$\S\;$ 3.11. TÌM SỐ NGUYÊN $x$

Tìm số nguyên $x$ là một dạng toán thường gặp trong các đề thi, kiểm tra. Cách giải quyết tương tự như đối với các số tự nhiên đã học.

Đây là bài số 11 trong tống số 12 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 03] SỐ NGUYÊN

Biết $A+B=C$ thì $A=C-B$ và $B=C-A.$

Biết $A-B=C$ thì $A=B+C$ và $B=A-C.$

Biết $A\cdot B=C$ thì $A=C:B$ (nếu $B\neq 0).$

Biết $A:B=C$ thì $A=B\cdot C$ và $B=A:C$ (nếu $C\neq 0).$

Ví dụ 1: Tìm $x,$ biết:

a) $x+20=15.$

b) $4x=-12.$

Giải:

a) $x=15-20=-5.$

b) $x=(-12):4=-3.$

Ví dụ 2: Tìm $x,$ biết:

a) $11x-5=17.$

b) $17+(2-x)=3.$

Giải:

a) Muốn $11x-5=17$ thì $11x=17+5=22.$

Muốn $11x=22$ thì $x=22:11=2.$

Vậy $x=2.$

b) Muốn $17+(2-x)=3$ thì $2-x=3-17=-14.$

Muốn $2-x=-14$ thì $x=2-(-14)=2+14=16.$

Vậy $x=16.$

Nếu $A\cdot B=0$ thì $A=0$ hoặc $B=0.$

Ví dụ 3: Tìm $x,$ biết: $(2x+6)\cdot(3-x)=0.$

Giải:

Muốn $(2x+6)\cdot(3-x)=0$ thì $2x+6=0$ hoặc $3-x=0.$

Để $2x+6=0$ thì $2x=-6.$ Dẫn đến $x=(-6):2=-3.$

Để $3-x=0$ thì $x=3.$

Vậy $x=-3$ hoặc $x=3.$

Bài tập:

1)- Tìm $x,$ biết:

a) $-7-2x=1.$

b) $2x+(-1)=-3-8.$

c) $3-(2x+5)=8.$

d) $45:(x-2)=5.$

2)- Tìm $x,$ biết:

a) $(6+x)-(17-21)=-25.$

b) $-10-(31-x)=40.$

c) $4-(27-3)=x-(13-4).$

d) $132+2\cdot(x-4)=46.$

3)- Tìm $x,$ biết:

a) $(x-1)(5+x)=0.$

b) $(x-3)^2=0.$

c) $(35\cdot 2\;023-998)(x+4)=0.$

d) $(x-9)(-4x-16)=0.$

4)- Tìm $x,$ biết tổng bốn số $x;$ $-5;$ $7;$ $-15$ bằng $1.$

5)- Tìm số nguyên $x,$ biết rằng $x+5$ bằng số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số.

6)- Tính tổng tất cả các số nguyên $x$ thỏa mãn:

a) $-4 < x < 3.$

b) $-10\leq x < 10.$

7)- Tìm $x\in\mathbb{Z},$ biết:

a) $5\;\vdots\;(x-1).$

b) $x\;\vdots\;-8$ và $-10 < x\leq 16.$

c) $x+1\in Ư(-3).$

Giải:

1)-

a) Để $-7-2x=1$ thì $2x=-7-1=-8.$

Để $2x=-8$ thì $x=-8:2=-4.$

b) Vì $-3-8=-11$ nên $2x+(-1)=-11.$

Để $2x+(-1)=-11$ thì $2x=-11-(-1)=-11+1=-10.$

Để $2x=-10$ thì $x=-10:2=-5.$

c) Để $3-(2x+5)=8$ thì $2x+5=3-8=-5.$

Để $2x+5=-5$ thì $2x=-5-5=-10.$

Để $2x=-10$ thì $x=-10:2=-5.$

d) Để $45:(x-2)=5$ thì $x-2=45:5=9.$

Để $x-2=9$ thì $x=9+2=11.$

2)-

a) Vì $17-21=-4$ nên $(6+x)-(-4)=-25.$ Dẫn đến $6+x=-25+(-4)=-(25+4)=-29.$

Để $6+x=-29$ thì $x=-29-6=-35.$

b) Để $-10-(31-x)=40$ thì $31-x=-10-40=-50.$

Để $31-x=-50$ thì $x=31-(-50)=31+50=81.$

c) Vì $4-(27-3)=4-24=-20$ và $13-4=9$ nên $-20=x-9.$ Dẫn đến $x=-20+9=-11.$

d) Để $132+2\cdot(x-4)=46$ thì $2\cdot(x-4)=46-132=-86.$

Để $2\cdot(x-4)=-86$ thì $x-4=-86:2=-43.$

Để $x-4=-43$ thì $x=-43+4=-39.$

3)-

a) Để $(x-1)(5+x)=0$ thì $x-1=0$ hoặc $5+x=0.$

Để $x-1=0$ thì $x=1.$

Để $5+x=0$ thì $x=-5.$

Vậy $x=1$ hoặc $x=-5.$

b) Để $(x-3)^2=0$ thì $x-3=0.$ Dẫn đến $x=3.$

c) Ta thấy rằng $35\cdot 2\;023$ là số lẻ (vì $35$ và $2\;023$ đều lẻ), nhưng $998$ là số chẵn nên $35\cdot 2\;023\neq 998,$ hay $35\cdot 2\;023-998\neq 0.$

Do đó, để $(35\cdot 2\;023-998)(x+4)=0$ thì $x+4=0.$ Dẫn đến $x=-4.$

d) Để $(x-9)(-4x-16)=0$ thì $x-9=0$ hoặc $-4x-16=0.$

Để $x-9=0$ thì $x=9.$

Để $-4x-16=0$ thì $-4x=16.$ Dẫn đến $x=16:(-4)=-4.$

Vậy $x=9$ hoặc $x=-4.$

4)- Tổng bốn số $x;$ $-5;$ $7;$ $-15$ bằng $1$ nên $x+(-5)+7+(-15)=1.$

Mà $(-5)+7+(-15)=-13$ nên $x-13=1.$ Dẫn đến $x=1+13=14.$

5)- Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là $-99.$

Vậy $x+5=-99.$ Dẫn đến $x=-99-5=-104.$

6)-

a) Các số nguyên $x$ thỏa mãn $-4 < x < 3$ gồm: $-3;-2;-1;0;1;2.$

Tổng của các số đó bằng: $(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2$ $=(-3)+[(-2)+2]+[(-1)+1]+0$ $=(-3)+0+0+0$ $=-3.$

b) Các số nguyên $x$ thỏa mãn $-10\leq x < 10$ gồm $-10;-9;-8;…;-1;0;1;…;8;9.$

Để ý rằng tổng các số $-9;-8;…;-1;0;1;…;8;9$ bằng $0.$

Do đó, tổng các số $-10;-9;-8;…;-1;0;1;…;8;9$ bằng $-10.$

7)-

a) Để $5\;\vdots\;(x-1)$ thì $x-1\in Ư(5)=\{-5;-1;1;5\}.$

Suy ra $x\in\{-4;0;2;6\}.$

b) Để $x\;\vdots\;-8$ thì $x\in B(-8)=\{…;-16;-8;0;8;16;…\}.$

Vì $-10 < x\leq 16$ nên ta chọn các số $-8;0;8;16.$

Vậy $x$ là một trong các số $-8;0;8;16.$

c) Ta có: $x+1\in Ư(-3)=\{-3;-1;1;3\}.$

Suy ra $x\in\{-4;-2;0;2\}.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 3.10. TÍNH NHANH (CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ NGUYÊN)$\S\;$ 3.12. TOÁN CÓ LỜI VĂN (VỀ SỐ NGUYÊN) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.