[BT-T7-1.2#3] Bài tập THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH.

Sau đây là các bài tập TOÁN về THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH dành cho học sinh lớp 7. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan: ✨ Thứ tự thực hiện các phép tính (đối với số hữu tỷ). Các dạng bài tập thường gặp: […]

Sau đây là các bài tập TOÁN về THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH dành cho học sinh lớp 7. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

Các dạng bài tập thường gặp:

Bài tập 1: Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3} – \dfrac{3}{4};$

b) $-\dfrac{20}{7} – \dfrac{3}{14} + \dfrac{32}{21};$

c) $1,2 – \dfrac{4}{5} – \dfrac{7}{2};$

d) $\dfrac{5}{-8} + \dfrac{7}{3} – 3,8.$

Bài tập 2: Tính:

a) $2 – \dfrac{2}{7}\cdot \dfrac{-1}{3};$

b) $14 : \dfrac{7}{3} + 5;$

c) $1,2\cdot \dfrac{7}{3} + \dfrac{4}{5}\cdot \dfrac{3}{2};$

d) $\dfrac{3}{4} : \dfrac{9}{2} – 6,3 : \dfrac{9}{5};$

e) $\dfrac{-2}{7}\cdot \dfrac{5}{-3} – \dfrac{5}{6} : \dfrac{-7}{4}.$

Bài tập 3: Tính:

a) $1 + 2^3 – \left(\dfrac{2}{3}\right)^2;$

b) $\dfrac{-7}{9} + \left(\dfrac{1}{3}\right)^3 – \dfrac{17}{27};$

c) $(0,4)^2 + \dfrac{3}{8}\cdot \dfrac{2}{15} – (0,5)^3;$

d) $3^2\cdot \dfrac{2}{25} – \left(\dfrac{6}{5}\right)^2.$

Bài tập 4: Thực hiện phép tính:

a) $(-1,3)^2 + \left(\dfrac{-4}{6}\right)^3 – 1;$

b) $\dfrac{(-4)^5}{(-2)^8} + \left(\dfrac{-1}{2}\right)^2\cdot \left(-\dfrac{5}{3}\right).$

Bài tập 5: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) $\dfrac{2}{3} – 4\cdot \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{4}\right);$

b) $\left(\dfrac{-1}{3} + \dfrac{5}{6}\right) \cdot 11 – 7;$

c) $\dfrac{-1}{24} – \left[ \dfrac{1}{4} – \left(\dfrac{1}{2} – \dfrac{7}{8}\right)\right];$

d) $\left(\dfrac{5}{7} – 1\dfrac{2}{5}\right) – \left[0,5 – \left( -\dfrac{2}{7}- 0,1\right)\right].$

Bài tập 6: Cho hai biểu thức: $A = -\dfrac{2}{3} – 4\cdot \left(\dfrac{1}{2}+ \dfrac{3}{4}\right)^2$ và $B = 2\cdot (-1)^6 + \left(\dfrac{3}{4}\right)^2 – \dfrac{3}{8}.$ Hãy tính $A – B.$

Bài tập 7: Cho $A = 12\cdot \left(\dfrac{2}{3} – \dfrac{5}{6}\right)^2$ và $B = 4\cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)^3 – 2\cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 + 3\cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)+1.$ So sánh $A$ và $B.$

Bài tập 8: Cho $A = \left\{ 3\dfrac{17}{8} \cdot \left[ \dfrac{5}{2} – \left(\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{9}\right)\right]\right\} : \left[ \left(\dfrac{-1}{2}\right)+ 0,25\right]^2.$

a) $A$ là số dương hay số âm?

b) Tìm số hữu tỷ $x$ thỏa mãn $Ax = -\dfrac{10}{9}.$

Đáp án các bài tập:

Bài tập 1:

a) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3} – \dfrac{3}{4}$ $= \dfrac{3}{6} + \dfrac{4}{6} – \dfrac{3}{4}$ $= \dfrac{7}{6} – \dfrac{3}{4}$ $= \dfrac{14}{12} – \dfrac{9}{12}$ $= \dfrac{5}{12}.$

b) $-\dfrac{20}{7} – \dfrac{3}{14} + \dfrac{32}{21}$ $= \dfrac{-40}{14} – \dfrac{3}{14} + \dfrac{32}{21}$ $= \dfrac{-43}{14} + \dfrac{32}{21}$ $= \dfrac{-129}{42} + \dfrac{64}{42}$ $= \dfrac{-65}{42}.$

c) $1,2 – \dfrac{4}{5} – \dfrac{7}{2}$ $= 1,2 – 0,8 – 3,5$ $= -3,1.$

d) $\dfrac{5}{-8} + \dfrac{7}{3} – 3,8$ $= (-0,625) + \dfrac{7}{3} – 3,8$ $= (-0,625) – 3,8 + \dfrac{7}{3}$ $= (-4,425) + \dfrac{7}{3}$ $= \dfrac{-4425}{1000}+\dfrac{7}{3}$ $= \dfrac{-177}{40}+\dfrac{7}{3}$ $= \dfrac{-531}{120} + \dfrac{280}{120}$ $= \dfrac{-251}{120}.$

