Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 6 – CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG. (bộ Chân trời sáng tạo)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. ✨ Nên xem bài học TÍNH CHẤT CHIA HẾT để hiểu được các bài tập phía dưới. Bài tập 1 (Trang […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

✨ Nên xem bài học TÍNH CHẤT CHIA HẾT để hiểu được các bài tập phía dưới.

Bài tập 1 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Chọn câu sai:

a) 11 . 44 + 16 chia hết cho 4 nên chia hết cho 2;

b) 24 . 8 – 17 chia hết cho 3;

c) 136 . 3 – 2[nbsp].[nbsp]34 chia hết cho 9;

d) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2, cho 3.

Giải

Các câu b)c) sai.

Bài tập 2 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Tìm số tự nhiên a nhỏ hơn 10 để P[nbsp]=[nbsp]15[nbsp].[nbsp]16[nbsp].[nbsp]17[nbsp]+[nbsp]a vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 10.

b) Tìm số tự nhiên a lớn hơn 90 và nhỏ hơn 100 để 125[nbsp][nbsp]a chia hết cho 5.

Giải

a) Ta có 15[nbsp].[nbsp]16[nbsp].[nbsp]17 chia hết cho 3 và chia hết cho 10.

Do đó, để P chia hết cho 3 thì a phải chia hết cho 3 nên a có thể là 0; 3; 6 hoặc 9.

Tuy nhiên, để P chia hết cho 10 thì a phải chia hết cho 10 nên a[nbsp]=[nbsp]0 (vì 3; 6 và 9 không chia hết cho 10).

Vậy a[nbsp]=[nbsp]0.

b) Ta có 125 chia hết cho 5. Do đó, để 125[nbsp][nbsp]a chia hết cho 5 thì a phải chia hết cho 5.

Mà a lớn hơn 90 và nhỏ hơn 100 nên a là 95.

Vậy a[nbsp]=[nbsp]95.

Bài tập 3 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho B = 121 – 110 + 99 – 88 + … + 11 + 1

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết B có chia hết cho 11 hay không?

Giải

Các số 121; 110; 99; 88; …; 11 đều chia hết cho 11. Còn số 1 thì không chia hết cho 11.

Do đó, B không chia hết cho 11.

Bài tập 4 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Khi chia số tự nhiên M cho 12 ta được số dư là 10. Hỏi M có chia hết cho 2, cho 3, cho 4 hay không?

Giải

Vì M chia cho 12 được số dư là 10 nên M có dạng: M[nbsp]=[nbsp]12q[nbsp]+[nbsp]10. (với q là số tự nhiên)

Do đó:

  • M chia hết cho 2 vì 12q và 10 đều chia hết cho 2.
  • M không chia hết cho 3 vì 12q chia hết cho 3 nhưng 10 không chia hết cho 3.
  • M không chia hết cho 4 vì 12q chia hết cho 4 nhưng 10 không chia hết cho 4.

Bài tập 5 (Trang 19 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Viết kết quả phép chia dạng a[nbsp]=[nbsp]b[nbsp].[nbsp]q[nbsp]+[nbsp]r, với 0[nbsp][nbsp]r[nbsp]<[nbsp]b.

a) 92 727 : 6[nbsp]315;

b) 589 142 : 1[nbsp]093;

c) 68 842 : 6[nbsp]329.

Giải

a) 92 727 : 6[nbsp]315 = 14 (dư 4[nbsp]317).

Do đó: 92[nbsp]727 = 6[nbsp]315[nbsp].[nbsp]14[nbsp]+[nbsp]4[nbsp]317.

b) Làm tương tự câu a), ta được:

589[nbsp]142 = 1[nbsp]093[nbsp].[nbsp]539[nbsp]+[nbsp]15.

c) 68[nbsp]842 = 6[nbsp]329[nbsp].[nbsp]10[nbsp]+[nbsp]5[nbsp]552.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.