Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 6 – CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 6 trong tống số 11 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo – Giải SÁCH BÀI TẬP Toán 6 (tập 1)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

✨ Nên xem bài học TÍNH CHẤT CHIA HẾT để hiểu được các bài tập phía dưới.

Bài tập 1 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Chọn câu sai:

a) 11 . 44 + 16 chia hết cho 4 nên chia hết cho 2;

b) 24 . 8 – 17 chia hết cho 3;

c) 136 . 3 – 2 . 34 chia hết cho 9;

d) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2, cho 3.

Giải

Các câu b)c) sai.

Bài tập 2 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Tìm số tự nhiên a nhỏ hơn 10 để P = 15 . 16 . 17 + a vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 10.

b) Tìm số tự nhiên a lớn hơn 90 và nhỏ hơn 100 để 125  a chia hết cho 5.

Giải

a) Ta có 15 . 16 . 17 chia hết cho 3 và chia hết cho 10.

Do đó, để P chia hết cho 3 thì a phải chia hết cho 3 nên a có thể là 0; 3; 6 hoặc 9.

Tuy nhiên, để P chia hết cho 10 thì a phải chia hết cho 10 nên a = 0 (vì 3; 6 và 9 không chia hết cho 10).

Vậy a = 0.

b) Ta có 125 chia hết cho 5. Do đó, để 125  a chia hết cho 5 thì a phải chia hết cho 5.

Mà a lớn hơn 90 và nhỏ hơn 100 nên a là 95.

Vậy a = 95.

Bài tập 3 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho B = 121 – 110 + 99 – 88 + … + 11 + 1

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết B có chia hết cho 11 hay không?

Giải

Các số 121; 110; 99; 88; …; 11 đều chia hết cho 11. Còn số 1 thì không chia hết cho 11.

Do đó, B không chia hết cho 11.

Bài tập 4 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Khi chia số tự nhiên M cho 12 ta được số dư là 10. Hỏi M có chia hết cho 2, cho 3, cho 4 hay không?

Giải

Vì M chia cho 12 được số dư là 10 nên M có dạng: M = 12q + 10. (với q là số tự nhiên)

Do đó:

  • M chia hết cho 2 vì 12q và 10 đều chia hết cho 2.
  • M không chia hết cho 3 vì 12q chia hết cho 3 nhưng 10 không chia hết cho 3.
  • M không chia hết cho 4 vì 12q chia hết cho 4 nhưng 10 không chia hết cho 4.

Bài tập 5 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Viết kết quả phép chia dạng a = b . q + r, với 0  r < b.

a) 92 727 : 6 315;

b) 589 142 : 1 093;

c) 68 842 : 6 329.

Giải

a) 92 727 : 6 315 = 14 (dư 4 317).

Do đó: 92 727 = 6 315 . 14 + 4 317.

b) Làm tương tự câu a), ta được:

589 142 = 1 093 . 539 + 15.

c) 68 842 = 6 329 . 10 + 5 552.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 5 – THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 7 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.