Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 6 – LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 7 trong tống số 10 bài của chuỗi bài viết Kết nối tri thức - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 1

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 23 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10.

Luyện tập 1 - trang 23 - sách Toán 6 (1) Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải

a12345678910
a2149162536496481100

Gợi ý

✨ Nên xem bài học Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên để hiểu bài tập này và các bài phía dưới.

Vận dụng (Trang 23 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

1) Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu.

2) Hãy viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10 theo mẫu:

a) 23 197;

b) 203 184.

Giải

1) Số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu:

2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 26 = 64 (hạt thóc)

2) Viết thành tổng giá trị các chữ số bằng cách dùng các lũy thừa của 10:

a)

b)

Luyện tập 2 (Trang 23 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 53 . 57;

b) 24 . 25 . 29;

c) 102 . 104 . 106 . 108.

Giải

a) 53 . 57 = 53+7 = 510

b) 24 . 25 . 29 = 24+5+9 = 218

c) 102 . 104 . 106 . 108 = 102+4+6+8 = 1020

Luyện tập 3 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Viết kết quả các phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 76 : 74;

b) 1 091100 : 1 091100

Giải

a) 76 : 74 = 76-4 = 72

b) 1 091100 : 1 091100 = 1 091100-100 = 1 0910 = 1.

Bài tập 1.36 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9

b) 10 . 10 . 10 . 10

c) 5 . 5 . 5 . 25

d) a . a . a . a . a . a

Giải

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 95

b) 10 . 10 . 10 . 10 = 104

c) 5 . 5 . 5 . 25 = 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 55

c) a . a . a . a . a . a = a6

🤔 Nên xem: Dạng bài tập về LŨY THỪA với số mũ tự nhiên.

Bài tập 1.37 (Trang 24 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hoàn thành bảng sau vào vở: