Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 1 – TẬP HỢP. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 1 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. ✨ Nên xem các bài học: TẬP HỢP LÀ GÌ? và CÁCH VIẾT TẬP HỢP để hiểu được […]

Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 2 – CÁCH GHI SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 2 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. ✨ Nên xem bài học: GHI SỐ TỰ NHIÊN để hiểu được các bài tập phía dưới. Bài […]

Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 3 – THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 3 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. ✨ Nên xem bài học: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN để hiểu được các […]

Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 4 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 4 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. ✨ Nên xem các bài học: CỘNG – NHÂN và TRỪ – CHIA để hiểu được các bài […]

Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 5 – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 5 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 5 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. ✨ Nên xem các bài học: CỘNG – NHÂN và TRỪ – CHIA để hiểu được các bài […]

Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 6 – LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 6 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 6 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. ✨ Nên xem bài học: LŨY THỪA để hiểu được các bài tập phía dưới. Bài tập 1.51 […]

Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 7 – THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 7 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 7 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. ✨ Nên xem bài học: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH để hiểu được các bài tập […]

Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] ÔN TẬP CHƯƠNG 1. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 8 trong tổng số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài – ÔN TẬP Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (trang 28 – 29) Các câu được in đậm chính là đáp án […]