$\S\;$ 1.8. THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH. QUY TẮC DẤU NGOẶC.

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 8 trong tống số 9 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 7 - Cơ bản - 01] SỐ HỮU TỶ

Thứ tự thực hiện phép tính.

Thứ tự thực hiện phép tính đã được học ở lớp 6. Nhắc lại:

  • Thực hiện phép tính trong ngoặc trước. Thứ tự ưu tiên của các dấu ngoặc là: $(\;)\rightarrow [\;]\rightarrow \{\;\}.$
  • Thứ tự ưu tiên của các phép tính (khi không kể dấu ngoặc) là: Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân và Chia $\rightarrow$ Cộng và Trừ.
  • Nếu chỉ tính Cộng và Trừ (hoặc Nhân và Chia), ta thực hiện từ trái sang phải.

Ví dụ 1: Tính: $\dfrac{3}{4}\;:\;\dfrac{1}{2}+2\cdot 3^2-0,8.$

Giải: $\dfrac{3}{4}\;:\;\dfrac{1}{2}+2\cdot 3^2-0,8$ $=\dfrac{3}{4}\cdot 2+2\cdot 9-0,8$ $=\dfrac{3}{2}+18-0,8$ $=1,5+18-0,8$ $=19,5-0,8$ $=18,7.$

Nhận xét: Biểu thức không có dấu ngoặc, tính theo thứ tự: Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân và Chia $\rightarrow$ Cộng và Trừ.

Ví dụ 2: Tính: $\dfrac{2}{3}-4\cdot\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\right).$

Giải: $\dfrac{2}{3}-4\cdot\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\right)$ $=\dfrac{2}{3}-4\cdot\left(\dfrac{2}{4}+\dfrac{3}{4}\right)$ $=\dfrac{2}{3}-4\cdot\dfrac{5}{4}$ $=\dfrac{2}{3}-5$ $=\dfrac{2}{3}-\dfrac{15}{3}$ $=\dfrac{-13}{3}.$

Nhận xét: Biểu thức có ngoặc, tính trong ngoặc trước.

Ví dụ 3: Tính: $\dfrac{4}{5}\;:\;\dfrac{1}{10}-\left[2^3+0,2\cdot\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\right)\right].$

Giải: $\dfrac{4}{5}\;:\;\dfrac{1}{10}-\left[2^3+0,2\cdot\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\right)\right]$ $=\dfrac{4}{5}\cdot 10-\left[2^3+0,2\cdot\dfrac{1}{4}\right]$ $=8-\left[8+\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{1}{4}\right]$ $=8-\left[8+\dfrac{1}{20}\right]$ $=8-\dfrac{161}{20}$ $=\dfrac{-1}{20}.$

Nhận xét: Biểu thức có nhiều ngoặc, tính theo thứ tự: $()\rightarrow[]\rightarrow\{\}.$

Ví dụ 4: Chị Trang dự định mua $4$ cái bánh pizza với giá $19$ USD cho mỗi bánh. Chị Trang có phiếu giảm giá $1,5$ USD cho mỗi bánh pizza. Tính tổng số tiền chị Trang dùng để mua bánh pizza.

Hướng dẫn: Có thể tính bằng một trong hai cách sau:

Cách 1: Lấy giá $4$ cái bánh trừ cho tổng số tiền được giảm, tức là: $4\cdot 19-4\cdot 1,5$ (USD).

Cách 2: Vì được giảm $1,5$ USD cho mỗi bánh, nên số tiền phải trả cho mỗi cái bánh là: $19-1,5$ (USD). Do đó, tổng số tiền chị Trang phải trả cho $4$ cái bánh là: $4\cdot(19-1,5)$ (USD).

Giải:

Cách 1: Tổng số tiền chị Trang dùng để mua bánh pizza là: $4\cdot 19-4\cdot 1,5=76-6=70$ (USD).

Cách 2: Số tiền phải trả cho mỗi cái bánh là: $19-1,5$ USD. Do đó, tổng số tiền phải trả để mua $4$ cái bánh là: $4\cdot(19-1,5)=4\cdot 17,5=70$ (USD).

Quy tắc dấu ngoặc.

