Làm các bài toán thực tế (có lời văn) sẽ giúp các em gắn kết cuộc sống với toán học.

Toán thực tế TRUNG HỌC CƠ SỞ

Toán thực tế TRUNG HỌC PHỔ THÔNG