$\S\;$ 3.10. TÍNH NHANH (CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ NGUYÊN)

Các phép tính trong tập hợp các số nguyên cũng có tính chất tương tự như trong tập hợp các số tự nhiên. Áp dụng các tính chất này giúp ta tính toán nhanh (hoặc dễ dàng) hơn.

Đây là bài số 10 trong tống số 12 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 03] SỐ NGUYÊN

Đổi chỗ và nhóm.

Phép cộngphép nhân số nguyên cũng có các tính chất giao hoánkết hợp tương tự như đối với số tự nhiên. Do đó, ta có thể đổi chỗ và nhóm các số hạng (hoặc các thừa số) để tính một cách hợp lý.

Ví dụ 1: Tính nhanh:

a) $(-39)+(-16)+39.$

b) $(-2)\cdot 7\cdot 5.$

Giải:

a) $(-39)+(-16)+39$ $=(-16)+(-39)+39$ $=(-16)+[(-39)+39]$ $=(-16)+0$ $=-16.$

b) $(-2)\cdot 7\cdot 5$ $=7\cdot(-2)\cdot 5$ $=7\cdot[(-2)\cdot 5]$ $=7\cdot (-10)$ $=-70.$

Trong một biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ, ta có thể đổi chỗ các số nhưng phải kèm theo dấu của chúng (vì trừ cho một số nguyên là cộng với số đối của nó). Chẳng hạn: $30-9+12-4=-9+12+30-4.$

Ví dụ 2: Tính một cách hợp lý: $30-2\;100+70.$

Giải:

$30-2\;100+70$ $=-2\;100+30+70$ $=-2\;100+(30+70)$ $=-2\;100+100$ $=-(2\;100-100)$ $=-2\;000.$

Áp dụng quy tắc dấu ngoặc.

Áp dụng quy tắc dấu ngoặc một cách hợp lý cũng giúp tính nhanh!

Nhắc lại:

  • Khi bỏ dấu ngoặc kèm theo dấu $+$ phía trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.
  • Khi bỏ dấu ngoặc kèm theo dấu $-$ phía trước, ta đổi dấu của các số hạng trong ngoặc.

Ví dụ 3: Tính nhanh: $(-25)+(35-75)-(-65).$

Giải:

$(-25)+(35-75)-(-65)$ $=-25+35-75+65$ $=-25-75+35+65$ $=(-25-75)+(35+65)$ $=(-100)+100$ $=0.$

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, phép trừ.

Phép nhân số nguyên cũng có tính chất phân phối đối với phép cộng, phép trừ:

$a(b+c)=ab+ac;$

$a(b-c)=ab-ac.$

Ví dụ 4: Tính nhanh:

a) $(-35)\cdot 15+15\cdot(-65).$

b) $35\cdot(-2\;021)-25\cdot(-2\;021).$

Giải:

a) $(-35)\cdot 15+15\cdot(-65)$ $=15\cdot[(-35)+(-65)]$ $=15\cdot(-100)$ $=-1\;500.$

b) $35\cdot(-2\;021)-25\cdot(-2\;021)$ $=(-2\;021)\cdot(35-25)$ $=(-2\;021)\cdot 10$ $=-20\;210.$

Bài tập:

1)- Tính một cách hợp lý:

a) $-2\;022-(2\;021-2\;022).$

b) $(37-148)-(52-63).$

c) $123+751+(-123)-51.$

d) $147-25+(-47)+(-75).$

e) $(372+298)-(710+298-128).$

2)- Tính một cách hợp lý:

a) $51\cdot 85+51\cdot 34-51\cdot 19.$

b) $37\cdot 173+62\cdot 173+173.$

c) $(-45)\cdot 12+(-45)\cdot 88+500.$

d) $19\cdot 35-16\cdot 2\;023+(-9)\cdot 35+2\;023\cdot 2^4.$

e) $(-3)\cdot (-19)+3\cdot(-30-19).$

f) $(-37)\cdot 45+(-45)\cdot 63.$

3)- Tính một cách hợp lý:

a) $4\cdot (-125)\cdot(-25)\cdot 8.$

b) $(-50)\cdot 7-5\cdot 20.$

c) $2\cdot 45-3\cdot(-10).$

d) $(-2)\cdot 7\cdot 5+4\cdot(-9)\cdot 25.$

4)- Tính nhanh: $11-13+15-17+19-21+23-25.$

Giải:

1)-

a) $-2\;022-(2\;021-2\;022)$ $=-2\;022-2\;021+2\;022$ $=-2\;021-2\;022+2\;022$ $=-2\;021+(-2\;022+2\;022)$ $=-2\;021+0$ $=-2\;021.$

b) $(37-148)-(52-63)$ $=37-148-52+63$ $=37+63-148-52$ $=(37+63)-(148+52)$ $=100-200$ $=-100.$

c) $123+751+(-123)-51$ $=123+751-123-51$ $=123-123+751-51$ $=(123-123)+(751-51)$ $=0+700$ $=700.$

d) $147-25+(-47)+(-75)$ $=147-25-47-75$ $=147-47-25-75$ $=(147-47)-(25+75)$ $=100-100$ $=0.$

e) $(372+298)-(710+298-128)$ $=372+298-710-298+128$ $=372+128+298-298-710$ $=(372+128)+(298-298)-710$ $=500+0-710$ $=-210.$

2)-

a) $51\cdot 85+51\cdot 34-51\cdot 19$ $=51\cdot(85+34-19)$ $=51\cdot 100$ $=5\;100.$

b) $37\cdot 173+62\cdot 173+173$ $=173\cdot(37+62+1)$ $=173\cdot 100$ $=17\;300.$

c) $(-45)\cdot 12+(-45)\cdot 88+500$ $=(-45)\cdot(12+88)+500$ $=(-45)\cdot 100+500$ $=-4\;500+500$ $=-4\;000.$

d) $19\cdot 35-16\cdot 2\;023+(-9)\cdot 35+2\;023\cdot 2^4$ $=19\cdot 35+(-9)\cdot 35-16\cdot 2\;023+2\;023\cdot 2^4$ $=[19\cdot 35+(-9)\cdot 35]-(16\cdot 2\;023-2\;023\cdot 2^4)$ $=35\cdot[19+(-9)]-2\;023\cdot(16-2^4)$ $=35\cdot 10-2\;023\cdot (16-16)$ $=350-2\;023\cdot 0$ $=350.$

e) $(-3)\cdot (-19)+3\cdot(-30-19)$ $=3\cdot 19-3\cdot 30-3\cdot 19$ $=3\cdot(19-30-19)$ $=3\cdot(19-19-30)$ $=3\cdot (-30)$ $=-90.$

f) $(-37)\cdot 45+(-45)\cdot 63$ $=37\cdot(-45)+(-45)\cdot 63$ $=(-45)\cdot(37+63)$ $=(-45)\cdot 100$ $=-4\;500.$

3)-

a) $4\cdot (-125)\cdot(-25)\cdot 8$ $=4\cdot(-25)\cdot(-125)\cdot 8$ $=[4\cdot(-25)]\cdot[(-125)\cdot 8]$ $=[-100]\cdot[-1\;000]$ $=100\;000.$

b) $(-50)\cdot 7-5\cdot 20$ $=-50\cdot 7-5\cdot 10\cdot 2$ $=-50\cdot 7-50\cdot 2$ $=-50\cdot(7+2)$ $=-50\cdot 9$ $=-450.$

c) $2\cdot 45-3\cdot(-10)$ $=2\cdot (15\cdot 3)+3\cdot 10$ $=(2\cdot 15)\cdot 3+30$ $=30\cdot 3+30$ $=30\cdot(3+1)$ $=30\cdot 4$ $=120.$

d) $(-2)\cdot 7\cdot 5+4\cdot(-9)\cdot 25$ $=-2\cdot 7\cdot 5-4\cdot 9\cdot 25$ $=-(2\cdot 5)\cdot 7-(4\cdot 25)\cdot 9$ $=-10\cdot 7-100\cdot 9$ $=-70-900$ $=-970.$

4)-

$11-13+15-17+19-21+23-25$ $=(11-13)+(15-17)+(19-21)+(23-25)$ $=(-2)+(-2)+(-2)+(-2)$ $=4\cdot(-2)$ $=-8.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 3.9. THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH. QUY TẮC DẤU NGOẶC.$\S\;$ 3.11. TÌM SỐ NGUYÊN $x$ >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.