Trong tập hợp các số hữu tỷ $\mathbb{Q},$ ta cũng có quy tắc dấu ngoặc tương tự như trong tập hợp số nguyên $\mathbb{Z}:$

  • Khi bỏ dấu ngoặc mà có dấu cộng đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng bên trong dấu ngoặc: $+(a+b-c)=a+b-c.$
  • Khi bỏ dấu ngoặc mà có dấu trừ đằng trước, ta đổi dấu các số hạng bên trong dấu ngoặc: $-(a+b-c)=-a-b+c.$

Ví dụ 5: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: $\dfrac{4}{9}-\left(-\dfrac{2}{3}\right)-\left(\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{3}\right).$

Giải: $\dfrac{4}{9}-\left(-\dfrac{2}{3}\right)-\left(\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{3}\right)$ $=\dfrac{4}{9}+\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{3}$ $=\dfrac{4}{9}-\dfrac{1}{9}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}$ $=\left(\dfrac{4}{9}-\dfrac{1}{9}\right)+\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}\right)$ $=\dfrac{3}{9}+\dfrac{3}{3}$ $=\dfrac{1}{3}+1$ $=1\dfrac{1}{3}.$

Ví dụ 6: Thêm dấu ngoặc để tính một cách hợp lý: $\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{10}-2,9-1,1.$

Giải: $\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{10}-2,9-1,1$ $=\left(\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{10}\right)-(2,9+1,1)$ $=\left(\dfrac{8}{10}-\dfrac{1}{10}\right)-4$ $=\dfrac{7}{10}-4$ $=0,7-4$ $=-3,3.$

Bài tập:

1)- Thực hiện phép tính:

a) $(-0,4)^2+\dfrac{3}{8}\cdot\dfrac{2}{15}-(0,5)^3.$

b) $11\cdot\left(\dfrac{-1}{3}+\dfrac{5}{6}\right)-7.$

c) $3^2\cdot 0,08-\left(-\dfrac{6}{5}\right)^2.$

2)- Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{3}{4}\;:\;\dfrac{9}{2}+6,3\cdot \dfrac{5}{9}.$

b) $3\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{2}+0,5.$

c) $\left(0,7-0,2\right)-\left(\dfrac{5}{6}-\dfrac{1}{3}\right).$

3)- Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{15}{16}\;:\;\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}\right)^2.$

b) $\left(-\dfrac{1}{7}\right)^0-\left(2\dfrac{4}{9}\right)\cdot\left(\dfrac{3}{2}\right)^2.$

c) $2^3+3\cdot\left(\dfrac{1}{9}\right)^0-4\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^2+\left[\left(-2\right)^2\;:\;\dfrac{1}{2}\right]\cdot 8.$

4)- Bác Lan mua $3$ món hàng ở siêu thị. Món hàng thứ nhất giá $125\;000$ đồng và được giảm giá $30\%.$ Món hàng thứ hai giá $300\;000$ đồng và được giảm giá $15\%.$ Món hàng thứ ba được giảm giá $40\%.$ Tổng số tiền bác Lan phải trả là $692\;000$ đồng. Giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?

5)- Tính một cách hợp lý:

a) $\dfrac{2}{3}-\left(\dfrac{2}{3}-17\right)+\left(\dfrac{1}{2}-5\right).$

b) $0,5-\left(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{4}-0,5\right).$

c) $\left(-\dfrac{25}{13}\right)-\left(\dfrac{25}{17}-\dfrac{12}{13}+\dfrac{-8}{17}\right).$

6)- Chị Trang dự định mua $4$ cái bánh pizza có tổng giá trị là $41$ USD. Chị Trang có phiếu giảm giá $1,5$ USD cho mỗi bánh pizza. Tổng số tiền (tính theo USD) mà chị Trang dùng để mua bánh là bao nhiêu?

Giải:

1)-

a) $(-0,4)^2+\dfrac{3}{8}\cdot\dfrac{2}{15}-(0,5)^3$ $=\left(\dfrac{-2}{5}\right)^2+\dfrac{3}{8}\cdot\dfrac{2}{15}-\left(\dfrac{1}{2}\right)^3$ $=\dfrac{4}{25}+\dfrac{1}{20}-\dfrac{1}{8}$ $=0,16+0,05-0,125$ $=0,085.$

b) $11\cdot\left(\dfrac{-1}{3}+\dfrac{5}{6}\right)-7$ $=11\cdot\left(\dfrac{-2}{6}+\dfrac{5}{6}\right)-7$ $=11\cdot\dfrac{3}{6}-7$ $=\dfrac{11}{2}-7$ $=5,5-7$ $=-1,5.$

c) $3^2\cdot 0,08-\left(-\dfrac{6}{5}\right)^2$ $=9\cdot 0,08-\dfrac{36}{25}$ $=0,72-1,44$ $=0,72.$