Bài tập 2:

a) $2 – \dfrac{2}{7}\cdot \dfrac{-1}{3}$ $= 2 – \dfrac{-2}{21}$ $= 2 + \dfrac{2}{21}$ $= 2\dfrac{2}{21}.$

b) $14 : \dfrac{7}{3} + 5$ $= 14\cdot \dfrac{3}{7} + 5$ $= \dfrac{14\cdot 3}{7} + 5$ $= 6 + 5$ $= 11.$

c) $1,2\cdot \dfrac{7}{3} + \dfrac{4}{5}\cdot \dfrac{3}{2}$

Ta có: $1,2 = \dfrac{12}{10} = \dfrac{6}{5}.$

Do đó:

$1,2\cdot \dfrac{7}{3} + \dfrac{4}{5}\cdot \dfrac{3}{2}$ $= \dfrac{6}{5}\cdot \dfrac{7}{3} + \dfrac{4}{5}\cdot \dfrac{3}{2}$ $= \dfrac{6\cdot 7}{5\cdot 3} + \dfrac{4\cdot 3}{5\cdot 2}$ $= \dfrac{2\cdot 7}{5\cdot 1} + \dfrac{2\cdot 3}{5\cdot 1}$ $= \dfrac{14}{5} + \dfrac{6}{5}$ $= \dfrac{20}{5}$ $= 4.$

d) $\dfrac{3}{4} : \dfrac{9}{2} – 6,3 : \dfrac{9}{5}$ $= \dfrac{3}{4}\cdot \dfrac{2}{9} – \dfrac{63}{10}\cdot \dfrac{5}{9}$ $= \dfrac{3\cdot 2}{4\cdot 9} – \dfrac{63\cdot 5}{10\cdot 9}$ $= \dfrac{1\cdot 1}{2\cdot 3} – \dfrac{7\cdot 1}{2\cdot 1}$ $= \dfrac{1}{6} – \dfrac{7}{2}$ $= \dfrac{1}{6} – \dfrac{21}{6}$ $= \dfrac{-20}{6}$ $= \dfrac{-10}{3}.$

e) $\dfrac{-2}{7}\cdot \dfrac{5}{-3} – \dfrac{5}{6} : \dfrac{-7}{4}$ $= \dfrac{-10}{-21} – \dfrac{5}{6}\cdot \dfrac{-4}{7}$ $= \dfrac{10}{21} – \dfrac{5\cdot (-4)}{6\cdot 7}$ $= \dfrac{10}{21} – \dfrac{5\cdot (-2)}{3\cdot 7}$ $= \dfrac{10}{21} – \dfrac{-10}{21}$ $= \dfrac{10}{21} + \dfrac{10}{21}$ $= \dfrac{20}{21}.$

Bài tập 3:

a) $1 + 2^3 – \left(\dfrac{2}{3}\right)^2$ $= 1 + 8 – \dfrac{4}{9}$ $= 9 – \dfrac{4}{9}$ $= \dfrac{81}{9} – \dfrac{4}{9}$ $= \dfrac{77}{9}.$

b) $\dfrac{-7}{9} + \left(\dfrac{1}{3}\right)^3 – \dfrac{17}{27}$ $= \dfrac{-7}{9} + \dfrac{1}{27} – \dfrac{17}{27}$ $= \dfrac{-21}{27}+\dfrac{1}{27} – \dfrac{17}{27}$ $= \dfrac{-20}{27} – \dfrac{17}{27}$ $= \dfrac{-37}{27}.$

c) $(0,4)^2 + \dfrac{3}{8}\cdot \dfrac{2}{15} – (0,5)^3$ $= 0,16 + \dfrac{3\cdot 2}{8\cdot 15} – 0,125$ $= 0,16 + \dfrac{1\cdot 1}{4\cdot 5} – 0,125$ $= 0,16 + \dfrac{1}{20} – 0,125$ $= 0,16 + 0,05 – 0,125$ $= 0,085.$

d) $3^2\cdot \dfrac{2}{25} – \left(\dfrac{6}{5}\right)^2$ $= 9\cdot \dfrac{2}{25} – \dfrac{36}{25}$ $= \dfrac{18}{25} – \dfrac{36}{25}$ $= \dfrac{-18}{25}.$

