$\S\;$ 1.10. TÌM $x$

Đây là bài số 10 trong tống số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN Tải file pdf: Bài 1.10 – Tìm $x.$ Tìm $x$ là thành phần của các phép tính Nếu biết $A+B=C$ thì $A=C-B$ và $B=C-A.$ Nếu biết $A-B=C$ […]

Đây là bài số 10 trong tống số 11 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Tải file pdf: Bài 1.10 – Tìm $x.$

Tìm $x$ là thành phần của các phép tính

Nếu biết $A+B=C$ thì $A=C-B$ và $B=C-A.$

Nếu biết $A-B=C$ thì $A=B+C$ và $B=A-C.$

Ví dụ 1: Tìm $x,$ biết:

a) $x+3=9.$

b) $7+x=10.$

c) $x-6=11.$

d) $25-x=14.$

Giải:

a) $x=9-3=6.$

b) $x=10-7=3.$

c) $x=6+11=17.$

d) $x=25-14=11.$

Nếu biết $A\cdot B=C$ thì $A=C\;:\;B$ (với $B\neq 0).$

Nếu biết $A\;:\;B=C$ thì $A=B\cdot C$ và $B=A\;:\;C$ (với $C\neq 0).$

Ví dụ 2: Tìm $x,$ biết:

a) $7\cdot x=28.$

b) $x\cdot 3=9.$

c) $35\;:\;x=5.$

d) $x\;:\;8=6.$

Giải:

a) $x=28\;:\;7=4.$

b) $x=9\;:\;3=3.$

c) $x=35\;:\;5=7.$

d) $x=8\cdot 6=48.$

Tìm cụm chứa $x$

Nhiều lúc ta phải tìm cụm chứa $x$ trước khi tìm $x.$

Chẳng hạn, nếu cần tìm $x$ khi biết $2x+5=35,$ ta đi tìm cụm $2x$ trước, rồi dựa vào đó để tìm $x.$ Tức là: Để $2x+5=35$ thì $2x=35-5=30.$ Để $2x=30$ thì $x=30\;:\;2=15.$ Vậy $x=15.$

Ví dụ 3: Tìm $x,$ biết:

a) $48-5x=3.$

b) $96-3\cdot(x+1)=42.$

Giải:

a) Để $48-5x=3$ thì $5x=48-3=45.$

Để $5x=45$ thì $x=45\;:\;5=9.$

Vậy $x=9.$

b) Để $96-3\cdot(x+1)=42$ thì $3\cdot(x+1)=96-42=54.$

Để $3\cdot(x+1)=54$ thì $x+1=54\;:\;3=18.$

Để $x+1=18$ thì $x=18-1=17.$

Vậy $x=17.$

Tìm $x$ sau khi đã đơn giản các biểu thức

Nếu thấy các cụm biểu thức phức tạp, ta đơn giản các cụm biểu thức đó (áp dụng thứ tự thực hiện các phép tính hoặc các tính chất của các phép tính đã học).

Chẳng hạn: Tìm $x$ khi biết $16x+40=10\cdot 3^2+5\cdot(1+2+3)\;?$

Ta thấy biểu thức bên phải dấu “=” quá dài, ta thực hiện phép tính để làm nó ngắn hơn (đơn giản biểu thức). Ta có: $10\cdot 3^2+5\cdot(1+2+3)=10\cdot 9+5\cdot 6$ $=90+30$ $=120.$

Do đó: $16x+40=120.$

Đến đây, áp dụng những điều đã học ở trên, ta có thể tìm được $x.$ ??!!

Ví dụ 4: Tìm $x,$ biết: $108-(2^2\cdot 5+5)\cdot x=58.$

Giải: Ta có $2^2\cdot 5+5=4\cdot 5+5$ $=20+5$ $=25.$

Do đó: $108-25\cdot x=58.$

Muốn vậy thì $25\cdot x=108-58=50.$

Để $25\cdot x=50$ thì $x=50\;:\;25=2.$

Vậy $x=2.$

Tìm $x$ trong các lũy thừa

Ví dụ 5: Tìm $x,$ biết:

a) $2^x=8.$

b) $41-2^{x+1}=9.$

Giải:

a) Ta có: $8=2^3.$ Do đó: $2^x=2^3.$ Vậy $x=3.$

b) Để $41-2^{x+1}=9$ thì $2^{x+1}=41-9=32.$ Mà $32=2^5,$ nên $2^{x+1}=2^5.$

Do đó $x+1=5.$

Muốn vậy thì $x=5-1=4.$

Vậy $x=4.$

Bài tập:

1)- Tìm $x,$ biết:

a) $5\cdot(x+35)=515.$

b) $4x+18\;:\;2=13.$

c) $541+(218-x)=735.$

d) $48-3(x+5)=24.$

2)- Tìm $x,$ biết:

a) $12x-33=3^2\cdot 3^3.$

b) $2x-2^0=3^5\;:\;3^3.$

c) $30-[4(x-2)+15]=3.$

3)- Tìm số tự nhiên $x,$ biết: $5^{2x-3}-2\cdot 5^2=5^2\cdot 3.$

Giải:

1)- a) Để $5\cdot(x+35)=515$ thì $x+35=515\;:\;5=103.$ Để $x+35=103$ thì $x=103-35=68.$

b) Do $18\;:\;2=9$ nên $4x+9=13.$ Muốn vậy thì $4x=13-9=4.$ Để $4x=4$ thì $x=4\;:\;4=1.$

c) Để $541+(218-x)=735$ thì $218-x=735-541=194.$ Để $218-x=194$ thì $x=218-194=24.$

d) Để $48-3(x+5)=24$ thì $3(x+5)=48-24=24.$ Để $3(x+5)=24$ thì $x+5=24\;:\;3=8.$ Để $x+5=8$ thì $x=8-5=3.$

2)- a) Ta có $3^2\cdot 3^3=9\cdot 27=243.$ Do đó, $12x-33=243.$ Muốn vậy thì $12x=33+243=276.$ Để $12x=276$ thì $x=276\;:\;12=23.$

b) Ta có: $2^0=1$ và $3^5\;:\;3^3=3^{5-3}=3^2=9.$ Do đó, $2x-1=9.$ Muốn vậy thì $2x=1+9=10.$ Để $2x=10$ thì $x=10\;:\;2=5.$

c) Để $30-[4(x-2)+15]=3$ thì $4(x-2)+15=30-3=27.$ Để $4(x-2)+15=27$ thì $4(x-2)=27-15=12.$ Để $4(x-2)=12$ thì $x-2=12\;:\;4=3.$ Để $x-2=3 $ thì $x=2+3=5.$

3)- Để $5^{2x-3}-2\cdot 5^2=5^2\cdot 3$ thì $5^{2x-3}=2\cdot 5^2+5^2\cdot 3=5^2\cdot(2+3)=5^2\cdot 5=5^3.$ Do đó $2x-3=3.$ Muốn vậy thì $2x=3+3=6.$ Nên $x=6\;:\;2=3.$

Tải file pdf: Bài 1.10 – Tìm $x.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 1.9. ÁP DỤNG CÁC PHÉP TÍNH (SỐ TỰ NHIÊN) VÀO TOÁN CÓ LỜI VĂN.$\S\;$ 1.11. TÍNH MỘT CÁCH HỢP LÝ. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.