2)-

a) $\dfrac{3}{4}\;:\;\dfrac{9}{2}+6,3\cdot \dfrac{5}{9}$ $=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{2}{9}+\dfrac{63}{10}\cdot\dfrac{5}{9}$ $=\dfrac{1}{6}+\dfrac{7}{2}$ $=\dfrac{1}{6}+\dfrac{21}{6}$ $=\dfrac{22}{6}$ $=\dfrac{11}{3}.$

b) $3\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{2}+0,5$ $=3+\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{2}+0,5$ $=3+0,5+\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{2}$ $=(3+0,5)+\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{2}\right)$ $=3,5+\dfrac{-4}{2}$ $=3,5-2$ $=1,5.$

c) $\left(0,7-0,2\right)-\left(\dfrac{5}{6}-\dfrac{1}{3}\right)$ $=0,5-\left(\dfrac{5}{6}-\dfrac{2}{6}\right)$ $=0,5-\dfrac{3}{6}$ $=0,5-\dfrac{1}{2}$ $=0,5-0,5$ $=0.$

3)-

a) $\dfrac{15}{16}\;:\;\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}\right)^2$ $=\dfrac{15}{16}\;:\;\left(\dfrac{3}{6}-\dfrac{4}{6}\right)^2$ $=\dfrac{15}{16}\;:\;\left(\dfrac{-1}{6}\right)^2$ $=\dfrac{15}{16}\;:\;\dfrac{1}{36}$ $=\dfrac{15}{16}\cdot 36$ $=\dfrac{15\cdot 9}{4}$ $=\dfrac{135}{4}.$

b) $\left(-\dfrac{1}{7}\right)^0-\left(2\dfrac{4}{9}\right)\cdot\left(\dfrac{3}{2}\right)^2$ $=1-\dfrac{22}{9}\cdot\dfrac{9}{4}$ $=1-\dfrac{11}{2}$ $=\dfrac{2}{2}-\dfrac{11}{2}$ $=\dfrac{-9}{2}.$

c) $2^3+3\cdot\left(\dfrac{1}{9}\right)^0-4\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^2+\left[\left(-2\right)^2\;:\;\dfrac{1}{2}\right]\cdot 8$ $=8+3\cdot 1-4\cdot\dfrac{1}{4}+\left[4\;:\;\dfrac{1}{2}\right]\cdot 8$ $=8+3-1+\left[4\cdot 2\right]\cdot 8$ $=8+3-1+8\cdot 8$ $=8+3-1+64$ $=74.$

4)-

Số tiền phải trả cho món hàng thứ nhất là $125\;000\cdot\left(\dfrac{100}{100}-\dfrac{30}{100}\right)=87\;500$ (đồng).

Số tiền phải trả cho món hàng thứ hai là $300\;000\cdot\left(\dfrac{100}{100}-\dfrac{15}{100}\right)=255\;000$ (đồng).

Số tiền phải trả cho món hàng thứ ba là $692\;000-(87\;500+255\;000)=349\;500$ (đồng).

Giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là $349\;500\cdot \dfrac{100}{40}=873\;750$ (đồng).

5)-

a) $\dfrac{2}{3}-\left(\dfrac{2}{3}-17\right)+\left(\dfrac{1}{2}-5\right)$ $=\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{3}+17+\dfrac{1}{2}-5$ $=\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{3}\right)+(17-5)+\dfrac{1}{2}$ $=0+12+\dfrac{1}{2}$ $=12\dfrac{1}{2}.$

b) $0,5-\left(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{4}-0,5\right)$ $=0,5-\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-0,5$ $=0,5-0,5-\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}$ $=(0,5-0,5)-\left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}\right)-\dfrac{1}{2}$ $=0-\dfrac{2}{4}-\dfrac{1}{2}$ $=-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}$ $=-\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\right)$ $=-\dfrac{2}{2}$ $=-1.$

c) $\left(-\dfrac{25}{13}\right)-\left(\dfrac{25}{17}-\dfrac{12}{13}+\dfrac{-8}{17}\right)$ $=-\dfrac{25}{13}-\dfrac{25}{17}+\dfrac{12}{13}-\dfrac{-8}{17}$ $=-\dfrac{25}{13}-\dfrac{25}{17}+\dfrac{12}{13}+\dfrac{8}{17}$ $=-\dfrac{25}{13}+\dfrac{12}{13}-\dfrac{25}{17}+\dfrac{8}{17}$ $=-\left(\dfrac{25}{13}-\dfrac{12}{13}\right)-\left(\dfrac{25}{17}-\dfrac{8}{17}\right)$ $=-\dfrac{13}{13}-\dfrac{17}{17}$ $=1-1$ $=0.$

6)- Tổng số tiền chị Trang dùng để mua bánh là $41-4\cdot 1,5=35$ (USD).

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 1.7. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ.$\S\;$ 1.9. ĐẲNG THỨC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x