Giải Toán 7 (t1) [Chương 3] Bài 9 – HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 9 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 47 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Quan sát Hình 3.19.

Luyện tập 1 - Trang 47 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Biết $\widehat{A_2} = 40^o, \widehat{B_4} = 40^o.$ Em hãy tính số đo các góc còn lại.

b) Các cặp góc $A_1$ và $B_4;$ $A_2$ và $B_3$ được gọi là các cặp góc trong cùng phía. Tính các tổng: $\widehat{A_1}+\widehat{B_4}; \widehat{A_2}+\widehat{B_3}.$

Giải

a)

+) Các góc đỉnh $A:$

$\widehat{A_4} = \widehat{A_2} = 40^o$ (hai góc đối đỉnh).

$\widehat{A_1} = 180^o – \widehat{A_2} = 180^o – 40^o = 140^o$ (hai góc kề bù).

$\widehat{A_3} = \widehat{A_1} = 140^o$ (hai góc đối đỉnh).

+) Các góc đỉnh $B:$

$\widehat{B_2} = \widehat{B_4} = 40^o$ (hai góc đối đỉnh).

$\widehat{B_3} = 180^o – \widehat{B_4} = 180^o – 40^o = 140^o$ (hai góc kề bù).

$\widehat{B_1} = \widehat{B_3} = 140^o$ (hai góc đối đỉnh).

b) Áp dụng kết quả câu a), ta được:

$$\widehat{A_1}+\widehat{B_4} = 140^o + 40^o = 180^o.$$

$$\widehat{A_2}+\widehat{B_3} = 40^o + 140^o = 180^o.$$

Luyện tập 2 (Trang 48 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

1) Quan sát Hình 3.22 và giải thích vì sao $AB // DC.$

Luyện tập 2 - Trang 48 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

2) Tìm trên Hình 3.23 hai đường thẳng song song với nhau và giải thích vì sao chúng song song.

Luyện tập 2 - Trang 48 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

1) Ta có $\widehat{xAB} = \widehat{xDC} = 60^o.$

Hai góc này ở vị trí đồng vị. Do đó, $AB//DC$ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

2) Hai đường thẳng song song là $xy$ và $x’y’.$

Giải thích: Hai đường thẳng $xy$ và $x’y’$ cùng vuông góc với đường thẳng $zz’$ nên: $\widehat{zHx} = \widehat{zKx’} = 90^o.$

Hai góc này ở vị trí đồng vị. Do đó, $xy//x’y’.$

Bài tập 3.6 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Quan sát Hình 3.24.

Bài tập 3.6 - Trang 49 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc $MNB.$

b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc $ACB.$

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

d) Biết $MN//BC,$ em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ.

Giải

a) Góc $NBC$ so le trong với góc $MNB.$

b) Góc $ANM$ đồng vị với góc $ACB.$

c) Một cặp góc trong cùng phía là: góc $NMB$ và góc $MBC.$

d) Vì $MN//BC$ nên:

  • $\widehat{MNB} = \widehat{NBC}$ (so le trong);
  • $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$ (đồng vị);
  • $\widehat{ANM} = \widehat{ACB}$ (đồng vị).

Bài tập 3.7 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Quan sát Hình 3.25. Biết $\widehat{MEF} = 40^o, \widehat{EMN} = 40^o.$ Em hãy giải thích tại sao $EF//NM.$

Bài tập 3.7 - Trang 49 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Ta có: $ \widehat{MEF} = \widehat{EMN} = 40^o .$

Mà hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó, $EF//NM$ (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Bài tập 3.8 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Quan sát Hình 3.26. Hãy giải thích tại sao $AB//DC.$

Bài tập 3.8 - Trang 49 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Vì $AB$ và $DC$ cùng vuông góc với đường thẳng $AD$ nên $AB//DC.$

Bài tập 3.9 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho điểm $A$ và đường thẳng $d$ không đi qua $A.$ Hãy vẽ đường thẳng $d’$ đi qua $A$ và song song với $d.$

Giải

Dùng êke để vẽ theo các bước như sau:

Bài tập 3.9 - Trang 49 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 3.10 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho hai điểm $A$ và $B.$ Hãy vẽ đường thẳng $a$ đi qua $A$ và đường thẳng $b$ đi qua $B$ sao cho $a$ song song với $b.$

Giải

Vẽ hình theo các bước sau:

Bài tập 3.10 - Trang 49 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 3.11 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hãy vẽ hai đoạn thẳng $AB$ và $MN$ sao cho $AB //MN$ và $AB=MN.$

Giải

Bài tập 3.11- Trang 49 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.