$\S\;$ 4.8. THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ.

Khi tính toán với phân số, thứ tự thực hiện các phép tính cũng tương tự như khi tính toán với số tự nhiên hay số nguyên.

Đây là bài số 8 trong tống số 12 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 04] PHÂN SỐ

Rút gọn (đơn giản) tích các phân số.

Giả sử cần rút gọn tích: $\dfrac{3}{4}\cdot \dfrac{8}{9}.$ Ta có thể làm như sau:

$\dfrac{3}{4}\cdot \dfrac{8}{9}=\dfrac{3\cdot 8}{4\cdot 9}$ $=\dfrac{(3\cdot 8):(3\cdot 4)}{(4\cdot 9):(3\cdot 4)}$ $=\dfrac{2}{3}.$

Vậy khi gặp một tích các phân số, nếu cần, ta có thể chia số ở tử và số ở mẫu cho cùng một số nguyên để rút gọn tích đó. (Áp dụng Tính chất cơ bản của phân số.)

Ví dụ 1: Rút gọn:

a) $\dfrac{9}{14}\cdot\dfrac{35}{6}.$

b) $\dfrac{-49}{81}\cdot\dfrac{-27}{7}.$

Giải:

a) $\dfrac{9}{14}\cdot\dfrac{35}{6}=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{5}{2}=\dfrac{15}{4}.$

Rút gọn tích các phân số.

b) $\dfrac{-49}{81}\cdot\dfrac{-27}{7}=\dfrac{-7}{3}\cdot\dfrac{-1}{1}$ $=\dfrac{7}{3}.$

Cách rút gọn (đơn giản) tích các phân số.

Thứ tự thực hiện phép tính.

Thứ tự khi thực hiện các phép tính phân số tương tự như khi tính toán với số nguyên.

Thứ tự ưu tiên của các phép tính: Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân & chia $\rightarrow$ Cộng và trừ.

Thứ tự ưu tiên của các dấu ngoặc: $()\rightarrow []\rightarrow \{\}.$

Ví dụ 2: Tính:

a) $\dfrac{3}{4}+\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{12}.$

b) $\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{-2}{18}+\dfrac{-3}{7}:\dfrac{9}{-14}.$

c) $(-7)\cdot\left(\dfrac{3}{7}+\dfrac{2}{5}\right)-4.$

d) $\dfrac{3}{2}:\left(-\dfrac{1}{4}\right)+11.$

Giải:

a) $\dfrac{3}{4}+\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{12}$

Quy đồng mẫu:

Mẫu chung: $12$

$\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\cdot 3}{4\cdot 3}=\dfrac{9}{12}.$

$\dfrac{4}{3}=\dfrac{4\cdot 4}{3\cdot 4}=\dfrac{16}{12}.$

Thực hiện phép tính:

$\dfrac{3}{4}+\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{12}$ $=\dfrac{9}{12}+\dfrac{16}{12}-\dfrac{5}{12}$ $=\dfrac{9+16-5}{12}$ $=\dfrac{25-5}{12}$ $=\dfrac{20}{12}$ $=\dfrac{5}{3}.$

b) $\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{-2}{18}+\dfrac{-3}{7}:\dfrac{9}{-14}$

$=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{-2}{18}+\dfrac{-3}{7}\cdot\dfrac{-14}{9}$

$=\dfrac{1}{2}-\dfrac{-1}{2\cdot 6}+\dfrac{2}{3}$

$=\dfrac{1}{2}-\dfrac{-1}{12}+\dfrac{2}{3}$

Quy đồng mẫu:

Mẫu chung: $12$

$\dfrac{1}{2}=\dfrac{1\cdot 6}{2\cdot 6}=\dfrac{6}{12}.$

$\dfrac{2}{3}=\dfrac{2\cdot 4}{3\cdot 4}=\dfrac{8}{12}.$

Thực hiện phép tính:

$\dfrac{1}{2}-\dfrac{-1}{12}+\dfrac{2}{3}$

$=\dfrac{6}{12}-\dfrac{-1}{12}+\dfrac{8}{12}$

$=\dfrac{6-(-1)+8}{12}$ $=\dfrac{6+1+8}{12}$ $=\dfrac{15}{12}$ $=\dfrac{5}{4}.$

c) $(-7)\cdot\left(\dfrac{3}{7}+\dfrac{2}{5}\right)-4$

$=(-7)\cdot\left(\dfrac{15}{35}+\dfrac{14}{35}\right)-4$

$=(-7)\cdot\dfrac{15+14}{35}-4$

$=(-7)\cdot\dfrac{29}{35}-4$

$=\dfrac{-29}{5}-4$

$=\dfrac{-29}{5}-\dfrac{20}{5}$ $=\dfrac{-29-20}{5}$ $=\dfrac{-49}{5}.$

d) $\dfrac{3}{2}:\left(-\dfrac{1}{4}\right)+11$

$=\dfrac{3}{2}:\dfrac{-1}{4}+11$

$=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{4}{-1}+11$

$=-6+11$ $=7.$

Ví dụ 3: Một kho chứa $\dfrac{15}{2}$ tấn thóc. Người ta lấy ra lần thứ nhất $\dfrac{11}{4}$ tấn, lần thứ hai $\dfrac{27}{8}$ tấn thóc. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn thóc?

