TOÁN LỚP 6 – Bài tập TỰ LUẬN cơ bản.

Sau đây là danh sách các dạng bài tập TOÁN LỚP 6 mà các em thường gặp.

1 – TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN [Số học]

Chủ đề 1.1: TẬP HỢP

#1 – Viết tập hợp và minh họa tập hợp bằng hình.

Chủ đề 1.2: SỐ TỰ NHIÊN

#1 – Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên.

#2 – Ghi số tự nhiên

Chủ đề 1.3: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ TỰ NHIÊN

#1 – Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên.

#2 – Thứ tự thực hiện các phép tính.

#3 – Tìm x.

#4 – Tính nhanh – Tính một cách hợp lý.

#5 – Bài toán có lời văn (có dùng cộng – trừ – nhân – chia – lũy thừa).

Chủ đề 1.4: CHIA HẾT và CHIA CÓ DƯ

#1 – Tính chất chia hết.

#2 – Các dấu hiệu chia hết.

#3 – Bài toán chia có dư.

Chủ đề 1.5: SỐ NGUYÊN TỐ và HỢP SỐ

#1 – Số nguyên tố – Hợp số.

#2 – Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Chủ đề 1.6: ƯỚC và BỘI

#1 – Tìm ước và bội.

#2 – Tìm ước chung và ước chung lớn nhất; tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất.

#3 – Áp dụng ước và bội vào các bài toán thực tế.

2 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN [Số học]

Chủ đề 2.1 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN

#1 – Tập hợp số nguyên.

#2 – Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Chủ đề 2.2 – CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ NGUYÊN

#1 – Cộng và trừ các số nguyên.

#2 – Nhân số nguyên.

#3 – Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

#4 – Quy tắc dấu ngoặc – Tính nhanh.

#5 – Tìm x.

#6 – Áp dụng số nguyên vào thực tế.

#7 – Dạng toán chứng minh. (liên quan đến số nguyên)

3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN [Hình học]

Chủ đề 3.1 – CÁC HÌNH THƯỜNG GẶP

#1 – Nhận biết và phân biệt các hình: Tam giác đều, Lục giác đều, Hình chữ nhật, Hình vuông, Hình thang cân, Hình bình hành, Hình thoi.

#2 – Vẽ hình: Tam giác đều, Hình chữ nhật, Hình vuông.

Chủ đề 3.2 – CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

#1 – Tính chu vi và diện tích của các hình thường gặp.

#2 – Chu vi và diện tích của các hình phức tạp.

#3 – Bài toán thực tế về chu vi và diện tích.

4 – PHÂN SỐ [Số học]

Chủ đề 4.1 – KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

#1 – Khái niệm phân số.

#2 – Phân số bằng nhau.

Chủ đề 4.2 – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

#1 – Tính chất cơ bản của phân số.

#2 – Rút gọn phân số.

#3 – Quy đồng mẫu số.

#4 – So sánh phân số.

Chủ đề 4.3 – CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ

#1 – Các phép tính phân số.

#2 – Các phép tính phân số trong toán có lời văn.

#3 – Giá trị phân số của một số.

#4 – Hỗn số.

5 – SỐ THẬP PHÂN [Số học]

Chủ đề 5.1 – SỐ THẬP PHÂN

#1 – Phân số thập phân và Số thập phân.

#2 – So sánh số thập phân.

Chủ đề 5.2 – TÍNH TOÁN VỚI SỐ THẬP PHÂN

#1 – Cộng trừ nhân chia số thập phân.

#2 – Tính giá trị biểu thức có số thập phân

#3 – Toán thực tế có số thập phân.

Chủ đề 5.3 – LÀM TRÒN và ƯỚC LƯỢNG

#1 – Làm tròn số.

#2 – Ước lượng.

Chủ đề 5.4 – TỶ SỐ

#1 – Tính tỷ số và tỷ số phần trăm

#2 – Toán thực tế về tỷ số phần trăm.

6 – HÌNH HỌC PHẲNG [Hình học]

Chủ đề 6.1 – ĐIỂM và ĐƯỜNG THẲNG

#1 – Điểm và Đường thẳng.

#2 – Đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.

Chủ đề 6.2 – ĐOẠN THẲNG

#1 – Đoạn thẳng.

#2 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Chủ đề 6.3 – TIA và GÓC

#1 – Tia.

#2 – Góc.