Giải Toán 7 (t1) [Chương 1] Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 23. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 23 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập 1.31 (Trang 24 / Toán 7 – tập 1 […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 23 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 1.31 (Trang 24 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tìm $x,$ biết:

$$\mathbf{a)}\; 2x + \frac{1}{2} = \frac{7}{9};$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{3}{4} – 6x = \frac{7}{13}.$$

Giải

$$\mathbf{a)}\; 2x + \frac{1}{2} = \frac{7}{9}$$

$$2x = \frac{7}{9} – \frac{1}{2}$$

$$2x = \frac{14}{18} – \frac{9}{18}$$

$$2x = \frac{5}{18}$$

$$x = \frac{5}{18} : 2$$

$$x = \frac{5}{18} \cdot \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{5}{36}.$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{3}{4} – 6x = \frac{7}{13}$$

$$6x = \frac{3}{4} – \frac{7}{13}$$

$$6x = \frac{39}{52} – \frac{28}{52}$$

$$6x = \frac{11}{52}$$

$$x = \frac{11}{52} : 6$$

$$x = \frac{11}{52} \cdot \frac{1}{6}$$

$$x = \frac{11}{312}.$$

Bài tập 1.32 (Trang 24 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Diện tích mặt nước của một số hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

Bài tập 1.32 - Trang 24 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Diện tích mặt nước của một số hồ xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

Bài tập 1.32 - Trang 24 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 1.33 (Trang 24 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính một cách hợp lý:

$$\mathbf{a)}\; A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675);$$

$$\mathbf{b)}\; B = 4,75 + \left(\frac{-1}{2}\right)^3 + 0,5^2 – 3\cdot \frac{-3}{8};$$

$$\mathbf{c)}\; C = 2021,2345 \cdot 2020,1234 + 2021,2345 \cdot (-2020,1234).$$

Giải

$$\mathbf{a)}\; A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)$$

$$ = 32,125 – 6,325 – 12,125 – 37 – 13,675$$

$$= 32,125 – 12,125 – 6,325 – 13,675 – 37$$

$$= (32,125 – 12,125) – (6,325 + 13,675) – 37$$

$$= 20 – 20 – 37$$

$$= -37.$$

$$\mathbf{b)}\; B = 4,75 + \left(\frac{-1}{2}\right)^3 + 0,5^2 – 3\cdot \frac{-3}{8}$$

$$= 4,75 + \frac{-1}{8} + 0,25 – \frac{-9}{8}$$

$$= 4,75 – \frac{1}{8} + 0,25 +\frac{9}{8}$$

$$= 4,75 + 0,25 + \frac{9}{8} – \frac{1}{8}$$

$$= (4,75 + 0,25) + \left(\frac{9}{8} – \frac{1}{8}\right)$$

$$= 5 +\frac{8}{8}$$

$$= 5 + 1$$

$$= 6.$$

$$\mathbf{c)}\; C = 2021,2345 \cdot 2020,1234 + 2021,2345 \cdot (-2020,1234)$$

$$= 2021,2345 \cdot [2020,1234 + (-2020,1234)]$$

$$= 2021,2345 \cdot 0$$

$$= 0.$$

Bài tập 1.34 (Trang 24 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Đặt một cặp dấu ngoặc “()” để được biểu thức đúng.

$$2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 = 0$$

Giải

$$2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5) = 0$$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.