Giải:

Ta cần tính: $\dfrac{15}{2}-\dfrac{11}{4}-\dfrac{27}{8}$ $=\dfrac{60}{8}-\dfrac{22}{8}-\dfrac{27}{8}$ $=\dfrac{60-22-27}{8}$ $=\dfrac{11}{8}.$

Vậy trong kho còn $\dfrac{11}{8}$ tấn thóc.

Bài tập:

1)- Tính:

a) $\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5}:\dfrac{3}{4}.$

b) $\dfrac{-5}{-27}-\dfrac{1}{-18}+\dfrac{-2}{9}.$

c) $\dfrac{5}{6}:25-2+\dfrac{-7}{3}\cdot\dfrac{2}{7}.$

d) $\left(-\dfrac{1}{6}\right)\cdot\left(\dfrac{-4}{3}-\dfrac{2}{3}\right):\dfrac{7}{-5}.$

2)- Bạn Nguyệt đọc hết quyển sách yêu thích của mình trong ba ngày. Ngày thứ nhất, bạn ấy đọc được $\dfrac{1}{3}$ quyển sách. Ngày thứ hai, bạn ấy đọc được $\dfrac{1}{6}$ quyển sách. Hỏi bạn ấy còn phải đọc bao nhiêu phần của quyển sách đó trong ngày thứ ba?

3)- Tìm số nguyên $x,$ biết: $\dfrac{-x}{15}=\dfrac{2}{-5}:\dfrac{3}{5}-\dfrac{1}{3}.$

Giải:

1)-

a) $\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5}:\dfrac{3}{4}$ $=\dfrac{1\cdot 1}{3\cdot 5}+\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{4}{3}$ $=\dfrac{1}{15}+\dfrac{2\cdot 4}{5\cdot 3}$ $=\dfrac{1}{15}+\dfrac{8}{15}$ $=\dfrac{1+8}{15}$ $=\dfrac{9}{15}$ $=\dfrac{3}{5}.$

b) $\dfrac{-5}{-27}-\dfrac{1}{-18}+\dfrac{-2}{9}$ $=\dfrac{5}{27}-\left(-\dfrac{1}{18}\right)+\left(-\dfrac{2}{9}\right)$ $=\dfrac{5}{27}+\dfrac{1}{18}-\dfrac{2}{9}$

Quy đồng mẫu:

Mẫu chung: $54.$

$\dfrac{5}{27}=\dfrac{5\cdot 2}{27\cdot 2}=\dfrac{10}{54}.$

$\dfrac{1}{18}=\dfrac{1\cdot 3}{18\cdot 3}=\dfrac{3}{54}.$

$\dfrac{2}{9}=\dfrac{2\cdot 6}{9\cdot 6}=\dfrac{12}{54}.$

Thực hiện phép tính:

$\dfrac{5}{27}+\dfrac{1}{18}-\dfrac{2}{9}$ $=\dfrac{10}{54}+\dfrac{3}{54}-\dfrac{12}{54}$ $=\dfrac{10+3-12}{54}$ $=\dfrac{1}{54}.$

c) $\dfrac{5}{6}:25-2+\dfrac{-7}{3}\cdot\dfrac{2}{7}$ $=\dfrac{5}{6}\cdot\dfrac{1}{25}-2+\dfrac{-2}{3}$ $=\dfrac{1}{6\cdot 5}-2+\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ $=\dfrac{1}{30}-2-\dfrac{2}{3}$ $=\dfrac{1}{30}-\dfrac{60}{30}-\dfrac{20}{30}$ $=\dfrac{1-60-20}{30}$ $=\dfrac{-59-20}{30}$ $=\dfrac{-79}{30}.$

d) $\left(-\dfrac{1}{6}\right)\cdot\left(\dfrac{-4}{3}-\dfrac{2}{3}\right):\dfrac{7}{-5}$ $=\left(-\dfrac{1}{6}\right)\cdot\dfrac{-4-2}{3}:\dfrac{7}{-5}$ $=\dfrac{-1}{6}\cdot\dfrac{-6}{3}:\dfrac{7}{-5}$ $=\dfrac{1}{3}:\dfrac{7}{-5}$ $=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{-5}{7}$ $=\dfrac{1\cdot(-5)}{3\cdot 7}$ $=\dfrac{-5}{21}.$

2)- Ta cần tính: $1-\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{6}$ $=\dfrac{6}{6}-\dfrac{2}{6}-\dfrac{1}{6}$ $=\dfrac{6-2-1}{6}$ $=\dfrac{3}{6}$ $=\dfrac{1}{2}.$

Vậy bạn ấy còn phải đọc $\dfrac{1}{2}$ quyển sách đó trong ngày thứ ba.

3)- Ta có: $\dfrac{2}{-5}:\dfrac{3}{5}-\dfrac{1}{3}$ $=\dfrac{2}{-5}\cdot\dfrac{5}{3}-\dfrac{1}{3}$ $=\dfrac{-2}{3}-\dfrac{1}{3}$ $=\dfrac{-2-1}{3}$ $=\dfrac{-3}{3}$ $=-1.$

Vậy $\dfrac{-x}{15}=-1.$

Tức là $(-x):15=-1.$

Do đó, $-x=(-1)\cdot 15=-15.$

Dẫn đến $x=15.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 4.7. NHÂN, CHIA PHÂN SỐ.$\S\;$ 4.9. TÍNH NHANH (TÍNH HỢP LÝ) CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.