TOÁN LỚP 6 – Bài tập TRẮC NGHIỆM theo chủ đề.

1 – TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN [Số học]

1.1 – Tập hợp.

1.2 – Số tự nhiên.

1.3 – Các phép tính trong tập hợp Số tự nhiên.

1.4 – Tính chất chia hết – Dấu hiệu chia hết.

1.5 – Chia có dư.

1.6 – Ước và Bội.

1.7 – Số nguyên tố – Hợp số.

1.8 – Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất.

2 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN [Số học]