra.

Giải thích: Khi hai lá thăm được lấy ra có đánh số 0 và 1 thì tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1. Còn trong các trường hợp khác thì tổng các số ghi trên hai lá thăm sẽ lớn hơn 1.

b) Sự kiện “Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1” là không thể xảy ra.

Giải thích: Các số ghi trên hai lá thăm được lấy ra nằm trong các số từ 0 đến 9. Trong các số này, không thể chọn ra được hai số nào có tích bằng 1 cả.

c) Sự kiện “Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0” là có thể xảy ra.

Giải thích: Khi một trong hai lá thăm được lấy ra có đánh số 0 thì tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0, vì 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

d) Sự kiện “Tổng các số ghi trên hai lá thăm lớn hơn 0” là chắc chắn xảy ra.

Giải thích: Nếu các số ghi trên hai lá thăm được lấy ra đều lớn hơn 0 thì tổng các số này hiển nhiên lớn hơn 0. Còn nếu một trong hai lá thăm được lấy ra có ghi số 0 thì số trên lá thăm còn lại phải phải là một trong các số từ 1 đến 9 (vì thăm số 0 đã lấy ra rồi); do đó, tổng các số ghi trên hai lá thăm này phải lớn hơn 0.

Bài tập 5 (Trang 107 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau:

Bài tập 5 - Trang 107 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

(Ví dụ: Số học sinh có kết quả Toán – Giỏi, Ngữ văn – Khá là 20.)

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả:

a) Môn Toán đạt loại giỏi.

b) Loại khá trở lên ở cả hai môn.

c) Loại trung bình ở ít nhất một môn.

Giải

Tổng số học sinh tham gia kiểm tra là 170. (Cộng tất cả các số trong bảng.)

a) Số học sinh đạt loại giỏi môn Toán là: 40 + 20 + 15 = 75. (dòng 1)

Do đó, xác suất thực nghiệm của sự kiện học sinh được chọn đạt loại giỏi môn Toán là:

$$\frac{75}{170} = \frac{15}{34}$$

b) Số học sinh đạt loại khá trở lên ở cả hai môn là: 40 + 20 + 15 + 30 = 105. (Xem giải thích phía dưới.)

Do đó, xác suất thực nghiệm của sự kiện học sinh được chọn đạt loại khá trở lên ở cả hai môn là:

$$\frac{105}{170} = \frac{21}{34}$$

c) Số học sinh đạt loại trung bình ít nhất một môn là: 5 + 15 + 20 + 15 + 10 = 65. (Xem giải thích phía dưới.)

Do đó, xác suất thực nghiệm của sự kiện học sinh được chọn đạt loại trung bình ở ít nhất một môn là:

$$\frac{65}{170} = \frac{13}{34}$$

Giải thích

b) “học sinh đạt loại khá trở lên ở cả hai môn” có nghĩa là một trong các trường hợp sau:

 • Toán – Giỏi & Ngữ văn – Giỏi;
 • Toán – Giỏi & Ngữ văn – Khá;
 • Toán – Khá & Ngữ văn – Giỏi;
 • Toán – Khá & Ngữ văn – Khá.

c) “học sinh đạt loại trung bình ít nhất một môn” có nghĩa là một trong các trường hợp sau:

 • Toán – Trung bình & Ngữ văn – Giỏi;
 • Toán – Trung bình & Ngữ văn – Khá;
 • Toán – Trung bình & Ngữ văn – Trung bình;
 • Ngữ văn – Trung bình & Toán – Giỏi;
 • Ngữ văn – Trung bình & Toán – Khá.

Bài tập 6 (Trang 107 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Kiểm tra thị lực của học sinh một trường THCS, ta thu được bảng kết quả như sau:

Bài tập 6 - Trang 102 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Hãy tính và so sánh xác suất thực nghiệm của sự kiện “học sinh bị tật khúc xạ” theo từng khối lớp.

Giải

Bài tập 6 - Trang 107 - Toán 6 tập 2 - bộ Chân trời sáng tạo.

Xác suất thực nghiệm học sinh bị tật khúc xạ tăng dần từ lớp 6 lên lớp 9.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t2) [Chương 9] Bài 2 – XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM. (bộ Chân trời sáng tạo)
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.