Bài tập 4:

a) $(-1,3)^2 + \left(\dfrac{-4}{6}\right)^3 – 1$ $= \left(\dfrac{-13}{10}\right)^2 + \left(\dfrac{-2}{3}\right)^3 – 1$ $= \dfrac{(-13)^2}{10^2} + \dfrac{(-2)^3}{3^3} – 1$ $= \dfrac{169}{100} + \dfrac{-8}{27} – 1$ $= \dfrac{4563}{2700} + \dfrac{-800}{2700} – 1$ $= \dfrac{3763}{2700} – 1$ $= \dfrac{3763}{2700}- \dfrac{2700}{2700}$ $= \dfrac{1063}{2700}.$

b) $\dfrac{(-4)^5}{(-2)^8} + \left(\dfrac{-1}{2}\right)^2\cdot \left(-\dfrac{5}{3}\right)$ $= \dfrac{-4^5}{2^8} + \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 \cdot \dfrac{-5}{3}$ $= \dfrac{-\left(2^2\right)^5}{2^8} + \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{-5}{3}$ $= \dfrac{-2^{10}}{2^8} + \dfrac{-5}{12}$ $= -2^2 – \dfrac{5}{12}$ $= -4 – \dfrac{5}{12}$ $= \dfrac{-48}{12} – \dfrac{5}{12}$ $= \dfrac{-53}{12}.$

Bài tập 5:

a) $\dfrac{2}{3} – 4\cdot \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{4}\right)$ $= \dfrac{2}{3} – 4\cdot \left(\dfrac{2}{4} + \dfrac{3}{4}\right)$ $= \dfrac{2}{3} – 4\cdot \dfrac{5}{4}$ $= \dfrac{2}{3} – 5$ $= \dfrac{2}{3} – \dfrac{15}{3}$ $= \dfrac{-13}{3}.$

b) $\left(\dfrac{-1}{3} + \dfrac{5}{6}\right) \cdot 11 – 7$ $= \left(\dfrac{-2}{6} + \dfrac{5}{6}\right) \cdot 11 – 7$ $= \dfrac{3}{6} \cdot 11 – 7$ $= \dfrac{1}{2}\cdot 11 – 7$ $= \dfrac{11}{2} – 7$ $= \dfrac{11}{2} – \dfrac{14}{2}$ $= \dfrac{-3}{2}.$

c) $\dfrac{-1}{24} – \left[ \dfrac{1}{4} – \left(\dfrac{1}{2} – \dfrac{7}{8}\right)\right]$ $= \dfrac{-1}{24} – \left[\dfrac{1}{4} – \left(\dfrac{4}{8} – \dfrac{7}{8}\right)\right]$ $= \dfrac{-1}{24} – \left[\dfrac{1}{4} – \dfrac{-3}{8}\right]$ $= \dfrac{-1}{24} – \left[\dfrac{2}{8} + \dfrac{3}{8}\right]$ $= \dfrac{-1}{24} – \dfrac{5}{8}$ $= \dfrac{-1}{24} – \dfrac{15}{24}$ $= \dfrac{-16}{24}$ $= \dfrac{-2}{3}.$

d) $\left(\dfrac{5}{7} – 1\dfrac{2}{5}\right) – \left[0,5 – \left( -\dfrac{2}{7}- 0,1\right)\right]$ $= \left(\dfrac{5}{7} – \dfrac{7}{5}\right) – \left[\dfrac{1}{2} – \left(\dfrac{-2}{7} – \dfrac{1}{10}\right)\right]$ $= \left(\dfrac{25}{35} – \dfrac{49}{35}\right) – \left[\dfrac{1}{2} – \left(\dfrac{-20}{70} – \dfrac{7}{70}\right)\right]$ $= \dfrac{-24}{35} – \left[\dfrac{1}{2} – \dfrac{-27}{70}\right]$ $= \dfrac{-24}{35} – \left[\dfrac{35}{70} + \dfrac{27}{70}\right]$ $= \dfrac{-24}{35} – \dfrac{62}{70}$ $= \dfrac{-24}{35} – \dfrac{31}{35}$ $= \dfrac{-55}{35}$ $= \dfrac{-11}{7}.$

Bài tập 6:

Ta có:

+) $A = -\dfrac{2}{3} – 4\cdot \left(\dfrac{1}{2}+ \dfrac{3}{4}\right)^2$ $= -\dfrac{2}{3} – 4\cdot \left(\dfrac{2}{4} + \dfrac{3}{4}\right)^2$ $= \dfrac{-2}{3} – 4\cdot \left(\dfrac{5}{4}\right)^2$ $= \dfrac{-2}{3} – 4\cdot \dfrac{5^2}{4^2}$ $= \dfrac{-2}{3} – 4\cdot \dfrac{25}{16}$ $= \dfrac{-2}{3} – \dfrac{25}{4}$ $= \dfrac{-8}{12} – \dfrac{75}{12}$ $= \dfrac{-83}{12}.$

+) $B = 2\cdot (-1)^6 + \left(\dfrac{3}{4}\right)^2 – \dfrac{3}{8}$ $= 2\cdot 1 + \dfrac{3^2}{4^2} – \dfrac{3}{8}$ $= 2 + \dfrac{9}{16} – \dfrac{3}{8}$ $= \dfrac{32}{16} + \dfrac{9}{16} – \dfrac{6}{16}$ $= \dfrac{32 + 9 – 6}{16}$ $= \dfrac{35}{16}.$

Vậy:

$A – B = \dfrac{-83}{12} – \dfrac{35}{16}$ $= \dfrac{-332}{48} – \dfrac{105}{48}$ $= \dfrac{-437}{48}.$

Bài tập 7:

Ta có:

+) $A = 12\cdot \left(\dfrac{2}{3} – \dfrac{5}{6}\right)^2$ $= 12\cdot \left(\dfrac{4}{6} – \dfrac{5}{6}\right)^2$ $= 12\cdot \left(\dfrac{-1}{6}\right)^2$ $= 12\cdot \dfrac{(-1)^2}{6^2}$ $= 12\cdot \dfrac{1}{36}$ $= \dfrac{1}{3}.$

+) $B = 4\cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)^3 – 2\cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 + 3\cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)+1$ $= 4\cdot \left(\dfrac{-1}{2}\right)^3 – 2\cdot \left(\dfrac{-1}{2}\right)^2 + 3\cdot \dfrac{-1}{2} + 1$ $= 4\cdot \dfrac{-1}{8} – 2\cdot \dfrac{1}{4} + \dfrac{-3}{2} + 1$ $= \dfrac{-1}{2} – \dfrac{1}{2} – \dfrac{3}{2} + 1$ $= -1 – \dfrac{3}{2} + 1$ $= -1 + 1 – \dfrac{3}{2}$ $= 0 – \dfrac{3}{2}$ $= \dfrac{-3}{2}.$

Ta thấy rằng $A = \dfrac{1}{3} > 0$ và $B = \dfrac{-3}{2} < 0$ nên $A > B.$

Bài tập 8: Cho $A = \left\{ 3\dfrac{17}{8} \cdot \left[ \dfrac{5}{2} – \left(\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{9}\right)\right]\right\} : \left[ \left(\dfrac{-1}{2}\right)+ 0,25\right]^2.$

a) Ta có:

$A = \left\{ 3\dfrac{17}{8} \cdot \left[ \dfrac{5}{2} – \left(\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{9}\right)\right]\right\} : \left[ \left(\dfrac{-1}{2}\right)+ 0,25\right]^2$ $= \left\{ \dfrac{41}{8}\cdot \left[ \dfrac{5}{2} – \left(\dfrac{3}{9} + \dfrac{2}{9}\right)\right]\right\} : \left[\dfrac{-2}{4} + \dfrac{1}{4}\right]^2$ $=\left\{ \dfrac{41}{8}\cdot \left[ \dfrac{5}{2} – \dfrac{5}{9}\right]\right\} : \left[\dfrac{-1}{4}\right]^2$ $= \left\{ \dfrac{41}{8}\cdot \left[ \dfrac{45}{18} – \dfrac{10}{18}\right]\right\} : \dfrac{1}{16}$ $= \left\{ \dfrac{41}{8}\cdot \dfrac{35}{18}\right\} : \dfrac{1}{16}$ $= \dfrac{41\cdot 35}{8\cdot 18}\cdot 16$ $= \dfrac{41\cdot 35\cdot 16}{8\cdot 18}$ $= \dfrac{41\cdot 35}{9}$ $= \dfrac{1435}{9}.$

Vậy $A$ là số dương.

b) $Ax = -\dfrac{10}{9}$ tức là $\dfrac{1435}{9}\cdot x = -\dfrac{10}{9}$

Do đó:

$x = -\dfrac{10}{9} : \dfrac{1435}{9}$ $= \dfrac{-10}{9} \cdot \dfrac{9}{1435}$ $= \dfrac{-10}{1435}.$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.